Pomoc materialna dla uczniów, obywateli Ukrainy

Uśmiechnięta dziewczynka przy tablicy
Fot. Pixabay

Dzieci i młodzież z Ukrainy, która mieszka w Sopocie i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymać dodatkowe wsparcie na wydatki związane z edukacją. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dotyczy osób, które przybyły do Polski po 24 lutego, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.  

– Podobnie jak polscy uczniowie, również dzieci i młodzież z Ukrainy może liczyć na stypendium szkolne lub zasiłek szkolny – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. –Zajmujemy się szeroko rozumianą pomocą obywatelom Ukrainy, m. in. pracą socjalną, wsparciem finansowym, pomocą psychologiczną czy prawną. Nasi pracownicy są w stałym kontakcie z osobami, które przybyły do nas po wybuchu wojny.  

Stypendium socjalne przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 600 zł. Przyznawane jest na rok szkolny, dlatego wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się raz w roku, w określonym terminie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. z powodu choroby, wyjazdu, utarty pracy, wniosek o stypendium szkolne może być złożony po terminie.

Stypendium szkolne może być przyznane jako częściowa refundacja kosztów udokumentowanych i uznanych zakupów oraz opłat na cele edukacyjne. Refundacja jest na podstawie oryginałów imiennych rachunków lub faktur. Refundowane będą tylko wydatki poniesione od 1 września. Wysokość stypendium ustalana jest na dany rok szkolny po otrzymaniu dotacji na dofinansowanie.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. nagła utrata pracy rodzica lub opiekuna ucznia, śmierć członka rodziny posiadającego źródło dochodu, pożar mieszkania lub skutki klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczące gospodarstwa domowego ucznia i wpływające na jego edukację.

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, z której jest uczeń. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, a jego wysokość nie może przekroczyć jednorazowo 620 zł. Może być przyznawany raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego, maksymalnie trzy razy w roku.

Terminy składania wniosków:

  • do 15 września w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu września (stypendium szkolne);
  • do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (stypendium szkolne);
  • do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego (zasiłek szkolny).

Miejsce składania wniosków:

  • rodziny przebywające w miejscach zakwaterowania zbiorowego mogą złożyć wniosek u pracownika MOPS Sopot podczas dyżuru pracownika w miejscu zakwaterowania zbiorowego;
  • rodziny mieszkające w prywatnych mieszkaniach lub innych miejscach składają wnioski w Centrum Wsparcia Ukrainy, al. Niepodległości 759 b, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.30-14.00.

 

Druki wniosków dostępne są w szkołach lub w Centrum Wsparcia Ukrainy. Można również wydrukować wniosek zamieszczony jako załącznik pod informacją. Ważna jest pieczątka szkoły na druku wniosku potwierdzająca uczęszczanie ucznia do danej szkoły.

Załączniki

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...