XLIII Sesja Rady Miasta Sopotu – podsumowanie obrad

Fot. materiały UMS

Zmiany zasad dotyczących najmu lokali komunalnych i przyznawania mieszkań do samodzielnego remontu, a także stawki za pobyt dzieci w przedszkolach oraz ustanowienie dwóch nowych pomników przyrody w Sopocie – to m.in. decyzje radnych podjęte na dzisiejszej sesji Rady Miasta Sopotu.

Opłaty za przedszkola

Sopocka Rada Miasta na sesji 25 maja 2023 r. podjęła m.in. uchwałę określającą wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 w przedszkolach publicznych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasta Sopotu.

Uchwała mówi, że nauczanie, wychowanie i opieka świadczone przez publiczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego w Sopocie są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie dla dzieci w wieku do 6 lat. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin, wysokość opłaty wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Wysokość opłat maleje do 50 % w przypadku korzystania z usług przedszkola przez drugie dziecko z jednej rodziny, natomiast w przypadku trzeciego i następnego do 25%, pod warunkiem, że rodzice (opiekunowie prawni), wykażą dochód mniejszy niż „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Dla rodzin objętych programem „Sopocka Karta Rodziny 3+” wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia jest obniżona o 50 %. W przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności opłaty, nie będą pobierane. Opłaty, o których mowa nie obejmują odpłatności za wyżywienie dziecka.

Treść uchwały uwzględnia nowelizację przepisów prawa w zakresie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z 23 lutego 2023 r.

Z prognozy wynika, że realizacja zapisów uchwały spowoduje zwiększenie dochodów miasta o około 200 tys. zł. Uchwała jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022 – 2030: Cel operacyjny 1.1. Standard usług publicznych; Kierunek działań 1.1.5. Program usług opiekuńczych (pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie opieki żłobkowej i przedszkolnej) i edukacyjnych dla wszystkich dzieci z Sopotu z uwzględnieniem dzieci pochodzących z innych krajów.

Zmiany w zasadach najmu lokali komunalnych

Wyższe progi dochodowe przy ubieganiu się o mieszkania komunalne oraz powołanie Komisji Mieszkaniowej – to najważniejsze zmiany w uchwale ws. zasad wynajmowania lokali należących do Miasta Sopotu. Dzięki nowym zasadom więcej osób będzie miało szansę na najem, a proces przyznawania lokali będzie jeszcze bardziej transparentny. Sopoccy radni podczas dzisiejszej sesji przyjęli propozycje zmian w uchwale ws. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu. 

Najważniejszą zmianą w projekcie uchwały jest ustalenie nowych, korzystniejszych dla mieszkańców, kryteriów dochodowych przy ubieganiu się o lokale socjalne i mieszkalne. Po zmianie kryteria te wynoszą: 

lokal socjalny:  

  • do 125 procent najniższej emerytury tj. 1985,55 zł - w gospodarstwie jednoosobowym (było 120 procent tj. 1906,13 zł),
  • do 80 procent najniższej emerytury tj. 1270,75 zł - w gospodarstwie wieloosobowym (było 75 procent tj. 1191,33 zł),

lokal mieszkalny:

  • nie mniej niż 126 procent i nie więcej niż 220 procent najniższej emerytury tj. od 2001,43 zł do 3494,57 zł w gospodarstwie jednoosobowym (poprzedni przedział wynosił 121-175 procent tj. 1922,01 - 2779,77 zł),
  • nie mniej niż 81 procent i nie więcej niż 150 procent najniższej emerytury tj. od 1286,64 zł do 2382,66 zł w gospodarstwie wieloosobowym (poprzedni przedział wynosił 76 -130 procent, tj. 1207,21 - 2064,97 zł). 

Zwiększono też liczbę miesięcy, z których wnioskodawca musi udokumentować dochód ubiegając się o lokal mieszkalny lub najem socjalny. Pod uwagę będą brane dochody nie z 3, lecz z 6 ostatnich miesięcy.  

Kolejną nowością jest powołanie Komisji Mieszkaniowej składającej się z 6 członków (po 2 członków z Rady Miasta Sopotu, sopockiego MOPS i Urzędu Miasta). Komisja będzie weryfikowała proces rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych i najem socjalny lokali. Dzięki temu wzmocniona zostanie kontrola społeczna tej procedury, która do tej pory polegał tylko na publicznym prezentowaniu wykazu osób zakwalifikowanych do najmu lokali. 

Uchwała wprowadza też nową zasadę dotyczącą mieszkań przeznaczonych do samoremontu. W przypadku braku wniosków spełniających kryteria do otrzymania lokalu, „nieobsadzone” mieszkanie zostanie zaproponowane wnioskodawcy, który w kolejności uzyskał najwyższą liczbę punktów, ale nie został zakwalifikowany do zawarcia umowy na remont lokalu. 

Nowe pomniki przyrody 

Na dzisiejszej sesji radni przegłosowali również ustanowienie dwóch nowych pomników przyrody – drzew rosnących w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu. Oba zostały wskazane przez mieszkańca miasta. To buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) o wysokości ok. 30 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 347 cm, i wieku wynoszącym ok. 170 lat. Drzewo zapisano w gminnym rejestrze pomników przyrody pod nazwą „Buk zakochanych”.

Drugim pomnikiem ustanowiono dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) o wysokości ok. 30 m, obwodzie pnia wynoszącym 400 cm i wieku ok. 180 lat. Drzewo zapisano w gminnym rejestrze pomników przyrody pod nazwą „Dąb im. Jeana Georga Haffnera”. Propozycje drzew, które powinny zostać objęte szczególną ochroną i uznane za pomniki przyrody mogli zgłaszać mieszkańcy i goście. Obecnie w Sopocie mamy już 45 pomników przyrody, w tym 43 pomniki przyrody ożywionej (pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleje).

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...