Dotacje dla mieszkańców na usunięcie azbestu

Na zdjęciu strażacy w specjalistycznym ubraniu
Zbieraniem, demontażem, transportem oraz utylizacją materiałów, które zawierają azbest mogą się zajmować tylko wyspecjalizowane firmy fot. Pixabay

Koniec azbestu nadchodzi wielkimi krokami. Zostało coraz mniej czasu na usunięcie i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających ten szkodliwy dla zdrowia materiał. Mieszkańcy Sopotu mogą ubiegać się o dotację na ten cel.

Urząd Miasta Sopotu przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się  w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Za produkowanie, obrót, a także za stosowanie azbestu i innych wyrobów azbestowych grozi nam kara grzywny, ograniczenie lub pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Azbest jest substancją o udowodnionym działaniu rakotwórczym, powoduje też pylicę azbestową czy choroby opłucnej. Występuje on w powietrzu w niebezpiecznej formie mikroskopijnych włókien, przyczynia się do długotrwałego i utajonego rozwoju chorób.

Zbieraniem, demontażem, transportem oraz utylizacją materiałów, które zawierają azbest mogą się zajmować tylko i wyłącznie wyspecjalizowane firmy posiadające wymagane zezwolenia. Pracownicy takich firm muszą być specjalnie wyszkoleni, przygotowani, odpowiednio ubrani i wyposażeni w specjalne środki oraz sprzęt. Zdemontowane materiały muszą być przetransportowane na specjalnie wyznaczone składowisko.

Jeśli azbest usuniemy samodzielnie i w dodatku złożymy go w nielegalnym miejscu, grożą nam surowe konsekwencje prawne.

Urząd Miasta Sopotu udziela dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest.

Wysokość dotacji uzależniona jest od wielkości powierzchni usuwanych materiałów zawierających azbest:

  1. w przypadku powierzchni do 200 m kw. - dotacja jest udzielana w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 80 zł/m kw.
  2. w przypadku powierzchni powyżej 200 m kw. – dotacja jest udzielana w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 zł/m kw..

Jak ubiegać się o dotację?

Kompletny wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Na zmianę pokrycia dachowego wymagana jest m.in. zgoda konserwatora zabytków, zaświadczenie o braku sprzeciwu lub pozwolenie na budowę wydawane przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMS. Niezbędna może okazać się zgoda wspólnoty. Dotacja wypłacana jest po złożeniu wniosku i zawarciu stosownej umowy z gminą na podstawie sprawozdania z realizacji inwestycji złożonego przez inwestora.

Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu oraz na stronie internetowej BIP Sopot - (załącznik 1B).

Więcej informacji: Urząd Miasta Sopotu, pok. 88, adres e-mail: inzynieria@sopot.pl lub  tel. 58 52-13-794, pok. 88.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...