Wypłaty dodatku węglowego

Fot. Pixabay

W piątek, 30 września, w Sopocie rozpoczęły się wypłaty dodatku węglowego, jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. zł. Gospodarstwa domowe, które korzystają z innych źródeł ciepła niż węgiel mogą również otrzymać jednorazowy dodatek do ogrzewania. W Sopocie obsługą wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tzw. podmioty wrażliwe składają wnioski o dofinansowanie do ogrzewania w Urzędzie Miasta Sopotu.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego, jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Przyznanie dodatku uwarunkowane jest zgłoszeniem jednego z tych źródeł ciepła, jako głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Zgodnie z ustawą, zmiany w CEEB dokonane po 11 sierpnia nie będą uwzględniane. 

Kto może otrzymać dodatek węglowy?

Gospodarstwo jednoosobowe (osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca), gospodarstwo wieloosobowe (osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres zamieszkania. W przypadku gdy wniosek złoży więcej niż jedno gospodarstwo domowe na ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten wypłacany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania).

Dodatek do innych źródeł ciepła

Gospodarstwa domowe, które korzystają z innych źródeł ciepła niż węgiel mogą otrzymać jednorazowy dodatek do ogrzewania:

• 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

• 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;

• 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

• 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Dodatek do innych źródeł ciepła nie przysługuje gospodarstwom, które otrzymały dodatek węglowy.

Dodatek mogą otrzymać tylko mieszkańcy budynków, które nie są przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej ani gazowej! Osoby, które mają ciepło dostarczane z kotłowni gazowych należących do spółdzielni lub wspólnot, tam będą objęte niższymi stawkami za gaz. Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, obowiązuje zasada jeden dodatek na jeden adres zamieszkania. Jeśli wniosek złoży więcej niż jedna osoba, dodatek otrzyma ta, która pierwsza złożyła wniosek. Warunkiem uzyskania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r.

Terminy i zasady składania wniosków

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego lub poprzez ePUAP). W Sopocie obsługą dodatków grzewczych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Wnioski na dodatek węglowy oraz do innych źródeł ciepła można składać do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym wnioski złożone po 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r. Dodatek do innych źródeł ciepła wypłacany jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych przyjmuje tylko Urząd Miasta Sopotu.

Druki wniosków o dodatek węglowy oraz do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych dostępne są na stronie MOPS Sopot, w siedzibie MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, a także są do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, tel. 58 551 61 63.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...