Strategia Rozwoju Miasta Sopotu przyjęta

Fot. Jacek Bieliński

Rada Miasta Sopotu na sesji 22 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę o zatwierdzeniu Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030. Strategia gminy jest podstawowym dokumentem określającym kierunki jej dalszego rozwoju.

Prace nad opracowaniem nowej strategii miasta trwały od początku 2020 roku. Ich organizatorem był Urząd Miasta Sopotu, a wsparciem zespół badaczy z Uniwersytetu SWPS. 

Pierwszym etapem było opracowanie diagnozy miasta. W roku 2021 rozpoczęły się prace nad drugim etapem strategii. W maju i czerwcu trzykrotnie odbyły się warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, reprezentantami młodzieży i seniorów oraz organizacjami pracodawców. Zorganizowane zostały również warsztaty z radnymi.

Najistotniejsze w procesie budowy strategii było poznanie stanowiska i opinii mieszkańców w kwestii kierunków dalszego rozwoju miasta. W warsztatach, zorganizowanych 28 września 2021 roku, wzięła udział liczna grupa osób zróżnicowana zarówno wiekowo jak i społecznie. Prezentowane przez członków grupy opinie i stanowiska odzwierciedlały dość dobrze ich rozkład wśród ogółu mieszkańców Sopotu. Spotkanie z mieszkańcami zakończyło wiosenno-jesienną serię warsztatów. Na tej podstawie opracowano projekt strategii, poddany następnie konsultacjom społecznym.

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030 odbyły się w dniach od 24 maja 2022 do 27 czerwca 2022 r. Projekt konsultowano z  mieszkańcami Sopotu, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Sopotu organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, z sąsiednimi gminami – Gdańskiem i Gdynią, oraz ich związkami i z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Składanie uwag, opinii i wniosków do Strategii możliwe było poprzez wypełnienie i złożenie formularza (w formie elektronicznej, pocztą lub bezpośrednio w urzędzie) . Odbyły się również cztery ogólnodostępne spotkania z mieszkańcami oraz spotkania konsultacyjne z Młodzieżową Radą Miasta, Sopocką Radą Seniorów i Sopocką Organizacją Turystyczną

Ogółem, we wszystkich spotkaniach konsultacyjnych, wzięło udział 126 osób W ramach konsultacji uwagi zgłosiło 20 osób oraz 10 instytucji. Zgłoszono 207 uwag. 93 uwagi zostały uwzględnione lub częściowo uwzględnione w redagowaniu ostatecznej wersji Strategii. 

Strategia Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030 definiuje główne wyzwania jakie obecnie stoją przez Sopotem. Zaliczyć można do nich:

  1. Zmniejszanie się liczby mieszkańców Sopotu oraz ich postępujące starzenie się.
  2. Niewielkie zasoby przestrzenne ograniczające swobodny rozwój wielu funkcji na raz i konieczność wyboru kierunków rozwoju.
  3. Konieczność przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, a w szczególności zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych (śladu węglowego).
  4. Transformacja profilu turystycznego. Sopot był i będzie miastem turystycznym. Pociąga to za sobą również zjawiska niekorzystne: zatłoczenie, hałas. Zatem niezbędne jest takie profilowanie funkcji turystycznej, aby te zjawiska minimalizować.
  5. Przyjęcie nowych mieszkańców pochodzących z innych krajów, w tym uchodźców. Rodzi to konieczność zapewnienia im usług edukacyjnych, opieki społecznej i zdrowotnej i w jakimś stopniu również możliwości zamieszkania.

W odpowiedzi na te wyzwania formułowane są cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań.

  1. Głównym kierunkiem działań zmierzającym do stabilizacji sytuacji demograficznej jest stworzenie warunków i zachęt do osiedlania się w Sopocie, głównie młodych ludzi (w tym również obcokrajowców) oraz pozostawania w Sopocie dotychczasowych mieszkańców. W tym celu planowane jest budowanie nowych mieszkań komunalnych oraz zwiększenie atrakcyjności życia w Sopocie poprzez poprawę jakości życia. Istotne jest zwłaszcza zwiększenie dostępu do usług publicznych, w tym opiekuńczo-zdrowotnych, edukacyjnych, sportowych i kulturalnych.
  2. Ograniczona ilość wolnych terenów wymusza racjonalny sposób ich zagospodarowania. W pasie nadmorskim rozwijana będzie nadal turystyka ze szczególnym uwzględnieniem funkcji uzdrowiskowej. Na innych obszarach miasta priorytetem będzie wykorzystanie rezerw terenowych dla budownictwa komunalnego. W pasie przykolejowym, gdzie zakładany był rozwój funkcji biznesowych (oś administracji i biznesu), obecnie planuje się współdzielenie funkcji biznesowych i mieszkaniowych.
  3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych planuje się osiągnąć poprzez zmianę sytemu ogrzewania: całkowitą likwidacje pieców węglowych, systematyczne zwiększanie liczby budynków ogrzewanych ciepłem systemowym, promowanie OZE oraz pomp ciepła. Istotna jest również dalsza termomodernizacja budynków, zmiana oświetlenia ulicznego i zewnętrznego na energooszczędne. Drugim istotnym kierunkiem jest zmiana modelu mobilności: ograniczanie ruchu samochodowego i zwiększanie udziału ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej. W zakresie zwiększenia bioróżnorodności i równocześnie zwiększenia retencji wód opadowych istotne jest: zwiększanie udziału powierzchni biologicznie czynnych, rozbudowa tak zwanej zielono-niebieskiej infrastruktury /ogrody deszczowe, zielone dachy, łąki kwietne itp./, oraz ochrona lasów TPK.
  4. Głównym działaniem zmierzającym do zmiany profilu turystyki jest rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez rozwój infrastruktury, dywersyfikacja oferty i poprawa jakości usług, jak również pełne wykorzystanie potencjału solanki. Oferta uzdrowiskowa będzie skierowana również do ludzi młodych (profilaktyka) i uzupełniana ofertą spa i turystyki medycznej.
  5. Pomoc skierowana do nowych mieszkańców Sopotu pochodzących z innych krajów, w dużym stopniu opierać się powinna na ich partycypacji w coraz lepszych i bardziej dostępnych usługach publicznych – opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalnych, Część tych usług, z uwagi na odmienności kulturowe i językowe, musi być ukierunkowana na tę grupę. Miasto musi również wypracować sposób pomocy i rozwiązywania problemów mieszkaniowych osiedlających się tu obcokrajowców.

Strategia Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030 jest dostępna poniżej, po otwarciu załącznika.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...