Podsumowanie konsultacji społecznych w terminie 1 – 30 czerwca 2015 roku

Sopot – kurort pełen rożnych możliwości spędzenia czasu podczas wakacji  – pamięta także o swoich mieszkańcach, których ponad ¼ to osoby starsze. Od wielu lat realizowane są programy na rzecz seniorów, które na stałe wpisały się w działania Miasta m.in. „Kawiarnia dla seniora”, Sopockie Targi Seniora, programy zdrowotne, standaryzacja usług opiekuńczych, dofinansowanie rehabilitacji społecznej czy liczne wydarzenia organizowane przez Centrum Seniora. Patrząc na rozległość działań władze zdecydowały o stworzeniu dokumentu programowego – Programu Strategicznego, w którym zawarte zostaną najważniejsze kierunki działania Miasta mające na celu polepszenie jakości życia osób starszych w Sopocie.

Sopot – kurort pełen rożnych możliwości spędzenia czasu podczas wakacji  – pamięta także o swoich mieszkańcach, których ponad ¼ to osoby starsze. Od wielu lat realizowane są programy na rzecz seniorów, które na stałe wpisały się w działania Miasta m.in. „Kawiarnia dla seniora”, Sopockie Targi Seniora, programy zdrowotne, standaryzacja usług opiekuńczych, dofinansowanie rehabilitacji społecznej czy liczne wydarzenia organizowane przez Centrum Seniora. Patrząc na rozległość działań władze zdecydowały o stworzeniu dokumentu programowego – Programu Strategicznego, w którym zawarte zostaną najważniejsze kierunki działania Miasta mające na celu polepszenie jakości życia osób starszych w Sopocie. Powstanie dokumentu poprzedzone zostało badaniami wśród losowo wybranych mieszkańców, zbieraniem ich opinii oraz konsultacjami z osobami i ekspertami zajmującymi się tym zagadnieniem.

W czerwcu 2015 roku podczas konsultacji społecznych zwróciliśmy się do mieszkańców Sopotu o opinie i uwagi do SOPOCKIEGO PROGRAMU STRATEGICZNEGO NA RZECZ SENIORÓW DO 2020 ROKU.

Konsultacje rozpoczęto akcją informacyjną od maja 2015 roku, która była prowadzona w sposób uwzględniający potrzeby seniorów – do każdego mieszkania dostarczono „Przepis na Sopot” bezpłatny informator miasta Sopotu NR 09/2015, w którym zamieszczono terminy spotkań konsultacyjnych oraz listę miejsc, gdzie można było zapoznać się z dokumentem, w 200 miejscach rozwieszono 500 plakatów i prowadzono akcję informacyjną podczas spotkań dedykowanych bezpieczeństwu i innym kwestiom bliskim sercom seniorów. Każdy z mieszkańców miał także możliwość wypożyczenia projektu dokumentu we wszystkich sopockich bibliotekach lub zapoznania się z nim na miejscu w 23 kolejnych lokalizacjach w całym mieście, w tym instytucjach miejskich, spółdzielniach mieszkaniowych i kawiarniach. Na stronie internetowej dostępne były projekt Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 wraz z raportem z badania: „Sopocki senior – potrzeby i aktywność starszych mieszkańców Sopotu”, lista wszystkich miejsc, gdzie można było się z nim zapoznać oraz informacja o działającym adresie mailowym seniorzy@sopot.pl .

W ramach konsultacji dokument zaprezentowano podczas czterech spotkań otwartych (łącznie uczestniczyło w nich 60 osób), następnie kontynuowano prezentację podczas siedmiu spotkań grup seniorów (łącznie uczestniczyło w nich prawie 190 osób). Na każdym spotkaniu notowano wnioski, postulaty i komentarze dotyczące projektu dokumentu. Mieszkańcy i eksperci dyskutowali o zapisach w dokumencie, ale także poruszali tematy związane z codziennym życiem osób starszych. Szczególnym uznaniem obdarzono propozycję regularnego wydawania „Informatora Seniora”, który ma szansę stać się podręcznym kompendium wiedzy o działaniach, programach i instytucjach dedykowanych seniorom. Koncepcja stworzenia sieci domów sąsiedzkich w perspektywie najbliższych paru lat również spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą. W celu złożenia oficjalnego wniosku o zmianę zapisu w dokumencie niezbędne było wypełnienie ankiety opiniującej dokument. Na każdym ze spotkań informowano o tej konieczności przekazując wydrukowane egzemplarze. Łącznie rozdystrybuowano 600 ankiet opiniujących.

W dniu 30 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje, na którym przedstawiono przekazane przez mieszkańców uwagi do dokumentu oraz wyniki ankiet. W ankiecie 76% osób stwierdziło, iż Program określa najważniejsze kierunki działania na rzecz seniorów. 17% nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Zaledwie 7% uznało Program za niepełny, w zasadniczy sposób nie wskazując brakujących kierunków działania.

Wszystkie uwagi i opinie zostały rozpatrzone – zarówno te zgłoszone podczas spotkań jak i te zawarte w wypełnionych ankietach. W załączeniu wspólna opinia Zespołu Roboczego ds. programu oraz Honorowej Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Sopotu.

Do pobrania:

Rozpatrzenie przekazanych przez mieszkańców uwag i opinii dotyczących Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...