Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Fot. materiały UMS

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w zw. z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 ust.1 pkt 1-5, art. 46. ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Prezydent Miasta Sopotu informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu uchwały Nr XL/691/2022 Rady Miasta Sopotu z dnia 22 grudnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych „R” w mieście Sopocie oraz o przystąpieniu do prac planistycznych nad etapem VII – symbol planu R-1/04b (obejmującym działki ewidencyjne o nr 17 i 18 obręb mapy 4).

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do ww. projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 2 sierpnia 2024 r.

Wnioski do projektu ww. planu można składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu, tj. adres do korespondencji lub numer telefonu. 

Wzór formularza, na którym składa się wniosek, został ustalony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r., poz. 2509) i jest dostępny:

1) na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej.

2) w Urzędzie Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot. 

Zainteresowani mogą składać wnioski w formie:

• papierowej, do Prezydenta Miasta Sopotu na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub w siedzibie Urzędu - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, pok. 16.

• elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: kancelaria@um.sopot.pl lub przez platformę ePUAP.

Informacje o ochronie danych osobowych: https://bip.sopot.pl/m,214,klauzula-rodo.html

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...