Wsparcie na początek roku szkolnego

Kolorowe przybory szkolne leżą na stole
Fot. Pixabay

Wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego, m.in. zakup podręczników, przyborów szkolnych czy stroju na zajęcia sportowe, to duże obciążenie dla domowego budżetu. Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji, mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta oraz z programów rządowych.

– Rodzina, która znajduje się w trudnej sytuacji, może otrzymać pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Pracownik socjalny zaproponuje odpowiednie formy, np. zasiłek na zakup niezbędnych rzeczy, dofinansowanie obiadów w szkole, pomoc w nauce czy poradnictwo specjalistyczne.

Pomoc finansowa

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku z pomocy społecznej wynosi 600 zł na osobę w rodzinie, dla osoby samotnej 776 zł. To środki np. na zakup odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, żywności. W uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Rodziny z dziećmi mogą również ubiegać się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, m.in. dodatek w wysokości 100 zł tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Zasiłek rodzinny przysługuje jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł miesięcznie (przy dziecku z niepełnosprawnością 764 zł miesięcznie).

Inne dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, urodzenia dziecka.

Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, w rodzinach których miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto, mogą otrzymać stypendium szkolne (socjalne). Stypendium przysługuje osobom, które mieszkają w Sopocie, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24. r.ż. Wnioski mogą składać rodzice lub pełnoletni uczniowie, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły lub dyrektor szkoły. Wnioski należy składać do Wydziału Oświaty UM Sopot, do 15 września. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października.

Uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, dodatkowo przysługuje zasiłek szkolny. Zasiłek ten może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Wniosek można składać do Wydziału Oświaty UM Sopot, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Zapewnienie posiłku

Oprócz rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Sopot przeznacza własne środki na zapewnienie posiłków dla dzieci podwyższając kryterium dochodowe uprawniające do jego otrzymania.

– Pomoc może otrzymać rodzic/opiekun, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej, tj. 1200 zł – dodaje dyrektor Andrzej Czekaj. – Dyrektor szkoły może przyznać posiłek dzieciom, które potrzebują takiego wsparcia, a ich rodziny przekraczają kryterium dochodowe.

Uczniowie, którzy potrzebują pomocy w nauce, mogą liczyć na wsparcie wolontariuszy. Z bezpłatnych korepetycji mogą skorzystać dzieci z rodzin, które znajdują się pod opieką MOPS.

Wyprawka szkolna – program Dobry Start

Do 30 listopada można składać wnioski w programie Dobry Start, by otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie przyznaje oraz wypłaca ZUS. Wnioski można składać tylko elektronicznie, a środki wypłacane są wyłącznie na konto bankowe. Biuro Terenowe ZUS w Sopocie, al. Niepodległości 796.

Dodatkowe wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą skorzystać z pomocy w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Pomoc udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia oraz pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wnioski należy składać do 9 września w macierzystej szkole ucznia.

Kontakty:

  • Dział Pracy Socjalnej MOPS Sopot, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 550 31 89; 58 551 17 10 (zasiłek z pomocy społecznej, dożywianie, pomoc w nauce, poradnictwo specjalistyczne)
  • Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 61 63 (zasiłek rodzinny)
  • Wydział Oświaty UM Sopot, ul. Marynarzy 4, pokój 13, telefon: 58 52 13 737 (stypendium szkolne, zasiłek szkolny, pomoc w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...