Czy kupiony w sklepie towar możemy zareklamować?

Fot. Freepik

Podstawowym trybem dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, jeśli okaże się, że kupiony towar jest wadliwy, jest złożenie reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową. Jeżeli konsument składa reklamację na tej podstawie, podmiotem odpowiedzialnym jest sprzedawca. Dane sprzedawcy znajdują się m.in. na paragonie fiskalnym, czy imiennej fakturze.

Aby zrozumieć, co oznacza niezgodność towaru z umową, trzeba poznać definicję towaru zgodnego z umową.

Towar jest zgodny z umową
, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi.

Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, powinien:

  • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może zasadnie oczekiwać,
  • być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać,
  • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Uzasadnione oczekiwania konsumenta względem towaru uwzględniają charakter towaru oraz publiczne zapewnienie (np. w reklamie lub na etykiecie) złożone przez sprzedawcę w tym zakresie (jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu), chyba że sprzedawca wykaże, że:

      - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i, oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

      - przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało              złożone lub w porównywalny sposób,

      - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.

Podstawa prawna: art. 43b ustawy o prawach konsumenta

A zatem czym jest niezgodność towaru z umową ?

Towar jest niezgodny z umową, gdy:

  • nie odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę,
  • nie odpowiada próbce lub jest niezgodny z wzorem zaprezentowanym konsumentowi,
  • nie nadaje się do celów określonych przez konsumenta, o których poinformował sprzedawcę przed zawarciem umowy.

Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, gdyż  niezgodność towaru z umową jest ustawowo uregulowana. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową trwa 2 lata od dnia wydania towaru.

Podstawa prawna: art. 43c ust. 1 ustawy o prawach konsumenta

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...