Projekt budżetu Sopotu na rok 2014

Mniejsze wydatki na administrację, redukcja długu i wypracowanie nadwyżki budżetowej oraz kontynuacja budownictwa komunalnego i budżetu obywatelskiego.

Mniejsze wydatki na administrację, redukcja długu i wypracowanie nadwyżki budżetowej oraz kontynuacja budownictwa komunalnego i budżetu obywatelskiego.

Budżet miasta na 2014 rok został zrównoważony na poziomie 305.268.394 zł i będzie on wyższy o 1,02 % w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2013r.
Prognozowane dochody oszacowano w kwocie 289.578.329 zł, z tego:
- dochody bieżące 224.417.423 zł,
- dochody majątkowe 65.160.906 zł
Przychody miasta (wolne środki i nadwyżka z roku 2013) wyniosą 15.690.065 zł

Natomiast wydatki planowane są w wysokości 289.058.394 zł w tym:
- wydatki bieżące 215.495.068 zł
- wydatki inwestycyjne - 65.863.326 zł (22 %)
Rozchody budżetu (spłata rat kredytów) zaplanowano w kwocie 16.210.000 zł.

Nadwyżka budżetowa
Po raz pierwszy od kilku lat planowane wydatki budżetowe będą niższe od prognozowanych dochodów, zakładane jest więc wystąpienie na koniec roku: nadwyżki budżetowej w wysokości 519.935 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, oraz nadwyżki operacyjnej na poziomie 1.222.355 zł.

Zadłużenie
Na początek 2014r. wielkość zadłużenia wyniesie 132.249.329 zł, a na koniec roku 116.039.329 zł (40 proc. dochodów miasta). Spłata przypadających w 2014r. rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wyniesie 16.210.000 zł i zmniejszy się o ponad 400 tys. złotych w stosunku do 2013 roku.

- Mniejsze wydatki na administrację, redukcja długu i wypracowanie nadwyżki budżetowej pozwalają nam przygotować się do kolejnego okresu aplikacyjnego Unii Europejskiej – mówi prezydent Sopotu, Jacek Karnowski – Warto dodać, ze w minionym okresie (lata 2007 – 2013) Sopot pozyskał ponad 200 mln złotych na inwestycje i projekty ważne dla mieszkańców i infrastruktury miasta. W kolejnym okresie aplikacyjnym jest także duża szansa na znaczące środki dla samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów społecznych, edukacyjnych i w obszarze ochrony środowiska. To kolejna szansa dla naszego miasta, którą chcemy dobrze wykorzystać.
W budżecie na 2014 rok zapisanych jest także wiele działań dla mieszkańców miasta. Są to m.in. wydatki na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego jak i środki przeznaczone na budowę nowych mieszkań komunalnych dla młodych Sopocian.

Dochody
W projekcie budżetu po stronie dochodowej warto zwrócić uwagę na środki pozyskane przez Sopot z Unii Europejskiej. To 36.594.609 zł, czyli 12,64% dochodów ogółem.
Środki te będą przeznaczone na następujące projekty i inwestycje:
projekt „EpoUrban” - 274.705 zł
projekt ”Senior Capital - 276.828 zł
projekt „Wspieranie przedsiębiorczości” - 225.774 zł
projekt „Zdobywanie kwalifikacji zawodowych” - 346.500 zł
projekt „PI Kontrakt na jakość” - 79.368 zł
projekt „Inwestuj w siebie” (oświata) - 507.635 zł
programy Commenius (oświata) - 73.043 zł
rozliczenie projektu EnSure – 255.250 zł
TRISTAR - 3.228.511 zł
ochrona wód Zatoki Gdańskiej - 13.957.600 zł
budowa ścieżek rowerowych - 2.525.514 zł
refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 - 14.843.881 zł

Różnica pomiędzy spodziewaną refundacją z budżetu UE a wydatkami koniecznymi do poniesienia w ramach projektów, stanowić będzie wkład własny miasta do realizowanych zadań, który pokryty zostanie dochodami własnymi.

Dochody własne gminy zaplanowane są na poziomie oscylującym wokół przewidywanego ich wykonania w 2013r. bądź zwiększone jedynie o zakładany poziom inflacji.
W przypadku spodziewanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 12 mln złotych, przyjęto poziom niższy od zakładanego na ten rok (wykonanie za 2013 to 23 mln złotych), z racji przeznaczenia do sprzedania w 2014 roku tylko dwóch nieruchomości (przy ul. Łokietka oraz Jana z Kolna)

Wydatki
Największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w działach:
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 26,30 %
Pomoc społeczna wraz z Ochroną Zdrowia 13,72 %
Gospodarka komunalna 9,88 %

12,5 mln złotych Miasto Sopot przeznaczy w 2014 roku na kulturę. To aż 5,78 proc. całego budżetu, co stawia nas w czołówce polskich miast pod względem wydatków na działania i wydarzenia kulturalne oraz funkcjonowanie instytucji kultury.

Budżet obywatelski
Na projekty i inwestycje wskazane i wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę około 4 mln złotych.
Przykładowe projekty w ramach budżetu obywatelskiego:
- zmiana przebiegu linii autobusowej 187
- przebudowa zatoki autobusowej Brodwino,
- oświetlenie przejść pieszych ul. Grunwaldzka i Powstańców Warszawy,
- remont chodnika ul Abrahama, ul. Reja i naprawa chodnika na wiadukcie Sopot Wyścigi,
- skarpa przy ul. Malczewskiego,
- schody wzdłuż ul. Sobieskiego.
- modernizacja ulic m.in. droga z ul. Jana z Kolna do Przychodni Zdrowia "Kardiotel", droga do kościoła Brodwino, chodnik przy ul. Budzysza, modernizacja alejki Mamuszki
- dofinansowanie budowy nowoczesnego systemu segregacji odpadów komunalnych
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej
- zagospodarowanie skarpy nad ul. Malczewskiego „Las Robiniowy”
- renowacja terenów zieleni miejskiej: Jar Majkowskiego, Na Wydmach, Grodzisko, Skarpa
- modernizacja placów zabaw: Staw Reja, ul. Kolberga, Park Północny, Niepodległości
- dotacje celowe na dofinansowanie działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców

Oświata i edukacja
W wydatkach na cele oświatowe warto zwrócić uwagę na finansowanie przez miasto szeregu zajęć wykraczających poza ramy programowe dla sopockich dzieci i uczniów. Miasto przeznacza na ten cel w 2014 roku kwotę ok. 1,1 mln złotych i są to zajęcia zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie obejmuje zajęcia obowiązkowe jak i dodatkowe. Są to m.in. – gimnastyka korekcyjna, język angielski, logopedia i rytmika w przedszkolach, dodatkowe lekcje z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, humanistycznych i języków obcych w szkołach, nauka pływania i żeglarstwo, zajęcia obowiązkowe z zakresu prawa, architektury i aksonometrii w klasach profilowych sopockich liceów.

Gospodarka mieszkaniowa i rewitalizacja miasta
Na budowę nowych mieszkań komunalnych Sopot przeznacza 6,7 mln złotych, a na remonty i modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – 3,7 mln zł.
Na kontynuację programu rewitalizacji, w ramach którego wyremontowano już ponad 330 sopockich kamienic zaplanowano w 2014 roku 1 mln złotych, a 650 tys. przeznaczone zostało na zagospodarowanie placyku pomiędzy ul. Boh. Monte Cassino i ul. Pułaskiego. 274,705 zł to kwota projektu EPOUrban zakładającego wsparcie dla właścicieli kamienic w pozyskaniu środków na ich rewitalizację.

Zdrowie i pomoc społeczna
108 tys. złotych Sopot przeznacza na dofinansowanie pobytu dzieci w prywatnych żłobkach.
1 638 700 zł to koszt stworzenia Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej i zajęć dla osób długotrwale bezrobotnych.
2 mln złotych miasto zarezerwowało w budżecie na dokumentacje techniczną rozbudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego o ośrodek geriatryczny, a 200 tys. złotych na remont łącznika w WZR.
615 tys. (o 2,5 proc, więcej niż w 2013 roku) Sopot przeznacza na programy zdrowotne dla mieszkańców. Z tych środków finansowane są m.in. pielęgniarki i opieka stomatologiczna we wszystkich sopockich szkołach.

Straż Miejska
O 10,38 proc. wzrasta pula przeznaczona na sopocką Straż Miejską (1 448 800 zł). Środki przeznaczone będą głównie na dodatkowe etaty, które umożliwią efektywną pracę dzielnicowych i stworzenie patroli interwencyjnych.

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna i tereny zielone
W sopockiej marinie, na potrzeby dzieci uczących się żeglarstwa powstanie slip do spuszczania małych jednostek na wodę bezpośrednio z pomostów, a dla gości dodatkowy taras widokowy na falochronie. Na ten cel miasto zarezerwowało 180 000 zł.

W budżecie zapisano także 500 tys. złotych na wkład własny do rozpoczęcia I etapu inwestycji modernizacji sopockiego stadionu rugby (całość projektu opiewa na ok. 6 mln zł) oraz 650 tys. na zagospodarowanie zielonych terenów Błoni przy ul. Bitwy pod Płowcami, a także 2 mln na dokończenie rewitalizacji sopockiego hipodromu.

350 tys. złotych zapisane jest na modernizację sopockich placów zabaw (Staw Reja, Park Północny, Okrężna, Niepodległości i Armii Krajowej) i zakup nowych urządzeń, a 30 tys. na stworzenie ścieżki zdrowia z urządzeniami do rekreacji w lasach komunalnych.

O 9,46 proc, do kwoty 3 413 130 złotych wzrastają wydatki Sopotu przeznaczone na utrzymanie i rewitalizację zieleni w mieście.

Zobacz projekt budżetu Miasta Sopotu na 2014 rok

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...