Sesja Rady Miasta Sopotu – budżet na rok 2018 i pomnik Władysława Bartoszewskiego

Iluminacje świąteczne przed budynkiem Urzędu Miasta w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Sopot ma bardzo dobry budżet na 2018 rok. Sopoccy radni uchwalili go podczas XXXVI sesji Rady Miasta, która odbyła się 18 grudnia 2017 r. Ponad 343 mln zł – tyle wyniesie budżet Sopotu w 2018 r. Miasto może pochwalić się bardzo wysokimi dochodami własnymi i niskim zadłużeniem. To pozwala przeznaczać dużo środków na oświatę, pomoc społeczną, kulturę oraz sport, a także realizować projekty i inwestycje dofinasowane ze środków europejskich, które ciągle podnoszą jakość życia mieszkańców.

Planowane dochody

Prognozowane wpływy  do budżetu miasta to 320 mln zł. Aż 70 proc. tej kwoty (225 mln zł) to dochody własne miasta. A to świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej Sopotu i pozwala na dużą samodzielność przy kształtowaniu polityki finansowej.

Więcej pieniędzy z PIT i CIT

Warto podkreślić, że wciąż rosną wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT, które w 2018 r. będą większe odpowiednio o 6,4 i 25,2 proc. Do miejskiej kasy trafi z tego tytułu ok. 93 mln zł.


28,6 mln zł środków unijnych

W przyszłym roku spodziewany jest też wzrost wpływu środków zewnętrznych, głównie funduszy europejskich. Planujemy że będzie to 28,6 mln zł, w tym na projekty inwestycyjne – 26,4 mln zł. Takie środki, w połączeniu z wkładem własnym gminy, pozwolą na realizację w naszym mieście wielu różnorodnych projektów i inwestycji, ważnych dla mieszkańców.


Sprzedaż terenów w Gdańsku

Miasto planuje także uzyskać ok. 18,5 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, które posiada na terenie Gdańska. W Sopocie do sprzedaży przeznaczona jest tylko jedna działka przy ul. Bitwy pod Płowcami. Mogą tam powstać wyłącznie usługi związane z funkcją uzdrowiskową.

Zaplanowane wydatki

Wg założeń budżetu wydatki Sopotu w 2018 r. wyniosą 343 758 162 zł i będą wyższe o 9,3 proc. w porównaniu do wydatków w 2017 r.

Największe środki w ramach wydatków bieżących miasto przeznacza na:

 • oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 67 430 999 zł     
 • pomoc społeczną, rodzinę, ochronę zdrowia i pozostałe zadania
 • z zakresu opieki społecznej – 50 759 748 zł
 • gospodarkę komunalną – 45 792 352 zł

Przedszkole dla każdego sopocianina

W projekcie budżetu zagwarantowano 9,8 mln zł na edukację przedszkolną. Jako jedna z nielicznych gmin w Polsce możemy się pochwalić tym, że każde dziecko od 3 do 6 roku życia w Sopocie znajdzie miejsce w przedszkolu!

Szerokie wsparcie i dopłaty dla żłobków

Ważnym działem w wydatkach od lat jest także pomoc społeczna. W trosce o potrzeby mieszkańców w Sopocie obowiązują podwyższone kryteria uprawniające do korzystania z wielu świadczeń. Dzięki temu więcej osób, szczególnie starszych oraz rodzin wielodzietnych, może otrzymać pomoc. To przekłada się na poziom wydatków na te cele – całościowy budżet sopockiej pomocy społecznej i działań na rzecz rodziny to 43,3 mln zł.

W tej sumie zawarta jest także kwota dofinansowania przez miasto pobytu dzieci w żłobku niepublicznym. Takie wsparcie otrzymuje 85 maluchów, dopłata wynosi 300 zł miesięcznie do każdego dziecka, co daje kwotę 290 tys. zł rocznie.

Kosztowna reforma oświaty

Wzrost wydatków w budżecie Sopotu związany jest m.in. z koniecznością zwiększenia nakładów miasta na oświatę. To efekt wprowadzenia reformy edukacji. Miasto musi zagwarantować środki na podwyżki płac dla nauczycieli oraz na doposażenie placówek oświatowych. Na realizację zadań oświatowych związanych z funkcjonowaniem szkół zaplanowano 53,9 mln zł. Subwencja oświatowa przekazana przez rząd to zaledwie 35,8 mln zł, co po raz kolejny nie odpowiada rzeczywistym potrzebom i kosztom prowadzenia szkół.

Dodatkowe 18 mln na edukację z budżetu miasta

Dlatego też w roku 2018 Sopot zamierza przeznaczyć ze środków własnych 18 mln zł, głównie na wynagrodzenia nauczycieli, utrzymanie, wyposażenie szkół oraz realizację dodatkowych obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć, programów i projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Taka inwestycja w wielokierunkowy rozwój młodych ludzi zawsze ma sens. Spektakularnym efektem tych działań są najlepsze w województwie pomorskim wyniki egzaminu gimnazjalnego i matur uzyskiwane przez naszych uczniów.

Bogata oferta sportowa dla dzieci i młodzieży

8,8 mln zł to wydatki bieżące na sopocki sport. W tym 3,7 mln zł przeznacza się dla sopockich stowarzyszeń sportowych, które skupiają zarówno olimpijczyków, mistrzów świata i Europy, jak i realizują szkolenie dla dzieci i młodzieży. W efekcie Sopot zajmuje czołowe miejsce w Polsce  w kategorii sportu młodzieżowego, a sopoccy uczniowie, korzystając z bazy sportowej, mogą w ramach szkoły żeglować, grać w tenisa czy trenować koszykówkę, pływanie oraz lekkoatletykę.

Zielony Sopot wciąż się rozwija

Gospodarka komunalna to wydatki rzędu 45,7 mln zł, przeznaczone głównie na utrzymanie czystości w mieście, dbałość o zieleń (w tym m.in.: rewitalizacja Potoku Grodowego i Skarpy Sopockiej), nowe nasadzenia, szpalery drzew wzdłuż Al. Niepodległości, modernizację oświetlenia ulicznego oraz porządkowanie sieci wód opadowych.

Kulturalny rekord

24 mln zł Sopot przeznaczy w 2018 r. na wydatki związane z kulturą, w tym 7,7 mln zł na budowę Artinkubatora. Te środki, które w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 714 zł i należą do najwyższych wydatków na kulturę w Polsce – pozwolą na stworzenie ciekawej oferty sopockich instytucji kultury oraz utrzymanie i podnoszenie rangi sopockich wydarzeń kulturalnych, do których należą m.in.: Festiwal Sopot Classic czy Literacki Sopot. Warto podkreślić znaczące wsparcie miasta dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury. Na ten cel w 2018 r. przeznaczono około 800 tys. zł.

W trosce o zdrowie

Na działania związane ze zdrowiem swoich mieszkańców Sopot przeznacza 5,4 mln zł.  Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że miasto nie może finansować służby zdrowia – to jest zadanie państwa, a jedynie przeznaczać środki na programy profilaktyczne. Turnusy w Leśniku dla seniorów, pielęgniarki i stomatolodzy w sopockich szkołach, badanie wzroku u osób starszych – to tylko niektóre z programów, na które Sopot przeznacza rocznie ok. 700 tys. zł.

W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano także 2 mln zł na wydatki związane z budową Szpitala Geriatrycznego przy ul. 23 Marca.

Kolejny dobry rok inwestycji miejskich i unijnych   

Wydatki inwestycyjne to 92,4 mln zł (27 proc. wszystkich wydatków). To oczywiście konsekwencja pozyskania znacznych środków unijnych oraz dobrej kondycji finansowej miasta, umożliwiającej realizację różnych zadań, podnoszących jakość życia mieszkańców.

26,4 mln środków unijnych na inwestycje

W ramach inwestycji dofinansowywanych z środków UE realizowane będą:

 • budowa Artinkubatora przy ul. Goyki – 12 911 000 zł
 • modernizacja oświetlenia ulicznego – 1 602 000 zł
 • przerzut wód opadowych z ul. Pułaskiego do kanału potoku Bohaterów Monte Cassino  – 6 600 000 zł
 • rewitalizacja skarpy w ciągu ul. Sobieskiego, Winieckiego, zagospodarowanie Lasku Karlikowskiego – 3 600 000 zł
 • modernizacja ocieplenia w placówkach oświatowych TermoEco – 5 100 000 zł
 • rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej – 3 350 000 zł

Inwestycje miejskie

 • modernizacje ulic powiatowych i gminnych – 2 700 000 zł
 • budowa budynków komunalnych przy ul. Świemirowskiej 2-4, Malczewskiego, Niepodległości 652 – 9 339 000 zł
 • modernizacja budynku ratusza – 700 000 zł
 • budowa nowej kaplicy na cmentarzu komunalnym – 3 400 000 zł 
 • budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – 1 677 000 zł

Sopocki Budżet Obywatelski, czyli mieszkańcy decydują

Sopocianie zgłaszając, a później głosując na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, zadecydowali o tym, co zrobić, by polepszyć jakość życia w kurorcie.

W budżecie zabezpieczono również środki na realizację tych zadań. Najważniejsze to:

 • Sopockie Błonia (kontynuacja) – 200 000 zł
 • Zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu – 1 000 000 zł
 • Modernizacja wraz z wyposażeniem placów zabaw – 620 000 zł
 • Zielona przystań – zagospodarowanie terenu przy SP 1– 400 000 zł
 • Kontynuacja programu rewitalizacji sopockich kamienic i podwórek – 800 000 zł
 • Wymiana oświetlenia przy ul. Kolberga – 180 000 zł
 • Schody przy ul. Tatrzańskiej – 122 000 zł
 • Punk widokowy przy ul. Moniuszki i „Lisie wzgórze” – 320 000 zł
 • Ogródek Jordanowski przy ul. Armii Krajowej – 180 000 zł
 • Skrzyżowanie ul. Polnej/Łokietka, miejsca postojowe przy ul. Tatrzańskiej, siłownia na powietrzu przy ul. Kujawskiej – 180 000 zł

Łączne planowane koszty tych zadań to 4 mln zł.

Rekordowo niskie zadłużenie

Miasto może się pochwalić niskim poziomem zadłużenia, które na początek przyszłego roku wynosić będzie 91 mln zł, w tym z tytułu kredytów 67 566 665 zł, oraz z tytułu rozliczenia budowy ERGO ARENY 23 468 554 zł (pozostały 2 lata płatności po 11 734 277 zł rocznie, z czego ½ jest spłacona przez Miasto Gdańsk).

Obsługa długu zajmie tylko 1,19 proc. wydatków i będzie o milion złotych niższa niż w tym roku. Wynika to m.in. z faktu, iż Sopot nie zaciąga od czterech lat nowych kredytów, a oprocentowania utrzymują się na niskim poziomie.

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi w 2018 r. 17,53 proc. Prognozowany wskaźnik dla Sopotu w 2018 r. będzie o ponad połowę mniejszy i wyniesie 6,62 proc.

Pełny opis  budżetu miasta Sopotu na rok 2018 dostępny jest na stronie internetowej miasta (BIP, zakładka Budżet Miasta).

Pomnik Władysława Bartoszewskiego.

Radni podjęli uchwałę o  budowie w Sopocie pomnika Honorowego Obywatela Sopotu, Władysława Bartoszewskiego.

Pomnik stanie na terenie sąsiadującym z sopockim dworcem, od strony ul. Kościuszki. Ostateczna forma pomnika będzie wynikiem konkursu, który ogłoszą inicjatorzy budowy. Budowa pomnika będzie sfinansowana ze zbiórki publicznej. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...