Reklamacje zakupionych towarów

Fot. Freepik

Reklamację można złożyć w dowolnej formie, jednak, by mieć potwierdzenie złożenia, najlepiej zrobić to pisemnie. Sprzedawca ma dwa tygodnie na odpowiedź. Konsument, reklamując towar który jest niezgodny z umową, nie ponosi żadnych kosztów.

Wbrew obiegowym opiniom, paragon fiskalny nie jest konieczny do zareklamowania produktu, choć jego brak czasami powoduje spore problemy. Jest to jeden z kilku dowodów nabycia towaru w danym sklepie i w konkretnej cenie. Możemy również posiłkować się zeznaniami świadków, wydrukiem z karty płatniczej czy kredytowej, e-mailem. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego, choć często tak się dzieje.

Warto złożyć reklamację niezwłocznie po zauważeniu niezgodności towaru z umową, najlepiej pisemnie. Zauważone wady należy opisać i określić swoje żądania wynikające z tego, że towar jest niezgodny z umową. Sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli tego nie zrobił, uważa się, że ją uznał. [Podstawa prawna: art. 7a i 43d ustawy o prawach konsumenta; art. 118 Kodeksu cywilnego]. Co ważne, konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z reklamacją towaru niezgodnego z umową. Składając reklamację, udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie, a sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, a także ponosi koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. W przypadku odstąpienia od umowy konsument zwraca towar sprzedawcy na jego koszt.

Jeżeli w wyniku reklamacji towar został naprawiony, wymieniony, obniżona została jego cena albo odstąpiono od umowy, konsument ma prawo żądać od sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia towaru niezgodnego z umową. Konsument ma prawo także starać się o zwrot opłat związanych w wykonaniem ekspertyz czy badań (np. rzeczoznawców), które potwierdziły przyczynę i istnienie niezgodności towaru z umową, w szczególności w sytuacji, gdy sprzedawca nie uznał reklamacji bez takich badań. Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy w wyniku dostarczenia opinii rzeczoznawcy sklep zmienił zdanie i uznał reklamację za zasadną. [Podstawa prawna: art. 471 Kodeksu cywilnego, art. 43d ust. 4 i 5 oraz art. 43e ust. 6 ustawy o prawach konsumenta].

Jeżeli konsument skorzystał z dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, a jednocześnie nie zapłacił pełnej ceny towaru, to może powstrzymać się z zapłatą do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków dotyczących usunięcia niezgodności towaru z umową. [Podstawa prawna: art. 43f ustawy o prawach konsumenta].

Reasumując: jeśli kupimy towar w sklepie i okaże się, że jest wadliwy, mamy prawo  złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową. Pamiętajmy o zachowaniu paragonu, aby uniknąć późniejszych problemów z udowodnieniem zakupu w danym sklepie. Sklep nie może też odmówić przyjęcia reklamacji np. gdy nie ma kierownika lub właściciela.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...