Budżet Sopotu na 2019 rok. Rekordowe kwoty na edukację i projekty społeczne

dzieci w klasie podczas lekcji podnoszą ręce do odpowiedzi
Fot. Adobe Stock

Zrównoważony i bezpieczny budżet Sopotu 2019 – projekt budżetu miasta na 2019 rok odzwierciedla priorytetowe zadania zaplanowane do realizacji  przez samorząd dla mieszkańców. Należą do nich przede wszystkim: zapobieganie wszelkim wykluczeniom społecznym, budownictwo komunalne dla młodych sopocian, bardzo wiele działań proekologicznych i związanych z zielenią w mieście, budowa szpitala geriatrycznego i opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2020-2030/40.

Wiele tych zadań będzie realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym. Sopot od kilku lat jest liderem w wykorzystaniu tych środków. Planujemy, że w 2019 roku osiągną one poziom ponad 38 000 000 złotych.

Bardzo dobra kondycja finansowa miasta, którego dochody własne stanowić będą w przyszłym roku 70 proc. dochodów ogółem, zapewnia z jednej strony środki na wkład własny do projektów dofinansowanych zewnętrznie, a z drugiej umożliwia miastu finansowanie

z własnego budżetu wielu zadań podnoszących jakość życia mieszkańców, jak m.in: budowa nowego żłobka, programy prozdrowotne dla różnych grup mieszkańców, szeroki dostęp do kultury m.in.: poprzez działalność Domów Sąsiedzkich, czy wymiana ogrzewania na ekologiczne w mieszkaniach komunalnych. 

Ważną pozycję zajmują także projekty i inwestycje, które zostały wskazane do realizacji przez mieszkańców w ramach Sopockiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 4 000 000 zł

Planowane dochody

Planowane wpływy do budżetu miasta to 356 200 000 zł (wzrost o 9,2 proc.). Aż 70 proc. tej kwoty (249 500 000 zł) to dochody własne miasta.

 

Więcej pieniędzy z PIT
104 600 000 złotych wpływu z podatków dochodowych PIT (wzrost o 17 800 000 zł, czyli 20,4 proc.)

Wybrane dochody miasta

 • Gospodarowanie mieniem – 28 200 000 zł  (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste)
 • Podatki i opłaty lokalne – 54 900 000 zł (m.in. podatek od nieruchomości, PIT i CIT)
 • Sprzedaż składników majątkowych – 33 600 000 zł

Racjonalne wydatki

Planujemy, że wydatki Sopotu w 2019 r. wyniosą  387 600 000 zł i będą wyższe o 6,25 proc. (czyli 22 800 000 zł) w porównaniu do wydatków w 2018 r.


 

 

Na inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców miasto zaplanowało 109 700 000 zł (28,3 proc. wszystkich wydatków). Na wiele zadań miasto pozyskało środki unijne w łącznej wysokości 38 100 000 zł.

Sopocka edukacja na 6

Koszty sopockiej oświaty to 90 500 000 zł, z czego 36 500 000 zł to subwencja oświatowa przekazana przez rząd, a 54 000 000 zł – dodatkowe środki na edukację z budżetu miasta.

 • Bogata oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych – 1 000 000 zł
 • Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 8 800 000 zł
 • Dokształcanie nauczycieli oraz dodatki motywacyjne – 2 136 000 zł
 • Stypendia dla najlepszych uczniów – 100 000 zł
 • Środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – 1 500 000 zł
 • Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych – 6 900 000 zł
 • Termomodernizacja placówek oświatowych – 10 800 000 zł
 • Wsparcie i opieka dla uczniów niepełnosprawnych – 600 000 zł
 • Wypoczynek letni i zimowy dzieci – 100 000 zł
Zielony Sopot
 • Modernizacja placów zabaw m.in. przy ul. Armii Krajowej, w Parku Północnym, w Lasku Karlikowskim, urządzenia na place zabaw, zakup zabawek „rozbity statek” – 1 000 000 zł
 • Kolejny etap rewitalizacji Sopockich Błoni – 83 100 zł
 • Przebudowa Potoku Grodowego – 3 594 280 zł
 • Otwarcie Stawu Łokietka – 300 000 zł
 • Zieleń na Placu Przyjaciół – 960 000 zł
 • Rewitalizacja punktów widokowych – 200 000 zł
 • Zakup ławek do parków – 500 000 zł
 • Rewitalizacja skarpy wzdłuż ul. Winieckiego – 1 120 000 zł
Rodzinny Sopot

Mieszkania komunalne dla młodych rodzin 

 • Za 9 500 000 zł miasto będzie budowało kolejne mieszkania komunalne przy Al. Niepodległości
 • Na remonty i modernizację lokali komunalnych miasto przeznacza 3 500 000 zł

Przedszkole dla każdego sopocianina

11 200 000 zł Sopot przeznaczy na miejskie przedszkola. Jako jedna z nielicznych gmin w Polsce możemy się pochwalić tym, że każde dziecko od 3. do 6. roku życia w Sopocie znajdzie miejsce w przedszkolu.

Żłobki – utrzymanie, budowa, dopłaty

 • Funkcjonowanie publicznych żłobków – 1 600 000 zł
 • Dopłaty do niepublicznych żłobków – 618 000 zł (dopłata do jednego dziecka wynosi 300 zł miesięcznie)
 • Koncepcja budowy nowego żłobka przy ul. Obodrzyców – 330 000 zł

Bogata oferta sportowa dla dzieci i młodzieży – 1 000 000 zł

Sopot pomaga

Na działania z zakresu polityki społecznej Sopot wydaje rocznie 49 800 000 zł

 • Budowa Centrum Opieki Geriatrycznej – 4 300 000 zł
 • Usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niesamodzielnych – 2 843 500 zł
 • Dom Pomocy Społecznej – 6 700 000 zł
 • Dzienny Dom Pobytu – 954 969 zł
 • Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 627 000 zł
 • Dodatki mieszkaniowe i na ogrzewanie – 626 000 zł
 • Całodobowe ambulatorium chirurgiczne – 1 000 000 zł
 • Programy prozdrowotne dla mieszkańców – 750 000 zł
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w instytucjach miejskich – 100 000 zł
 • Informator dla seniorów – 30 000 zł
 • Informator dla osób niepełnosprawnych – 40 000 zł
 • Pomoc dla repatriantów – 180 000 zł
 • Centrum wsparcia cudzoziemców –130 000 zł
 • Adaptacja pomieszczenia na „Sokarnię” – 400 000 zł
 • Całodobowa opieka wytchnieniowa w DPS (2 miejsca) – 100 000 zł
Kulturalny Sopot

Kulturalny rekord – Sopot wydaje najwięcej w Polsce na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Cały budżet sopockiej kultury to 28 700 000 zł.

 • Dotacje dla instytucji kultury: Biblioteka – 4 000 000 zł; PGS – 3 600 000 zł; Muzeum Sopotu – 2 000 000 zł;  BART – 3 700 000 zł; orkiestra PFK – 1 400 000 zł
 • Sopockie Festiwale: m.in. Sopot Classic – 910 000 zł; Sopot Jazz – 360 000 zł; Literacki Sopot – 550 000 zł
 • Rozwój oferty i liczby Domów Sąsiedzkich – 160 000 zł
 • Koncepcja muzeum w Operze Leśnej – 150 000 zł
 • Budowa ArtInkubatora przy ul. Goyki – 9 840 000 zł
Sopot mobilny
 • Modernizacje ulic i chodników – 4 200 000 zł
 • Komunikacja publiczna (w tym ulgi dla dzieci i młodzieży, linie trolejbusowe i wydłu-żenie tras autobusów) – 4 887 558 zł
 • Budowa ronda Kraszewskiego/Wejherowska/Obodrzyców – 11 750 000 zł
 • Rozwój parkingów buforowych – 80 000 zł 
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego – 1 500 000 zł 
 • Modernizacja przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości – 1 000 000 zł
 • Rower metropolitalny – 594 000 zł
Turystyka
 • System Informacji Miejskiej – 2 500 000 zł
 • Promocja krajowa i zagraniczna miasta oraz informacja turystyczna – 2 327 000 zł
 • R-10 ścieżka rowerowa – 8 500 000 zł
 • Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej – 3 350 000 zł
 • Zagospodarowanie plaży „Rzuć kotwicę za granicę” – 850 000 zł
 • Budowa toalet publicznych – 800 000 zł
Środki z obligacji na unijne i własne inwestycje ważne dla mieszkańców

 Od kilku lat kwota zadłużenia miasta systematycznie spadała:

 • 2016 – 119 mln zł
 • 2017 – 91 mln zł
 • 2018 – 83 mln zł

Co roku w budżecie planowany był deficyt, ale ze względu na dobre dochody i mniejsze wydatki rok budżetowy miasto kończyło dużą nadwyżką:

 • 2016 – planowany deficyt – 11,5 mln zł, nadwyżka na koniec roku – 26,7 mln
 • 2017 – planowany deficyt – 21,6 mln zł, nadwyżka na koniec roku – 13,4 mln
 • 2018 – planowany deficyt – 34 mln zł, nadwyżka na koniec III kwartału – 6 mln

Obecnie przygotowujemy się do realizacji ważnych projektów dofinansowanych z Unii (pozyskano ponad 38 mln złotych dotacji, drugie tyle miasto musi zagwarantować na wkład własny) oraz z budżetu miasta (dopłaty do subwencji oświatowej, budownictwo komunalne).

W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki inwestycyjne stanowią aż 28,3 proc. wszystkich wydatków.

Aby zagwarantować środki na te inwestycje i projekty, miasto przewidziało w projekcie budżetu na 2019 rok możliwość zaciągnięcia kredytów/obligacji na łączna kwotę 34 mln złotych.

W sytuacji maksymalnego wykorzystania tej kwoty, całkowite zadłużenie miasta na koniec 2019 roku wyniosłoby 110 mln złotych. Tym samym skala zadłużenia miasta  liczyłaby 31 proc. ( przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 60 proc.)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...