Sopot Miasto Praw Człowieka

Ludzie na sali siedzą i słuchają kobiety, która do nich mówi
Fot. Ewelina Wołejko

Sopot jest pierwszym miastem w Polsce, które chce uzyskać status Miasta Praw Człowieka i znaleźć się w gronie najbardziej przyjaznych miast Europy. W siedzibie Fundacji Nasz Przyjazny Dom 11 października 2022 r. obyło się pierwsze spotkanie powołanego właśnie do życia Zespołu Sopot Miasto Praw Człowieka.

Powołany przez Prezydenta Miasta Sopotu Zespół ma merytorycznie i zadaniowo wspierać władze miasta przy promowaniu idei praw człowieka we wszystkich obszarach działań Sopotu. Zespół zajmie się zbudowaniem i realizacją spójnej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w Sopocie, dającej gwarancję podjęcia walki z nierównościami i dyskryminacją.

– Równe traktowanie w szkołach, urzędach, instytucjach to takie traktowanie, gdzie każdy z naszych mieszkańców, niezależnie od tego kim jest, niezależnie od tego czy i jakie ma ograniczenia czy szczególne potrzeby, czuje się pełnoprawnym członkiem naszej wspólnoty i korzysta z tego, co miasto oferuje – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Problemem funkcjonujących już przy wielu samorządach rad ds. równego traktowania jest to, że nie maja one umocowania prawnego. To głos doradczy, którego powstanie zależy często od inicjatywy oddolnej czy dobrej woli włodarza. My chcieliśmy stworzyć coś szerszego, horyzontalnego i wielosektorowego. Stąd pomysł powołania Zespołu Sopot Miasto Praw Człowieka.

Podpisując 11 października 2021 r. Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym Sopot podjął zobowiązanie o naturalnym uznawaniu godności mieszkańców i mieszkanek w całej ich różnorodności. Oznacza to, że Sopot będzie włączać perspektywę praw człowieka we wszystkie obszary polityk miasta, tworząc Miasto Praw Człowieka.

Do działania w Zespole zaproszeni zostali przedstawiciele bardzo wielu środowisk. W jego skład wchodzą zarówno przedstawiciele urzędu oraz miejscy radni, jak i środowiska zewnętrznego: przedstawiciele Sopockiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu, Sopockiego Centrum Wsparcia i Integracji Cudzoziemców, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska naukowego oraz ekspertów zewnętrznych w obszarze praw człowieka. W planach jest także współpraca z przedstawicielami służb, Strażą Miejska czy Policją.

Zespół pełni funkcję doradczą przy prezydencie, natomiast fakt, że został powołany zarządzeniem, daje mu pewną sprawczość i budżet na działania związane z edukacją na temat praw człowieka, promocją zagadnień dotyczących tego tematu.

Wraz z Zespołem, Prezydent Miasta Sopotu powołał Koordynatorkę ds. Praw Człowieka. Tę funkcję pełni Ewa Puszkiewicz z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMS. Do powierzonych jej zadań należy m.in. promowanie idei praw człowieka jako jednego z priorytetowych obszarów działań Sopotu oraz podejmowanie działań na rzecz promowania równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym, zwłaszcza w takich dziedzinach jak: religia, światopogląd, narodowość, płeć, wiek czy orientacja seksualna.

Podczas spotkania dr Anna Strzałkowska, współautorka publikacji „Miasta Praw Człowieka. Inspiracje. Dobre Praktyki, Narzędzia”, współtwórczyni Modelu na Rzecz Równego Traktowania, zaprezentowała ideę Miasta Praw Człowieka. Zaznaczyła, że wdrażanie standardu Miasta Praw Człowieka umożliwia uporządkowanie tematów związanych z projektowaniem, realizacją i monitorowaniem praw człowieka na poziomie lokalnym. Zabezpiecza także rolę i znaczenie społeczności lokalnych w tworzeniu polityk i strategii przygotowywanych dla realizacji potrzeb i praw osób mieszkających w Mieście. Standard Miasta Praw Człowieka stanowi odpowiedź na systematycznie rosnącą różnorodność społeczną w mieście.

Wdrożenie standardu oznacza, że Sopot przygotuje plan działania, rozpisany na dłuższy czas, który pozwoli na naprawę węzłowych problemów z zakresu praw człowieka, a także na wdrożenie odpowiednich procedur partycypacyjnych, edukacyjnych czy wzmacniających relacje ze społeczeństwem obywatelskim.

– Jeżeli chcemy tworzyć miasto praw człowieka, musimy robić to we wszystkich obszarach, myśląc o wszystkich mieszkańcach – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. – Ważne jest z jednej strony, byśmy wdrażali te idee, a z drugiej byśmy edukowali naszych mieszkańców, zarówno tych najmłodszych, jak i seniorów, czym są prawa człowieka oraz gdzie i jak mogą je egzekwować. Zdaję sobie sprawę, że to nie będzie proces łatwy i to nie będzie proces krótki, ale pierwszy krok na drodze do pełnego wdrożenia idei miasta praw człowieka w Sopocie już uczyniliśmy.

 

Ewa Puszkiewicz prowadzi punkt konsultacyjny i kontaktowy w sprawach dyskryminacji – dostępna jest pod numerem telefonu: 609 680 954, adresem e-mail: ewa.puszkiewicz@um.sopot.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Marynarzy 4, pokój nr 4.

 

Więcej na temat Miast Praw Człowieka można znaleźć na stronie: www.miastaprawczlowieka.org.pl

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...