Logo Miasta Sopotu

Przewiń do głównego menu ↓


O Sopocie

Wybierz kategorię:

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

01.07.2010

Obowiązek wnoszenia opłat następuje gdy przedsiębiorstwa w jakikolwiek sposób emitują gazy lub pyły do powietrza, wprowadzają do ziemi np. ścieki, pobierają wodę lub składują odpady zobowiązane są do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty należy naliczyć samemu i wpłacić na konto właściwego urzędu marszałkowskiego.
Obowiązek wnoszenia opłat spoczywa także na prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, ogrodnictwie, warzywnictwie, leśnictwie, rybactwie śródlądowym oraz na osobach prowadzących indywidualną praktykę lekarską.
Terminy rozliczeń: do 31 lipca każdego roku za I półrocze wpływu na środowisko; do 31 stycznia kolejnego roku za drugie półrocze.
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. nr 196, poz. 1217 z późn. zm.) i Obwieszczenia ministra środowiska z 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2010 (Dz. U. nr 57, poz. 780).
Wzory formularzy, na których należy prowadzić ewidencję dotyczącą korzystania ze środowiska określone są w Rozporządzeniu ministra środowiska z 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. nr 97, poz. 816).

Opłat środowiskowych nie wnosi się:
• za wodę kupowaną od wodociągów,
• za odprowadzanie ścieków do kanalizacji,
• za wprowadzanie ścieków do szamba,
• jeśli opłata środowiskowa nie przekroczy 400 zł w danym półroczu (należy jednak prowadzić ewidencję oraz przedstawiać co pół roku sprawozdanie o wpływie działalności do właściwego urzędu marszałkowskiego).

Najczęstsze rozliczenia:

1. Opłata za emisję gazów z samochodów.

Przedsiębiorca przekazuje informację dotyczącą ilości i rodzaju spalanego paliwa przez poszczególne rodzaje pojazdów.
Wysokość opłaty: ilość zużytego paliwa [t] x stawka opłat
Litr benzyny to 0,755 kg; litr oleju napędowego to 0,84 kg; litr gazu płynnego to 0,5 kg.
Stawki opłat są różne w zależności od rodzaju paliwa, typu pojazdu, wieku pojazdu.

Np. Firma ma 10 nowych samochodów osobowych zasilanych benzyną. Silniki spełniają normę EURO 5. Gęstość benzyny to 0,755 kg/l. Zużycie paliwa w I półroczu 2010 r. wyniosło 8000 litrów.
8000 l x 0,755 kg/l = 6040 kg = 6,04 Mg (ton)
Jednostkowa stawka w przypadku samochodu osobowego o normie EURO 5 to 5,03 zł za tonę.
6,04 Mg x 5,03 zł = 30,38 zł
10 x 30,38 zł = 303,80 zł
W ww. przypadku firma nie musi płacić 303,80 zł do właściwego urzędu marszałkowskiego, ponieważ opłata nie przekroczyła 400 zł. Istnieje w tym przypadku obowiązek przedstawienia w urzędzie danych, które posłużyły do wyliczenia wysokości opłaty.

Opłaty należy naliczyć i uiścić także w przypadku przeładunku paliw na stacjach benzynowych.
Wysokość opłaty: ilość przeładowanego paliwa [t] x stawka opłat

2. Opłata środowiskowa za wody opadowe i roztopowe.

Opłaty należy wnieść gdy do ziemi lub wody dostają się wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (tereny przemysłowe i składowe, bazy transportowe, infrastruktura portów morskich, dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej i nieszczelnej). Obowiązek taki występuje gdy wody nie trafiają do kanalizacji deszczowej.
Wysokość opłaty: wielkość powierzchni [m2] x stawka opłat
Stawki opłat różnią się w zależności od terenu, z którego pochodzą wody opadowe lub roztopowe.

Np. Stawka jednostkowa za 1 m2 z parkingu o nawierzchni szczelnej w mieście, w którym gęstość zaludnienia przekracza 1300 osób na kilometr kwadratowy wynosi 0,036. Za powierzchnię 1000 m2 obliczamy opłatę w następujący sposób: 1000 x 0,036 / 2 = 18 zł
Stawka za pół roku w tym przypadku wyniosła 18 zł. Ponieważ nie przekroczyła ona 400 zł, to nie trzeba ponosić opłaty, ale o wyliczeniu i danych należy powiadomić marszałka województwa.

3. Opłata za spalanie w piecu

Dotyczy przedsiębiorstw, w których są piece na węgiel, koks, olej opałowy lub gaz.
Wysokość opłaty: ilość spalonego paliwa [t] x stawka ryczałtowa dla danego paliwa
Wysokość opłaty zależy od rodzaju opału.

4. Opłata za wodę podziemną i inne

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do uiszczenia opłaty gdy wykorzystuje w swej działalności wodę powierzchniową lub podziemną.

Opłatę wnosi się także za emisję do środowiska substancji w przypadku działalności związanej z lakierowaniem samochodów lub spawaniem metalowych elementów.

Formularze opłat oraz kalkulator opłatowy (silniki spalinowe, ryczałt kotłownie) są dostępne w biuletynie informacji publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – strona internetowa: www.woj-pomorskie.pl → bip → sprawy → sprawy do załatwienia → środowisko, rolnictwo i zasoby naturalne → opłaty środowiskowe → opłaty za korzystanie ze środowiska.Pogoda Kamera