Rezerwat „Lasy Sopockie” – konsultacje z mieszkańcami

Fot. Fotobank.pl/UMS

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy narastający sprzeciw znacznej grupy mieszkańców Sopotu wobec sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na terenie lasów wokół Sopotu, wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, skutkującej wycinkami drzew i dewastacją dróg leśnych. Jedną z najbardziej skutecznych metod ochrony lasu jest tworzenie rezerwatów. Zapraszamy mieszkańców Sopotu do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem będzie utworzenie rezerwatu „Lasy Sopockie”. Konsultacje odbędą się w dniach 15 maja-30 września br.

Przedstawiciele Gminy Miasta Sopotu od lat podejmują aktywne działania mające na celu zmianę zasad gospodarki leśnej. 4 lutego 2021 Rada Miasta Sopotu podjęła rezolucję w sprawie ochrony lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Prezydent Sopotu składał swoje uwagi i propozycje do Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2025-2034. Protestował też przeciwko wycofaniu się Lasów Państwowych z certyfikacji drewna, która powodowała większą konieczność ochrony lasów. 

Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego mają dla miasta ważne znaczenie ochronne i retencyjne. Pełnią też bardzo ważne funkcje przyrodnicze oraz społeczne, nie tylko dla mieszkańców Sopotu, ale dla całej przylegającej do nich aglomeracji gdańskiej. Stąd dążenie do wyeliminowania lub ograniczenia do minimum wycinki drzew na tych terenach. Jedną z najskuteczniejszych metod ochrony lasu jest utworzenie rezerwatu przyrody. Na jego terenie nie pozyskuje się drewna, a wycinanie drzew ograniczone jest do minimum i wynika tylko ze względów bezpieczeństwa i działań ochronnych. Stąd pomysł, aby w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, na terenie Sopotu, utworzyć duży rezerwat „Lasy Sopockie”, o powierzchni ponad 300 ha.

Utworzenie rezerwatu skutkuje jednak objęciem terenu szeregiem zakazów wynikających z przepisów prawa. Należy liczyć się na przykład z ograniczeniem poruszania się po rezerwacie poza wyznaczonymi ścieżkami, czy też z zakazem wprowadzania na teren rezerwatu psów. Dlatego władze Sopotu chcą poznać opinię mieszkańców w kwestii zagospodarowania terenów leśnych, funkcji, które mają one pełnić oraz ich ochrony w formie rezerwatu. Czy aby skutecznie chronić las przed wycinką zgodzimy się na pewne ograniczenia, czy też nie wyrażamy na to zgody wiedząc, że za kilkanaście lat nie będzie już starego lasu, do którego przywykliśmy? 

Konsultacje społeczne na temat ochrony i użytkowania lasów na terenie Sopotu oraz utworzenia rezerwatu „Lasy Sopockie” odbędą się w dniach 15 maja-30 września 2023 r. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię wypełniając ankietę konsultacyjną (załącznik pod tekstem). Ankietę można złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, a także przesłać:

- pocztą na adres Urzędu Miasta Sopotu: 81-704 Sopot ul. Tadeusza Kościuszki 25/27,

- pocztą elektroniczną na adres tomasz.tabeau@um.sopot.pl. Za ważne uznaje się przesłanie skanu podpisanej ankiety.

Poniżej dostępna jest również pełna dokumentacja projektowa rezerwatu przyrody „Lasy Sopockie” oraz jej streszczenie w przystępny sposób omawiające powody utworzenia rezerwatu, jego charakterystykę, proponowane zasady udostępnienia oraz warianty przebiegu granic.

Mieszkańcy Sopotu mogą też wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

  • 7 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 w Sanatorium Leśnik, ul. 23 marca 105. Po spotkaniu odbędzie się spacer informacyjno- konsultacyjny po lesie.
  • 15 czerwca 2023 r. o godz.17.00 w fili Miejskiej Biblioteko Publicznej Broadway ul. Kolberga 9. Po spotkaniu odbędzie się spacer informacyjno-konsultacyjny po lesie.
  • 5 września 2023 r. o godz. 17.00 w Sanatorium Leśnik ul. 23 Marca 105. Po spotkaniu odbędzie się spacer informacyjno-konsultacyjny po lesie.
  • 7 września 2023 r. o godz. 17.00 w Sopotece, ul. Tadeusza Kościuszki 14, II piętro.

Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o przebiegu i wyniku konsultacji. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji sprawozdanie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Sopotu, w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...