Po sesji Rady Miasta – budżet, zieleń w mieście i świadczenia zdrowotne

Widok na ulicę Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Podczas XLIII sesji Rady Miasta Sopotu radni uchwalili 22 uchwały, rozpatrzyli skargę, przyjęli 6 sprawozdań i rezolucję.

Sesja rozpoczęła się podziękowaniami, które otrzymali: Roman Wojciechowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie, Renata Birtus, prezes stowarzyszenia Nasz Przyjazny Dom oraz Marlena Waruszewska-Jewsienia zajmująca się niepełnosprawnymi w Sopocie. Reprezentanci instytucji odebrali gratulacje za otrzymane w ubiegłym tygodniu nagrody Lodołamacze 2018.

Zmiany w budżecie miasta

Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta, które zakładają większe wpływy do budżetu z tytułu m.in. użytkowania wieczystego czy opłaty uzdrowiskowej. Radni zgodzili się również na zwiększenie wydatków budżetowych, m.in. na program przeciwdziałania niepełnosprawności osób starszych realizowany przez sanatorium Leśnik, dla Domu Pomocy Społecznej na stworzenie tzw. miejsc wytchnieniowych czy dyżurowania w Sopocie lekarza orzecznika.

Radni przyjęli kilka uchwał porządkujących, ujednolicających lub dostosowujących stan prawny, np. usytuowania na terenie miejsc sprzedaży alkoholu czy opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.

Orzecznik w Sopocie

Radni wyrazili zgodę w formie uchwały na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Sopot a Miastem Gdynia na świadczenie od 27 września usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności dla mieszkańców Sopotu. Zadania te dla Sopotu pełni właśnie Gdynia. Od końca września pracownik Zespołu ds. orzekania przyjmować będzie mieszkańców Sopotu dwa dni w tygodniu w Urzędzie Miasta Sopotu – Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Marynarzy. To ogromne ułatwienie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, mieszkańców naszego miasta. 

Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi

Radni wyrazili również zgodę na zawarcie porozumienia partnerskiego pomiędzy miastami na prawach powiatu i powiatami województwa pomorskiego położonymi nad Zatoką Gdańską. Na mocy porozumienia objęte zostaną ewidencją grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej. Następnie dokonany będzie ich podział i przypisanie poszczególnym gminom, które znajdują się nad Zatoką.

Zieleń w mieście

Radni przyjęli również pakiet uchwał dotyczących zieleni w mieście, m.in. ustanowione zostały 3 użytki ekologiczne: Kokoryczkowe Zbocze, Cisowe Zbocze i Konwaliowe Wzgórze; ustanowiono jeden pomnik przyrody – wiąz szypułkowy (rosnący przy ul. Mieszka I 5) i nadano mu numer ewidencyjny 39.

Radni zezwolili na zniesienie formy ochrony jednego z pomników przyrody, który ze względu na swój stan stanowi zagrożenie. Wyrazili również zgodę na przycinkę sanitarną pomników przyrody w kurorcie.

Zagospodarowanie przestrzenne

Radni uchwalili przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rejonu kościoła przy ul. Kujawskiej, planu miejscowego dla obszaru ograniczonego ulicami: Winieckiego, Haffnera, Kubacza i Goyki oraz uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Haffnera, Goyki, Winieckiego i Wosia Budzysza.

Radni ustalili wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta, zmniejszając je zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów o 1425 zł.

Dokonano również zmian w Statucie Miasta, dopasowując jego zapisy do zmian Ustawy o samorządzie gminnym, uchwalonych przez parlament w styczniu br. Dotyczą one m.in. interpelacji i zapytań radnych, transmisji obrad, powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, debaty nad raportem o stanie miasta, klubów radnych, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i głosowań na sesji. Zmiany te zaczną obowiązywać od przyszłej kadencji.

Kontrakty na świadczenia zdrowotne

Po zakończeniu bloku uchwał radni jednogłośnie przyjęli rezolucję w sprawie przyszłego kontraktowania świadczeń zdrowotnych uwzględniających rzeczywiste potrzeby i specyfikę regionu. Treść rezolucji w załączeniu. Radni dodali jedynie, by do wymienionych poradni dopisać również poradnię diabetologiczną.

Uchwały są do wglądu na stronie internetowej Urzędu, w zakładce BIP.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...