Kolejne inwestycje w infrastrukturę chroniącą przed podtopieniami

 Wizualizacja: Koncepcja odkrycia fragmentu Potoku Grodowego na terenie Parku Północnego w Sopocie
Wizualizacja: Koncepcja odkrycia fragmentu Potoku Grodowego na terenie Parku Północnego w Sopocie

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na Inżyniera Kontraktu i roboty budowlane – przebudowę układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta Potoku Grodowego na odcinku do torów kolejowych, budową dojścia do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe oraz przebudową koryta zamkniętego Potoku Środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie. Termin składania ofert mija 20 września.

Inwestycja obejmuje:

 • Przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą naziemną i podziemną w ulicach Haffnera (odcinek od skrzyżowania z Al. Niepodległości do ul. Wosia Budzysza), Wosia Budzysza, Powstańców Warszawy (od ul. Wosia Budzysza do Dworku „ADMIRAŁ”) i drodze KD1,
 • Przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą naziemną i podziemną w ulicach Haffnera (odcinek od skrzyżowania z Al. Niepodległości do ul. Wosia Budzysza), Wosia Budzysza, Powstańców Warszawy (od ul. Wosia Budzysza do Dworku „ADMIRAŁ”) i drodze KD1,
 • Przebudowę koryta Potoku Grodowego od torów kolejowych do km 0+000 (do włączenia odcinka ujściowego potoku do wylotu C),
 • Budowę i przebudowę miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni Potoku Grodowego,
 • Przebudowę koryt Potoku Kamiennego i Potoku Bezimiennego wraz z przebudową miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w obrębie zlewni tych potoków,
 • Budowę dojścia do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe,
 • Przebudowę odcinka Potoku Środkowego w ul. Pułaskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych, stanowiąca Etap III budowy kanału przerzutowego wód opadowych do kanału Potoku Bohaterów Monte Cassino,
 • Nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenu wokół odkrytego odcinka Potoku Grodowego na terenie Parku Północnego.

 

Inwestycja ma być zrealizowana  żeby poprawić warunki odpływu wód opadowych w zlewniach: Potoku Kamiennego, Potoku Grodowego, Potoku Bezimiennego i Potoku Środkowego oraz stworzyć retencję opóźniającą odpływ wód opadowych do Zatoki Gdańskiej, jak również by chronić przed podtopieniami pojawiającymi się w dolnym tarasie Miasta. W efekcie nastąpi poprawa stanu technicznego miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie objętym inwestycją. Celem drugorzędnym, ale również istotnym jest ulepszenie stanu nawierzchni ulic Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy, modernizacja oświetlenia ulicznego na dolnym tarasie Sopotu oraz uporządkowanie terenu cennego przyrodniczo i ułatwienie dojścia do Wąwozów Grodowych.

Planowane wydatki związane z inwestycją to ok: 8 380 000,00 zł, dofinansowanie części zadań do 85%

Okres realizacji wraz z odbiorami: do czerwca 2019 r.

 

Przypomnijmy

Miejski system odprowadzania wód opadowych w Sopocie:

Sumaryczna pojemność retencyjna wynosi ok. 21.683,00 m3, na co składa się:

- 17 szt. zbiorników retencyjnych otwartych lub podziemnych.

- 15 szt. zbiorników kanałowych.

Długość sieci kanalizacji deszczowej: ok. 68 km

Przez Sopot przepływa 11 potoków o łącznej długości ok 16,37 km w tym:

- 12 km w kanałach zamkniętych

- 4,44 km w kanałach otwartych

 

W latach 2007-2015 zrealizowano:

Projekt „Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie” – Etap 1

- Budowa urządzeń podczyszczających – 36 szt.

- Budowa obiektów małej retencji – 4 szt.

- Przebudowa obiektów małej retencji – 1 szt.

- Budowa kanałowych zbiorników retencyjnych – 15 szt.

- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową układów A i B odprowadzających wody 6 potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej – 9,19 km.

 

Wskaźniki rezultatu:

1.Stopień redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do akwenu morskiego - 69,68 % - zawiesin ogólnych; 78,97 % - związków ropopochodnych.

 1. Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową – 690,43ha.
 2. uzyskano objętość retencjonowanej wody w ramach małej retencji – 6 783,27 m³.

 

KOSZT PROJEKTU: ok. 103 mln zł, wysokość dofinansowania: 68,25 mln zł (ok. 66%)

  

Projekt „NEFA BALT II chrońmy wspólnie Bałtyk”:

1.budowa kolektora lądowego o dł. 408m oraz kolektora morskiego o dł. 375m w ramach budowy układu C odprowadzającego wody 4 potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej.

 1. budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Babidolskiego  – 1 szt.

 

Wskaźniki rezultatu

1.ograniczenie dopływu nieoczyszczonych wód deszczowych i roztopowych do Zatoki Gdańskiej 2. zwiększenie zdolności retencyjnej o696m3.

 

KOSZT PROJEKTU: ok. 28,824 mln zł, wysokość dofinansowania:  25, 941 mln zł (ok. 90%)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...