Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego Sopotu

Fot. materiały UMS
Fot. materiały UMS

Rada Miasta Sopotu 23 kwietnia 2024 r. przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego od 7 czerwca do 15 lipca 2024 r.

Wnioski do projektu planu ogólnego można składać na piśmie, w wersji papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Może podać dodatkowe dane do kontaktu, tj. adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wzór formularza, na którym składa się wniosek, został ustalony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509) i jest dostępny:

Wnioski w formie papierowej należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub
w siedzibie Urzędu, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, pok. 16.

Wnioski w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej należy składać na adres email: kancelaria@um.sopot.pl lub przez platformę ePUAP.  

Wniosek można złożyć też online za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej https://forms.gle/Swh5wNnimgMaxfsQ6

Informacje o ochronie danych osobowych: https://bip.sopot.pl/m,214,klauzula-rodo.html

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...