Dopłaty miasta do montażu wind, dostępna opieka wytchnieniowa – sopoccy radni obradowali po raz ostatni w tej kadencji

Fot. Foptobank.PL/UMS

15 października 2018 r. odbyła się XLIV sesja Rady Miasta Sopotu Rada Miasta Sopotu.

Zmiany w budżecie miasta

Radni przegłosowali zmiany w obecnym budżecie miasta.

  • Dopłaty do budownictwa komunalnego

O 3,8 mln zł zwiększyły się dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa. Są to środki z Funduszu Dopłat do budownictwa komunalnego z Banku Gospodarstwa Krajowego za wybudowane mieszkania komunalne przy ul. J. Malczewskiego.

  • Dodatkowe wydatki

Rada miasta Sopotu zadecydowała o przekazaniu dodatkowych środków m.in. na:
- transport osób niepełnosprawnych ruchowo z Sopotu do siedziby Powiatowego Zespołu ds. orzekania w Gdyni (5 tys. zł);
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników przedszkoli, zarówno nauczycieli, jak i administracji (400 tys. zł);
- adaptację pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji dzieci w Zespole Szkól Specjalnych  (30 tys. zł); - dofinansowanie działalności Sopockiego Centrum Integracji Społecznej  w zakresie integracji cudzoziemców mieszkających w Sopocie: doradztwo prawne, psychologiczne, zawodowe (20 tys. zł); - zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni w żłobku „Puchatek”  (20 tys. zł);  - wynagrodzenie dla repatriantki pracującej jako akompaniatorka w Teatrze na Plaży (12 tys. zł).

Sopocki Program Strategiczny na rzecz seniorów do 2020 roku

Radni przyjęli raport z realizacji Sopockiego Programu Strategicznego na rzecz seniorów do 2020 roku.

Sopot jako jedno z najstarszych miast w Polsce od wielu lat realizowało politykę skierowaną na rozwój i efektywne wsparcie seniorów. Program Strategiczny jest dokumentem kierującym w określonej strukturze działania na rzecz osób starszych.

Miasto we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozwija mocno działania w zakresie wolontariatu. Zrealizowano 44 spotkania informacyjno-edukacyjne i przeszkolono 713 osób w zakresie wolontariatu oraz przygotowano 41 podmiotów do współpracy z wolontariuszami. Sukcesem w ostatnim roku był wypracowany w partnerstwie „model wolontariatu sąsiedzkiego”, który został zweryfikowany w praktyce w pilotażu. Dostosowane do warunków sopockich rozwiązanie może być testowane i wdrażane na szerszą skalę.

Warta podkreślenia jest także działalność pięciu domów sąsiedzkich. W bezpłatnych, opłacanych z budżetu miasta zajęciach bierze kilka tysięcy osób!

Odpowiedzią na starzenie się społeczności sopockiej jest także rozpoczęcie budowy szpitala geriatrycznego.

Całodobowa opieka wytchnieniowa

W związku z uruchomieniem w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Mickiewicza miejsc całodobowej opieki wytchnieniowej, radni podjęli uchwałę w sprawie opłat za ich wykorzystanie.

Korzystanie z miejsca całodobowego okresowego pobytu jest odpłatne i wynosi do 70 proc. dochodu netto osoby ubiegającej się o pobyt w miejscu wytchnieniowym.

Zgodnie z przepisami rodzina zobowiązana jest do dopłaty za pobyt w przypadku, gdy ich dochód przekracza 300 proc. kryterium dochodowego. Radni Miasta Sopotu podnieśli kryterium dochodowe i zgodnie z podjętą uchwałą opłatę będą wnosić bliscy osoby z niepełnosprawnością tylko w sytuacji, kiedy ich dochód wynosi więcej niż 500 proc. ustawowego kryterium dochodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do płatności, możliwe jest częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności.

Wąwóz im. Profesora Stefana Hermana

Wąwóz położony pod kładką pieszą łączącą dwa odcinki ulicy Obrońców Westerplatte otrzymał nazwę Wąwóz im. Profesora Stefana Hermana. Jest to odpowiedź na inicjatywę 320 mieszkańców Sopotu, przedstawicieli nauki i sztuki oraz nauczycieli szkoły muzycznej. W ten sposób chcieli oni upamiętnić wybitnego pedagoga z czołówki polskich skrzypków oraz niestrudzonego popularyzatora kultury muzycznej.

Profesor związany był z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Sopocie i do śmierci w 1981 r. mieszkał w domu przy ul. Obrońców Westerplatte 36.  

Miasto dopłaca do montażu wind

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, szczególnie osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, ale także młodych rodzin z małymi dziećmi, radni przyjęli program dopłat do montażu wind w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Sopotu posiada swój udział.

Refundacji części kosztów montażu windy udziela się:

- do 70 proc. wartości prac wg kosztorysu wstępnego dla wspólnot mieszkaniowych w budynkach, które zamieszkują osoby z orzeczoną niepełnosprawnością;
- do 50 proc. wartości prac wg kosztorysu wstępnego dla wspólnot mieszkaniowych w budynkach, które zamieszkują osoby, które ukończyły 70. rok życia lub rodziny z dziećmi, przy czym przynajmniej jedno dziecko jest wieku poniżej 3 lat.

Więcej informacji na ten temat: Wydział Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Sopocie, tel. 58 52 13 799.

Osoby niepełnosprawne mogą również skorzystać z programu Sopocki projekt wsparcia osób niepełnosprawnych Przyjazne mieszkanie, który prowadzi MOPS w Sopocie. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPS przy ul. Kolejowej 14, tel. 58 555 15 76.

Dotacje na prace konserwatorskie

Dwa ważne obiekty sakralne – budynek kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Gwiazda Morza (ul. Kościuszki 19) oraz budynek kościoła pw. Zbawiciela (ul. Parkowa 5) otrzymały dotacje na prace konserwatorskie i remontowe, odpowiednio 500 tys. zł oraz 116 tys. zł.

Dotacje w łącznej wysokości – 131 825 zł – przyznane zostały także trzem budynkom mieszkalnym wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...