Mieszkania dla sopocian – już można składać wnioski

Brelok w kształcie domu z logo Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Jesienią tego roku i w roku przyszłym 76 rodzin zamieszka w Sopocie w nowych mieszkaniach komunalnych. Do końca września osoby, które spełniają kryteria określone uchwałą rady miasta, mogą składać wnioski o przyznanie mieszkania. Warto wczytać się w zasady i sprawdzić, komu takie mieszkanie przysługuje. Nabór dotyczy obu lokalizacji.

W tym roku planujemy oddać  do użytku dwa budynki przy ul. Świemirowskiej 2-4, w nich 16 mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 39,30 m kw. do 47,10 m kw.

W 2018 r. oddamy budynek przy ul. Malczewskiego 29, w którym zamieszka 60 rodzin.

– To kolejne mieszkania komunalne, które w Sopocie budujemy z myślą o młodych rodzinach z dziećmi – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Chcemy stworzyć szansę młodym na zamieszkanie w Sopocie, mieście, które stawia na wysoką kulturę, solidną i wielokierunkową edukację. Mieście szczęśliwych ludzi – dodaje prezydent Karnowski.

O przyznanie lokali mieszkalnych mogą ubiegać się wnioskodawcy prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w szczególności małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci, którzy nie posiadają prawa własności do jakiegokolwiek lokalu/budynku mieszkalnego lub ich części oraz spełniają dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiadają centrum życiowe w Sopocie;
 • zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu w budynkach prywatnych na podstawie decyzji  administracyjnej o przydziale lokalu  mieszkalnego;
 • zamieszkują w budynkach komunalnych przeznaczonych do rozbiórki, zakwalifikowani do otrzymania mieszkania na podstawie § 7 pkt. 2, 3 i 5 uchwały nr  XII/161/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu;
 • zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz uiszczają w Sopocie podatek dochodowy od  osób fizycznych;
 • udokumentują nieprzerwany, co najmniej pięcioletni okres zamieszkania na terenie Gminy Miasta Sopotu w okresie ostatnich dziesięciu lat i nie zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu na dzień składania wniosku. Za udokumentowanie uznaje się przedstawienie poświadczenia zameldowania lub uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Sopocie, przez okres wskazany powyżej.

Osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne powinny osiągać dochódumożliwiający utrzymanie lokalu mieszkalnego. By to ułatwić, szczególnie młodym małżeństwom na starcie ich wspólnego życia, zaproponowano nowe, niższe kryteria dochodowe gospodarstw domowych i możliwość dokonywania zamian lokali po minimum 3 latach zamieszkiwania w nowym mieszkaniu.

I tak dla gospodarstw jednoosobowych dochód musi się mieścić w widełkach między 2 a 4 tys. zł. Dla gospodarstw dwuosobowych dochód powinien być nie mniejszy niż 1,8 tys. zł i nie przekraczać 3,5 tys. Analogicznie dla gospodarstw trzyosobowych dochód powinien mieścić się w widełkach 1000 zł – 3,2 tys. zł na osobę, zaś w gospodarstwach czteroosobowych i więcej pomiędzy 900 zł a 2,4 tys. zł.

Dochód gospodarstwa domowego w wieku do 35 lat z dwójką lub więcej dzieci zostaje obniżony o 10 proc. w dolnej granicy i podwyższony o 10 proc. w górnej granicy średniego dochodu określonego.

Oprócz tego wnioskodawca będący wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sopocie lub rodziny zastępczej uzyska dodatkowe punkty.

Informacje dotyczące wniosku

Zgodnie z treścią  Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położnych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2-4  i ul. Malczewskiego 29  do wniosku dołączyć należy następujące dokumenty:

 • zaświadczenie  od zarządcy/właściciela nieruchomości o braku jakichkolwiek zaległości w wysokości przekraczającej płatności za okres 6 miesięcy w opłatach czynszowych i w opłatach niezależnych od właściciela lokalu, w  okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie mieszkania.  Warunek niniejszy dotyczy wnioskodawców oraz wspólnie z nim zamieszkujących pełnoletnich członków rodziny wnioskodawcy;
 • Druk zaświadczenia stanowi  załącznik nr 5 do Regulaminu;
 • PIT-y za lata podatkowe 2015 i 2016 wraz z potwierdzeniem ich wysłania do Urzędu
 • Skarbowego. Rozliczenie roczne o dochodach za  lata podatkowe 2015  i 2016, osiąganych poza krajem, należy przedstawić wraz z przekładem  wykonanym przez tłumacza przysięgłego;
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na dzień składania  wniosku;
 • orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające schorzenia narządu ruchu w przypadku ubiegania się o lokal mieszkalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
 • decyzję administracyjną o przydziale mieszkania w budynku prywatnym.

Uwaga!

Informacje zawarte we wniosku powinny być potwierdzone przez zarządcę/właściciela budynku.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Sopotu (pokój nr 16) od 9 sierpnia do 30 września 2017 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Tekst Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych  wraz z punktacją  jest umieszczony na stronie internetowej BIP → Prawo lokalne → Uchwały Rady Miasta 2017 → uchwała nr XXX/409/2017.

Informujemy, że Rada Miasta Sopotu podjęła 31 lipca 2017 r. Uchwałę Nr XXXI/431/2017 wprowadzającą zmianę w załączniku nr 2 do Regulaminu, tj. w Tabeli punktacji (w punktach od 11 do 14 dodaje się „lub gospodarstwie osób, o których mowa w pkt. 6-8”).   

Po opublikowaniu przez Wojewodę Pomorskiego w Dzienniku Urzędowym i upływie 14 dni od daty publikacji uchwała ta będzie aktem obowiązującym.   

Program budownictwa komunalnego jest realizowany w Sopocie od ponad 13 lat.

W tym czasie:

 • W 2004 r. na ul. Malczewskiego 5B oddano do użytku 39 lokali komunalnych –  za 4 051 tys. zł brutto.
 •  W 2009 roku oddano:

        - 4 budynki komunalne przy al. Niepodległości (59 mieszkań), wartość 10 976 tys. zł brutto (wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym parking);
        - zmodernizowany i przebudowany budynek komunalny na Zaciszu (16 mieszkań) za kwotę 3 549 573,08 zł.

 • W 2014 r. oddano 34 nowe mieszkania komunalne:

        - ul. Rzemieślnicza za kwotę 1 573 687,09 zł 10 mieszkań,
        - al. Niepodległości za kwotę 3 794 300,85 zł, 24 mieszkania. 

 • W 2015 r. oddano 16 nowych mieszkań komunalnych przy ul. 3 Maja 18 a za 2 684 488,42 zł.
 • We wrześniu 2016 r. Sopot rozpoczął budowę budynku mieszkalnego przy ul. Malczewskiego 29. W budynku tym zamieszka 60 rodzin. Szacunkowy koszt budowy to 12,8 mln zł netto. Również we wrześniu rozpoczęto budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Świemirowskiej 2-4. Zamieszka tam 16 rodzin. Koszt to blisko 3,5 mln zł.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...