W Sopocie oddychaj pełną piersią!

Widok na Sopot
Fot. Fotobank.PL/UMS

Bycie uzdrowiskiem zobowiązuje. W Sopocie to zobowiązanie traktujemy bardzo poważnie, stąd wiele działań mających na celu poprawę jakości powietrza w kurorcie. Zaowocowały one m.in. drugim miejscem Sopotu w rankingu najczystszych miejsc w Polsce, opracowanym przez Polski Alarm Smogowy, który przeanalizował dane z roku 2016 zebrane przez stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Miasto nie ma problemu ze smogiem. Stężenie średnioroczne pyłu PM 10 wyniosło tylko 16,7 µg/m3. Polski Alarm Smogowy analizował również liczbę dni ze stężeniem PM 10 większym niż 50 µg/m3 w poszczególnych miastach. W 2016 r. takich dni w Sopocie były 3. Dla porównania w Krakowie było to 165 dni.

– Przez 20 lat emisja CO, SO2 i pyłu spadło prawie o 100 proc. Stężenie jest zdecydowanie poniżej dopuszczalnego poziomu – wyjaśnia Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Widać to w porównaniu roku 2005 do obecnego, jeśli chodzi o przekroczenie PM 10. Warto było podjąć te wszystkie działania, bo ich efekty są spektakularne. W Sopocie można bezpiecznie oddychać.

Raport dostępny na stronie Polskiego Alarmu Smogowego

Poniżej szczegółowe informacje, będące potwierdzeniem tezy o czystym powietrzu w Sopocie.

Konsekwencja popłaca
Od początku lat 90. prowadzona jest konsekwentna polityka środowiskowa władz miasta Sopotu w zakresie obniżania niskiej emisji. W wyniku działań związanych z termomodernizacją budynków i modernizacją źródeł ciepła przeprowadzonych w latach 1990-2010 uzyskano znaczny procent redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Ukoronowaniem tej polityki jest zrealizowany w 2016 r. projekt uciepłownienia Górnego Sopotu i tym samym likwidacja największego emitora gazowego – kotłowni na Brodwinie o mocy 15,8 MW, której dopuszczalna roczna emisja wynosiła: dla NO2 – 15,98 Mg/rok; dla SO2 – 1,02 Mg/rok; dla pyłu zawieszonego – 0,68 Mg/rok. W 2016 r. firma GPEC wybudowała w Sopocie 17 km nowoczesnej sieci ciepłowniczej. Dzięki temu ok. 100 budynków w Górnym Sopocie ma już ciepło z sieci. Z nowego źródła ciepła z powodzeniem korzysta 15 tys. sopocian.

Od 1998 roku Sopot ma własną stację monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Dane o jakości powietrza w Sopocie są dostępne na stronie fundacji ARMAAG (Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej). Od lat wszystkie wskaźniki jakości powietrza nie przekraczają wartości określonych normami jakości dla uzdrowiska. 

Poprawę jakości powietrza w Sopocie potwierdzają wyniki wykonywanych pomiarów. Poziomy średniorocznych stężeń zanieczyszczeń znacząco się zmniejszyły w stosunku do roku 2005.

 • Średnioroczna wartość dopuszczalna dla pyłu PM10 wynosi 40 µg/m3. Poziom stężenia PM10 w latach 2012-2016 wyniósł od 28 proc. do 47 proc. wartości dopuszczalnej.
 • Średnioroczna wartość dopuszczalna dla ditlenku siarki SO2 wynosi 20 µg/m3. Poziom stężenia SO2 w latach 2012-2016 wyniósł od 13 proc. do 29 proc. wartości dopuszczalnej.
 • Średnioroczna wartość dopuszczalna dla ditlenku azotu NO2 wynosi 40 µg/m3. Poziom stężenia NO2 w latach 2012-2016 wyniósł od 30 proc. do 37 proc. wartości dopuszczalnej.

Dla porównania na poniższym wykresie przedstawiono dane nie tylko z ostatnich czterech lat, ale również dane z roku 2005. W roku 2005 poziomy stężeń poszczególnych zanieczyszczeń nie przekraczały wymaganych norm, ale były wyższe niż obecnie. Poziom stężenia średniorocznego dla PM10 wynosił 76 proc. wartości dopuszczalnej, a dla SO2 48 proc. wartości dopuszczalnej. Obecnie dla wszystkich wskaźników stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza nie przekraczają 50 proc. wartości dopuszczalnej.

 

Zgodnie z normą dla zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10  dopuszczalne stężenie średniodobowe zostało określone na poziomie 50µg/m3, a dopuszczalna maksymalna liczba dni w roku przekraczająca tę wartość wynosi 35. Ostatni rok, w którym została przekroczona ta wartość, to był rok 2005.  W ostatnich latach liczba dni z przekroczeniami dla dopuszczalnego stężenia średniodobowego bardzo zmalała.

 

Pomimo dobrej jakości powietrza Sopot nieustannie od wielu lat realizuje programy mające na celu dalszą redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza w mieście.

Wspieramy mieszkańców systemem dopłat
Wśród działań wspierających mieszkańców w zakresie modernizacji źródeł ciepła jako głównych źródeł niskiej emisji można wymienić:

 1. prowadzony od 1997 r. program dopłat do wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Od 1997 r. wysokość udzielonych z budżetu Gminy Miasta Sopotu dotacji na likwidację węglowych źródeł ciepła wyniosła łącznie ponad 420 tys. zł;
 2. od 2014 r. Gmina w imieniu mieszkańców występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste Powietrze Sopotu” i otrzymuje dotacje na wymianę pieców węglowych na ekologiczne. Od 2014 r. zlikwidowanych zostało 60 źródeł ciepła na paliwo stałe w ramach ww. konkursu, a pozyskane przez Gminę środki finansowe przekroczyły 115 tys. zł;
 3. 1 marca 2017 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu dla mieszkańców lokali komunalnych, którzy na własny koszt wymienią ogrzewanie węglowe na proekologiczne wprowadzono obniżkę czynszu o 50 proc. do końca 2019 r.
 4. W ramach dotacji celowych ze środków budżetu Gminy dofinansowywane są inwestycje polegające na likwidacji istniejącego źródła ciepła i przyłączenie do sieci ciepłowniczej – od 2008 r. przyłączonych zostało 155 węzłów (budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej) o łącznej mocy 37,24 MW.

Realizowane programy i projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej w mieście poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza:

 1. w ramach dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu dofinansowywane są inwestycje polegające na zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Od 2012 r. z budżetu Gminy Miasta Sopotu udzielono dotacji na kwotę ok. 95 tys. zł. Między innymi we współpracy z Miastem w 2016 r. na 9 budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie zainstalowane zostały ogniwa fotowoltaiczne, które mogą rocznie wyprodukować 137 MWh energii elektrycznej;
 2. w celu ograniczenia emisji CO2 Sopot bierze udział w projekcie, dotyczącym modernizacji oświetlenia zewnętrznego. W ramach projektu planowana jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii;
 3. łącznie wymienionych zostanie 1293 punktów świetlnych, co stanowi 30 proc. całego oświetlenia. Po wykonanej modernizacji obniżą się koszty konserwacji oraz zmniejszy się zużycie energii elektrycznej. Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszony pobór prądu wpłyną bezpośrednio na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych – roczna redukcja emisji CO2 wyniesie ok. 460 ton. Szacuje się, że emisja zmniejszy się nawet o 66 proc.;
 4. w ramach projektu ENSURE („Oszczędności energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryzację i nowe sposoby zaopatrzenia w energię”), którego celem było zbadanie możliwości podnoszenia efektywności energetycznej w mieście Sopot poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz analizę możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce energetycznej miasta wykonano termomodernizację zabytkowego budynku sopockiej szkoły muzycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne). Termomodernizacja opierała się przede wszystkim na: wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej, ociepleniu stropów (piwnicznego i nad ostatnią kondygnacją) i stropodachów, wymianie drzwi i stolarki okiennej, montażu 23 ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 kW (130W każdy). Inwertery zostały zainstalowane na poddaszu. Zasilają one instalację elektryczną budynku. Wszystkie te działania wpłynęły korzystnie na efektywność energetyczną budynku, a roczne zapotrzebowanie na energię zmniejszyło się o ok 40 proc.;
 5. program „Rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu”, którego jednym z celów jest kompleksowa odnowa zabytkowej zabudowy mieszkaniowej przy udziale programów pomocowych dla wspólnot mieszkaniowych. W ciągu 18 lat (od 1998 do 2016 r.) obowiązywania programu wyremontowano 394 budynki wspólnot mieszkaniowych. Wydatki poniesione przez Gminę Miasta Sopotu to ok. 19 mln zł;
 6. w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Sopocie” zaplanowano modernizację energetyczną wraz z systemem zarządzania energią w 25 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Sopotu (głownie szkoły i przedszkola). Projekt realizowany będzie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem projektu jest wykonanie audytów energetycznych i efektywności energetycznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz poprawiających efektywność energetyczną budynków. Planowane efekty: zmniejszenie zużycia energii (3 mln kwh/rok), redukcja emisji CO2 (770 ton CO2/rok), wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Usprawnienie transportu
Wprowadzenie usprawnionych systemów transportowych, wpływających na ograniczenie emisji spalin:

 1. wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie miało na celu skrócenie czasu przejazdu pojazdów i podróży transportem zbiorowym, a także zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, dzięki zwiększeniu dostępności i poprawy warunków ruchu, oraz usprawnieniu podróży poprzez rozbudowany systemem informacji drogowej i informacji dla pasażerów transportu zbiorowego. Systemem TRISTAR objętych zostało 152 skrzyżowań. W ramach realizacji projektu powstał jeden system zarządzania i sterowania ruchem miejskim obejmujący swoim działaniem Gdańsk, Sopot i Gdynię;
 2. projekt „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” zrealizowany został w ramach współpracy metropolitalnej wspólnie z Gdańskiem i Gdynią. Projekt polegał na rozbudowie i integracji infrastruktury dróg rowerowych o charakterze transportowym z transportem zbiorowym. W ramach projektu w Sopocie powstało ponad 3,5 km dróg rowerowych. W wyniku jego realizacji zmniejszyła się ilość osób korzystających z samochodów osobowych, a co za tym idzie zmniejszyła się emisja spalin samochodowych oraz gazów cieplarnianych. Nadto ograniczony został poziom hałasu motoryzacyjnego;
 3. Sopot dąży do usprawniania obsługi komunikacji miejskiej, która na podstawie porozumień międzygminnych organizowana jest przez Miasto Gdańsk i Miasto Gdynię. Organizatorzy transportu autobusowego w Sopocie w przetargach na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w umowach długoterminowych zawartych z przewoźnikiem określają wymóg spełniania norm emisji spalin co najmniej Euro 6. Ponadto do obsługi  wymagane są pojazdy nowe. Do niskoemisyjnych pojazdów aktualnie obsługujących transport publiczny w Sopocie zaliczamy: 3 autobusy gazowe oraz 8 trolejbusów. W 2018 r. planuje się przedłużenie obecnie funkcjonującej  linii trolejbusowej (linia 31) do ERGO ARENY oraz wprowadzenie jednego pojazdu trolejbusu przegubowego (linii 181) w zastępstwie autobusu. Ponadto w 2019 r. planuje się zwiększenie ilości pojazdów trolejbusu przegubowego linii 181 do 4. Takie rozwiązanie pozytywnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń: CO – 36,15 kg/rok; NOx – 18,08 kg/rok; pyły – 1,81 kg/rok.

 

– Duży wpływ na jakość powietrza ma występująca na terenie miasta zieleń, która doskonale pochłania zanieczyszczenia –zauważa wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski. – Szacuje się, że średnioroczna ilość pochłoniętego CO2 w całym cyklu życia jednego drzewa wynosi 6 kg. Na terenach miejskich od 2014 r. posadzonych zostało ponad 500 sztuk drzew oraz ponad 500 sztuk krzewów. Liczba drzew wskazanych w decyzjach Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu jako nasadzenia zamienne za drzewa usuwane w latach 2014-2016 r. wyniosła prawie 2000 sztuk.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...