Co to jest gwarancja?

Fot. Freepik

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem dotyczącym jakości towaru złożonym przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Konsument może skorzystać z gwarancji lub reklamować towar z tytułu jego niezgodności z umową.

Gwarantem może być producent, importer, sprzedawca czy dystrybutor. Konsumenci często utożsamiają sprzedawcę z gwarantem. Sprzedawca może ale nie musi być gwarantem. Powinno to być jasno określone w oświadczeniu gwarancyjnym. Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały i co ważne – w języku polskim.

Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

Okres ochrony gwarancyjnej zależy od woli gwaranta. Może być wydana np. na 1 miesiąc albo na 30 lat. Jeżeli gwarant nie określił terminu, przyjmuje się, że gwarancja wynosi 2 lata, licząc od dnia, w którym towar wydano konsumentowi. Istotną sprawą jest czas, w którym gwarant zobowiązał się do naprawy towaru.

Jeżeli gwarant wymienił wadliwy towar na nowy lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od chwili dostarczenia klientowi wymienionego lub naprawionego towaru. Jest to sytuacja bardziej korzystna niż reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową, gdyż wymiana  towaru w ramach reklamacji z tego drugiego uprawnienia nie powoduje biegu ochrony od nowa. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części, np. wymienionej obudowy odkurzacza. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady towaru uprawniony (czyli konsument) nie mógł z niej korzystać. Jeżeli jednak z okoliczności wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu – np. towar jest dużych rozmiarów lub jego montaż jest skomplikowany, wówczas konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi, np. pralkę w domu.

Przykład

Tomasz zareklamował zepsuty odkurzacz z tytułu gwarancji. Przedsiębiorca po miesiącu odesłał naprawiony towar, a jako przyczynę usterki wskazał uszkodzenie turbiny powietrznej. Gwarancja została przedłużona o miesiąc, czyli o okres, przez który odkurzacz  znajdował się w serwisie gwaranta w ramach rozpatrywania reklamacji.

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego w dowolnej formie, w tym w reklamie. Konsument ma prawo żądać od gwaranta wydania oświadczenia na papierze lub innym trwałym nośniku.

Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień związanych z niezgodnością towaru z umową. Oznacza to, że w przypadku nieuwzględnienia żądań konsumenta w ramach jednej z tych podstaw reklamacji, ma on prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie drugiej z nich, np. w przypadku nieuwzględnienia reklamacji z tytułu gwarancji konsument może złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową lub odwrotnie. Należy jednak pamiętać, że chcąc złożyć reklamację musimy wybrać tryb, którego chcemy skorzystać, gdyż nie możemy jednocześnie składać reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową i z tytułu gwarancji.

[Podstawa prawna : art. 577-581 kodeksu Cywilnego]

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...