14 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora

Para starszych osób siedzi na kanapie, przytulają się
Fot. Pixabay

Wszystkim sopockim seniorom z okazji ich święta życzymy długich lat w zdrowiu pozwalającym na aktywne życie oraz jak najwięcej powodów do radości i uśmiechu! Dzień Seniora to także okazja, aby zwrócić uwagę na sytuację osób starszych, na ich potrzeby i codzienne problemy.

To przypomnienie, że każdy człowiek ma prawo do szacunku i godnego życia, a szczególną troską należy objąć osoby starsze samotne, niesamodzielne, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W zależności od indywidualnej sytuacji, miasto oferuje różne formy pomocy.

Wsparcie seniorów, dorosłych osób z niepełnosprawnością, opiekunów rodzinnych

Wsparcie w miejscu zamieszkania:

 • poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne,
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcie finansowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych – kryterium dochodowe w pomocy społecznej wynosi dla osoby: samotnie gospodarującej 776 zł; dla osoby w rodzinie – 600 zł,
 • pomoc przy zakupie leków i dogrzaniu mieszkania – dofinansowanie do zakupu: leków i leczenia, opału, ogrzewania mieszkania przysługuje: osobie samotnej, której dochód nie przekracza 150% kryterium obowiązującego w pomocy społecznej, tj. 1164 zł lub osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza 780 zł na osobę (130% kryterium),
 • podwyższone kryterium na leki dla samotnych seniorów – kobiety od 60 r.ż. i mężczyźni od 65 r.ż. mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, jeżeli ich dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. 1552 zł,
 • pomoc w zakresie dożywiania – przysługuje osobie samotnie gospodarującej, jeśli jej dochód nie przekracza 1051,50 zł oraz jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł, czyli 150% kryterium,
 • usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych, niesamodzielnych, samotnych,
 • dowóz ciepłego posiłku do domu dla osób niesamodzielnych objętych usługami opiekuńczymi; odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodów,
 • Telefon Wsparcia Opiekuna – pod nr tel. 58 341 83  18, w środy w godz. 12.00-14.30 dyżuruje psycholog, który udziela wsparcia oraz informacji na temat różnych form pomocy dla osób niesamodzielnych i opiekunów;

kontakt: Dział Pracy Socjalnej, al. Niepodległości 759, tel. 58 550 31 89, 551 17 10.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00.

 • teleopieka – zapewnienie w miejscu zamieszkania całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych korzystających z usług opiekuńczych,
 • asystent osoby z niepełnosprawnością – wspiera w codziennym funkcjonowaniu, np. pomaga w dotarciu do lekarza, na rehabilitację, towarzyszy podczas uczestniczenia w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych,
 • opieka wytchnieniowa – odciążenie opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach opiekuńczych lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Może być Może być świadczona w domu lub w placówce,
 • Sopockie Pudełko Życia – pudełko opatrzone specjalną naklejką, z kartą informacyjną w środku, która zawiera istotne informacje ważne dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia;

kontakt: Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej, Zespół Pomocy Instytucjonalnej i Monitoringu Usług, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10, wew. 232.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00.

 • dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością z zakresu rehabilitacji społecznej (dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier technicznych, w komunikowaniu się, architektonicznych),
 • wsparcie w ramach programu Aktywny Samorząd dla osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej – m.in. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, zakupie skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, zakupie sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz szkoleniu z jego obsługi, wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub opiekę niani, dofinansowanie pokrycia kosztów nauki oraz kształcenia;

kontakt: Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej,
ul. Kolejowa 14, tel. 58 555 15 76. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00.

Opieka dzienna w ośrodkach wsparcia:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy typu C, dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, demencją, chorobą Alzheimera. Dom zapewnia całodzienną opiekę od poniedziałku do piątku (w godz. 8.00 – 16.00) oraz zajęcia terapeutyczne, trening pamięci, zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne a także ciepły posiłek. Możliwy jest również dowóz osób, które mają problemy z poruszaniem się i dotarciem do Ośrodka. Koszt pobytu uzależniony jest od dochodu uczestnika i jego rodziny. Decyzję kierującą wydaje sopocki MOPS.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewnia osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi możliwość rozwoju sprawności i  umiejętności psychofizycznych poprzez realizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Na zlecenie Miasta ŚDS prowadzi PKPS
 • Dzienny Dom Pobytu przy Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, zapewnia pomoc osobom starszym w organizowaniu aktywności ich życia poprzez: zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz terapię zajęciową służącą utrzymaniu sprawności psychofizycznej; zapewnia także wyżywienie w postaci obiadu. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Decyzję kierująca wydaje sopocki MOPS. Odpłatność uzależniona jest od dochodu.

Kontakt: Dział Pracy Socjalnej, al. Niepodległości 759, tel. 58 550 31 89, 551 17 10. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00.

Opieka całodobowa w domu pomocy społecznej:

 • przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Decyzję o skierowaniu i ustalającą odpłatność za pobyt mieszkańca domu wydaje Dyrektor MOPS.

Kontakt: Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej, Zespół Pomocy Instytucjonalnej i Monitoringu Usług, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10, wew. 232. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...