O zdrowiu mieszkańców i okręgach wyborczych

Sopot
Fot. Fotobank.PL/UMS

Podczas sesji Rady Miasta Sopotu 26 marca 2018 radni podjęli następujące uchwały:

Zmiany w budżecie miasta
Radni podjęli uchwałę o zmianach w budżecie Sopotu na rok 2018, które wynikają m.in.: z przesunięć harmonogramu realizacji inwestycji i projektów unijnych.

Dodatkowe środki w wysokości 80 tys. zł przeznaczono na kontynuację projektu letniego parkingu buforowego przy ERGO ARENIE i zapewnienie transportu meleksami do centrum, a  46 tys. zł na remont i modernizację windy panoramicznej do Informacji Turystycznej w Domu Zdrojowym.

 

Programy prozdrowotne dla mieszkańców
Radni podjęli uchwałę o przyjęciu do realizacji kolejnych programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Sopotu. Co roku na ten cel miasto przeznacza około 700 tys. złotych.

Programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Sopotu

 1. Profilaktyka Próchnicy Zębów

Program obejmujący dzieci i młodzieży uczęszczającą do sopockich szkół,  ale także dzieci w wieku przedszkolnym.  Program realizowany jest w szkolnych gabinetach stomatologicznych w 6 sopockich szkołach. Przeprowadzane są przeglądy jamy ustnej oraz leczenie zębów mlecznych i stałych z użyciem nowoczesnych materiałów światłoutwardzalnych. Przeprowadzane są również zabiegi lakowania i lakierowania bez ograniczeń wiekowych.

 1. Promocja Zdrowia w Zakresie Medycyny Szkolnej

Program realizowany jest przez pielęgniarki w szkołach. Założeniem programu jest kształtowanie i utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu, przygotowaniu do roli świadomego współtwórcy swego zdrowia, kształtowania zainteresowania zdrowiem i odpowiedzialności za zdrowia własne i innych, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska w szkole.

 1. Program  Rehabilitacji Domowej

Głównym celem programu jest usprawnienie funkcji fizycznych u osób cierpiących na stwardnienie rozsiane, porażenia i niedowłady wielokończynowe, zaawansowane, zaburzające samoobsługę choroby reumatoidalne oraz choroby zwyrodnieniowo zniekształcające, choroby mięśni powodujące zaburzenia lokomocji i samoobsługi (poza programem NFZ) oraz umożliwienie kontynuacji rehabilitacji osób po złamaniach i operacjach kończyn dolnych po zakończeniu rehabilitacji w ramach NFZ.

 1. Program  Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku  

Programem objęci są  mieszkańcy Sopotu, którzy ukończyli 70 rok życia i w  roku 2017 nie korzystali z programu. Są to 10 dniowe turnusy rehabilitacyjne w systemie dziennym od godz. 9.00 do 15.00. Kwalifikacje do programu odbywają się na podstawie skierowania od lekarza POZ. Po badaniu lekarskim ustalany jest indywidualny program, z uwzględnieniem zabiegów fizykoterapeutycznych, gimnastyki usprawniającej i oddechowej na tężni. Podczas pobytu w sanatorium pacjentami opiekuje się  wykwalifikowana pielęgniarka. W ramach programu uczestnicy  mają zapewniony obiad.

 1. Program  Zapobiegania Nowotworowi Szyjki Macicy poprzez Szczepienia p/ HPV

Program realizowany w szkołach. W tym roku programem zostały objęte dziewczynki  urodzone w 2006 roku,  zameldowane na terenie Miasta Sopotu. Szczepienia odbywają się czterowalentną szczepionką . Program obejmuje cykle 3 szczepień. Nadrzędnym celem szczepień jest pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy. Szczepienia mają również doprowadzić do zmniejszenia częstości występowania chorób zależnych od infekcji HPV.

 1. Program  Profilaktyki Nowotworu Gruczołu Krokowego

Program skierowany do  mężczyzn  zamieszkałych  w Sopocie , którzy ukończyli 50 rok życia. Program obejmuje badanie wykonane przez specjalistę oraz oznaczenie poziomu PSA, USG prostaty (TRUS), w przypadku wskazań uroflometrię  oraz biopsję cienkoigłową. Skierowanie nie jest wymagane.

 1. Program Wczesnego Wykrywania Chorób Narządu Wzroku Związanych z Wiekiem

Program obejmuje mieszkańców Sopotu , którzy ukończyli 50 r.ż. Każdy zgłaszający się do programu pacjent będzie miał wykonane podstawowe badania okulistyczne: ostrości wzroku, komputerowe wady wzroku, ciśnienia śródgałkowego – tonometria, badanie w lampie szczelinowej, dno oka. Po wykonaniu powyższych badań, jeżeli lekarz stwierdzi konieczność wykonania badania specjalistycznego skieruje pacjenta badanie komputerowe pola widzenia oraz badanie GDX VCC.

 1. Program Wczesnego Wykrywania Czynników Ryzyka Chorób Cywilizacyjnych SOPKARD PLUS

W ramach programu SOPKARD PLUS przeprowadzone są kompleksowe badania mające na celu ocenę stanu zdrowia sopockiej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka  chorób cywilizacyjnych tj. chorób niedokrwienia serca, zespół metaboliczny, przewlekła choroba nerek, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca.

Wyodrębnienie grupy dzieci z podwyższonym ryzykiem rozwoju tych chorób pozwoli na odpowiednio wczesne i skuteczne wprowadzenie działań prewencyjnych.

Program obejmuje wszystkich uczniów V klas podstawowych.

 1. Edukacja w cukrzycy

Programem zostaną objęci pacjenci Poradni Cukrzycowej dla  dorosłych. Z programu korzystać mogą również rodziny lub opiekunowie. Szczególną edukację należy  skierować do osób nowo zapisanych do poradni , po rozpoznaniu poziomu ich wiedzy.

 1. Opieka długoterminowa

Opieką długoterminową domową obejmowani będą pacjenci chorzy, chorzy przewlekle, terminalnie, samotni, niepełnosprawni mieszkańcy miasta i gminy miasta Sopotu , którzy wymagają pomocy i pielęgnacji w domu na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową, oraz kartą oceny stanu pacjenta wg skali Bahrtel.   

 

W trosce o zwierzęta
Radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Sopotu w 2018 r. Radni zadecydowali o przekazaniu 440 tys. zł na funkcjonowanie sopockiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, 20 tys. zł na sterylizację i   kastrację kotów wolnożyjących oraz ich czipowanie i 10 tys. zł na pomoc zwierzętom wolnożyjącym (zakup budek i karmy dla kotów, leczenie zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych).

W 2017 r. do sopockiego schroniska trafiło 175 psów i 153 koty. Zdecydowana większość z nich (166 psów i 109 kotów) została przekazana obecnym lub nowym właścicielom.

 

Zmiany w regulaminie przyznawania mieszkań komunalnych
Zakończył się nabór rodzin, które chciałyby zamieszkać w nowowybudowanych budynkach komunalnych przy ul. Świemirowskiej 2-4 oraz ul. Malczewskiego 29. Wpłynęły 182 wnioski, jednak rodzin 3-osobowych spełniających kryteria otrzymania mieszkania dwupokojowego było mniej niż wybudowanych mieszkań. Dlatego zdecydowano o przeprowadzeniu dodatkowego naboru  do 10 mieszkań 2-pokojowych. W przyjętej przez radnych uchwale dopuszczono m.in. ubieganie się o najem mieszkań 2-pokojowych przez gospodarstwa domowe minimum 2-osobowe. Radni dopuścili również możliwość zamiany mieszkania komunalnego na nowe mieszkanie komunalne. Dokonane zostały również zmiany w punktacji gospodarstw domowych z 4 i więcej dzieci.

Zrezygnowano także z przyznawania punktów za tzw. zagęszczenie (czyli powierzchnię pokoi) oraz w nowym naborze nastąpi aktualizacja dochodów uzyskiwanych w latach podatkowych 2016 i 2017 (było 2015 i 2016).

 

Limit koncesji
Sopoccy radni uchwalili limity koncesji dla punktów sprzedających alkohol w wysokości:

Dla lokali:

 • 245 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
 • 245 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 230 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Dla sklepów:

 • 75 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
 • 65 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 50 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Dotychczasowe przepisy ustalały liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Obecnie ustawa pozwala na ustalenie osobnego limitu zezwoleń dla każdego rodzaju alkoholu łącznie z napojami zawierającymi do 4,5 proc. alkoholu oraz na piwo.

Wprowadzona zmiana jest dobrym rozwiązaniem i pozwala pogodzić wszystkie aspekty dostępności napojów alkoholowych, jednocześnie ustalając rzeczywisty, obiektywny limit zezwoleń. Proponowany limit zezwoleń umożliwi zaspokojenie potrzeb rozwijającego się rynku handlu detalicznego, winiarskiego, jednocześnie stale ograniczając dostęp do napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

 

Okręgi wyborcze w Sopocie bez zmian
Radni podjęli decyzję o zachowaniu dotychczasowego podziału mandatów w głosowaniu do Rady Miasta Sopotu. W okręgu nr 1, obejmującym Sopot Centrum pozostawiono sześć mandatów, w pozostałych 3 okręgach jest po 5 mandatów.

Realizując zalecenia komisarza wyborczego radni dokonali jedynie drobnych korekt granic okręgów:

Numer okręgu

 

Granica okręgu

Liczba radnych wybieranych   w okręgu

 

 

 

1

Sopot Centrum

granice okręgu wyznaczają :

granica miasta z Gdynią, linia kolei PKP do ul. 3 Maja, ul. 3 Maja strona parzysta, strona nieparzysta nr 1-7 , ul. Bitwy pod Płowcami,  granica z m. Gdańskiem, wzdłuż Al. Wojska Polskiego do mola, brzeg Zatoki Gdańskiej.

 

 

 

6

 

 

2

Sopot Południe

granice okręgu wyznaczają:

ul. 3 Maja strona nieparzysta od nr 9 do końca, Al. Niepodległości  nr 716 i nr 718, ul. Boczna, ul. Armii Krajowej do nr 95, ul. Andersa, wzdłuż ul. Abrahama, stadion przy ul. Wybickiego, granica z m. Gdańskiem, wzdłuż ul. Bitwy pod Płowcami.

 

 

 

5

 

 

3

Sopot Zachód

granice okręgu wyznaczają:

ul. Abrahama, ul. Armii  Krajowej od  nr 96, wzdłuż  Armii Krajowej do ul. Bocznej, ul. 3 Maja od nr 50 do nr 56 parzyste, linia kolei PKP, do wiaduktu PKP Kamienny Potok, granica osiedla Kamienny Potok i  Brodwino wzdłuż ul. Malczewskiego.

 

 

 

5

 

4

Sopot Kamienny Potok i Brodwino

 granice okręgu wyznaczają:

osiedla Kamienny  Potok I i II oraz Brodwino obejmujące ulice:

Cieszyńskiego, Junaków, Kaszubską, Kolberga, Kraszewskiego, Kujawską, Łowicką, Łużycką, Małopolską, Mazowiecką, Obodrzyców, Podgórną, Sienkiewicza, Tatrzańską, Wejherowską.

 

 

5

 

Mieszkania i usługi zamiast kotłowni
Radni uchwalili nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu osiedla Przylesie.

Na terenie objętym planem, o wielkości 0,67 ha znajduje się nieczynna kotłownia z wysokim kominem, stacja transformatorowa i część drogi wewnętrznej. Do tej pory teren ten był w miejscowym planie zarezerwowany pod parking wielopoziomowy z usługami sportu i rekreacji.

Radni zdecydowali o wprowadzeniu tam funkcji mieszkaniowej w zabudowie wielorodzinnej, połączonej z funkcją usługową i gastronomiczną oraz turystyczno-uzdrowiskową. Max wysokość zabudowy określono na 24 m (8 kondygnacji). Na dachu przyszłej inwestycji zapisano taras widokowy z funkcją ogrodu.

 

Nowe Studium dla Sopotu
Przegłosowana uchwała Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu stanowi wynik podjętej przez Radę Miasta Sopotu Uchwały Nr X/124/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sopotu.

Celem studium jest określenie polityki przestrzennej miasta z uwzględnieniem zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleń strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa i metropolii oraz strategii rozwoju gminy.

Zasadnicze kierunki polityki przestrzennej określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu uchwalonym w 2010 r. sprawdziły się w realizacji, miasto rozwija się dynamicznie.

Przyjęte studium kładzie nacisk na rozwój funkcji wewnętrznych, endogenicznych i nastawione jest  na zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta. Jako zasadę przyjmuje  wielofunkcyjność zespołów urbanistycznych. Wyznacza nowe tereny cenne przyrodniczo do ochrony, proponuje również ochronę obiektów stanowiących dobro kultury współczesnej: kościół pw. św. Michała Archanioła,  gmach Wydz. Ekonomicznego UG, kamienica „Krzywy Domek”, hala widowiskowo-sportowa ERGO ARENA, bar Meduza. Polityka przestrzenna miasta zakłada się wzmocnienie funkcji uzdrowiskowej.

Studium wyznacza kierunki rozwoju systemu transportowego – usprawniając  powiązania zewnętrzne, wzmacniając system transportu publicznego, zalecając wprowadzenie środków uspokojenia ruchu lokalnego i budowę parkingów ogólnomiejskich na obrzeżach miasta.

Spadek liczby ludności w Sopocie powoduje zmianę polityki miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Zakłada się wzrost zasobów. Szacuje się możliwość budowy ok. 250 mieszkań w rozproszeniu oraz  ok. 500 mieszkań przy granicy z Gdańskiem na terenie położonym w sąsiedztwie Ergo Areny i wzdłuż ul. Łokietka przy Hipodromie. Część mieszkań – przeznaczona będzie na cele niekomercyjne – m.in. mieszkania komunalne. Studium zaleca wyłanianie projektów w drodze konkursów architektonicznych.

W procesie planistycznym został zapewniony czynny udział społeczny w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko poprzez stosowne obwieszczenia Prezydenta Miasta Sopotu.

Projekt Studium uzyskał niezbędne uzgodnienia i opinie. Był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 16 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbyła się 12 grudnia 2016 r. Dodatkowo zorganizowano cztery spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.

Założenia nowego Studium w załączeniu.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...