Nowe stawki podatków lokalnych

Ludzie idący po Plasu Przyjaciół Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Rada Miasta Sopotu podjęła na sesji 29 listopada kilka uchwał dotyczących stawek podatków lokalnych w Sopocie na 2019 rok.

Proponowane stawki podatków lokalnych i opłat w Sopocie na rok 2019 są wyższe o 1,6 proc. (zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018r. w stosunku do analogicznego okresu 2017r.). Wskaźnik ten został opublikowany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  13 lipca 2018 roku.

Podwyżki nie dotyczą opłaty targowej oraz opłaty za posiadanie psa, które pozostają na tym samym poziomie.

I. Podatek od środków transportowych na obszarze miasta Sopotu
Roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Sopotu:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 636 zł,
- od pozostałych samochodów – 828 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 756 zł,
- od pozostałych samochodów – 936 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI –1200 zł
- od pozostałych samochodów – 1560 zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenie uznanym za równoważne – 2640 zł,
- od pozostałych samochodów – 3000 zł,

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że:
- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 1524 zł
- od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych – 1836 zł,

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2076 zł,
- z pozostałym zawieszeniem – 2400 zł,
b) powyżej 36 ton:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2544 zł,
- z pozostałym zawieszeniem – 3120 zł,

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 636 zł,

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1080 zł,
- z pozostałym zawieszeniem – 1620 zł,
b) powyżej 36 ton:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1356 zł,
- z pozostałym zawieszeniem – 1956 zł,

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca:
- od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 864 zł,
- od pozostałych autobusów – 1188 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca:
- od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 2172 zł,
- od pozostałych autobusów – 2376 zł.

Proponowane stawki są niższe od ustawowych. Dochód z tytułu podatku od środków transportowych na 2019 r. planuje się w wysokości ponad 398 000 zł.  

II. Opłata targowa (bez zmian)

 

Lp.

 

Formy sprzedaży

Dzienne stawki

opłaty targowej pobierane w dni targowe tj. wtorki i piątki na Sopockim Rynku NON STOP

(w zł)

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w dni nietargowe na Sopockim Rynku NON STOP     (w zł)

 Dzienne stawki opłaty targowej pobierane w innych miejscach niż Sopocki Rynek NON STOP 

(w zł)

1.

 

Od sprzedaży z ziemi lub ręki
od 1 stanowiska

6,00

3,00

3,00

2.

Od sprzedaży ze stoiska, straganu, ławy, stołu itp.
od 1 stanowiska

 

10,00

 

5,00

 

5,00

3.

 

Od sprzedaży z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy itp.:
- od każdego środka transportowego:
a) o ładowności do 2,5 tony
b) o ładowności od 2,5 tony do 4 ton,
c) o ładowności powyżej 4 ton

 

 

28,00
32,00
34,00

 

 

14,00
16,00
17,00

 

 

14,00
16,00
17,00

4.

Od sprzedaży łączonej dokonywanej z miejsc wymienionych w pkt 2 i ze środka transportowego wymienionego w pkt 3,
- od każdego środka transportowego:
a) o ładowności do 2,5 tony
b) o ładowności od 2,5 tony do 4 ton
c) o ładowności powyżej 4 ton

 

 

 

24,00
26,00
32,00

 

 

 

12,00
13,00
16,00

 

 

 

 12,00
13,00
16,00

Objaśnienia do tabeli:

  1. Przy sprzedaży opisanej w pkt 4 pobiera się opłatę targową naliczoną w kwocie łącznej przy zastosowaniu stawek określonych w pkt 2 i 4.
  2. Stanowisko określone w pkt 1 i 2 oznacza powierzchnię do 2 m kw.

Proponowane dzienne stawki pozostają bez zmian i nie przekraczają górnej granicy określonej przez Ministra Finansów, która na 2019  rok nie może przekroczyć 778,20 zł dziennie.
Prognozowane wpływy z tej opłaty w 2019 r. są nieco wyższe niż w roku bieżącym i wynoszą ponad 142 000 zł.

III. Roczne stawki podatku od nieruchomości

L.p.

Wyszczególnienie

Stawki

w zł

1.

Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m kw. pow. użytkowej

0,79

2.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dział. gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kw. pow. użytkowej

23,47

3.

 

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności stajni wyścigowych, stajni koni sportowych i stajni koni rekreacyjnych od 1 m kw. powierzchni użytkowej

5,47

4.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kw. powierzchni użytkowej

10,98

5.

Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

od garaży wolnostojących,

od garaży wielostanowiskowych będących we współwłasności w częściach ułamkowych wraz z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot własności  od 1 m kw. powierzchni użytkowej

 

 

 

 

7,90

6.

Od budowli – od wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 proc.

7.

 

Od budowli służących bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków – od wartości ustalonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  

1 proc.

8.

Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m kw. powierzchni użytkowej

4,78

9.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,  od 1 m kw. powierzchni

0,93

10.

Od gruntów dzierżawionych od miasta Sopotu, przylegających do budynków mieszkalnych od 1 m kw. powierzchni

0,28

11.

Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi  jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

4,71

 

12.

 

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw. powierzchni

0,49

13.

Od gruntów stanowiących plaże nadmorskie, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m kw. powierzchni

*grunty stanowiące plaże nadmorskie – to pas gruntów piaszczystych obejmujący plaże i wydmy, ograniczony z jednej strony linią brzegową Zatoki Gdańskiej,  z drugiej  strony Al. F. Mamuszki i Al. Wojska Polskiego 

0,26

14.

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9.X.2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m kw. powierzchni  

3,09

 

W 2019 r. wpływy z tego podatku szacuje się na około 22,5  mln zł.

IV. Roczna stawka opłaty od posiadania psów

Roczna stawka opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Sopotu pozostaje od kilku lat na tym samym poziomie i wynosi 66 zł za rok. 

Zwolnienia z opłaty dotyczą:

  • osób powyżej 65. roku życia, samodzielnie gospodarujących w przypadku posiadania tylko jednego źródła dochodu na gospodarstwo domowe. Zwolnienie z opłaty dotyczy jednego psa,
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (z tytułu posiadania jednego psa). Zwolnienia dokonuje się na podstawie legitymacji inwalidzkiej, bądź zaświadczenia o niepełnosprawności,
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych (zwolnienie dotyczy dwóch psów),
  • właścicieli psów nabytych w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sopocie, na podstawie zaświadczenia ze schroniska.

Planowane na 2019 rok dochody z tytułu tej opłaty wynoszą 30 000 zł.

V. Opłata uzdrowiskowa

2018 – 4,30 zł, 2019 – 4,40 zł

Aktualna lista obiektów obowiązanych do uiszczania uzdrowiskowej na terenie Sopotu liczy 626 pozycji.  

Prognozuje się, że wpływy z tej opłaty w 2019 r. wyniosą około 2 600 000 zł.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...