Standardy urbanistyczne w Sopocie

Nowoczesne wieżowce na tle nieba
Fot. Pixabay

Na najbliższą sesję Rady Miasta Sopotu, która odbędzie się 20 grudnia,  przygotowana została uchwała dotycząca określenia Lokalnych Standardów Urbanistycznych.  Uchwała została jednogłośnie przegłosowana 10 grudnia, podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Urbanistyki.

Możliwości takie dał Gminie art. 19 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Gmina Miasta Sopotu postanowiła z tej możliwości  skorzystać i określić, w drodze uchwały stanowiącej prawo miejscowe, lokalne standardy urbanistyczne (LSU).

Celem przyjęcia standardów dla Sopotu jest maksymalne ograniczenie negatywnych skutków lokalizowania zabudowy na podstawie przepisów ustawy, która mogłaby w sposób nieprzewidywalny naruszać ustalenia polityki przestrzennej miasta oraz zawartą w niej równowagę interesów publicznych i prywatnych.

Lokalne standardy urbanistyczne zaproponowane w uchwale zaostrzają wskaźniki oraz parametry nowej zabudowy mieszkaniowej w następujący sposób:

1. Zmniejszono wymaganą minimalną odległość nowej zabudowy mieszkaniowej od przystanku komunikacyjnego, szkoły podstawowej i przedszkola o 50 proc. oraz zwiększono wskaźnik dostępności wolnych miejsc w szkołach i przedszkolach

a) 500 m od przystanku komunikacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016);

b) 1500 m od szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej nie mniej niż 10,5 proc. planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej;

c) 1500 m od przedszkola, które jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie stanowiącej nie mniej niż 5,25 proc. planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej.

2. Zmniejszono wymaganą minimalną odległość nowej zabudowy mieszkaniowej od urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o 50 proc.

a) Inwestycję mieszkaniową wielorodzinną lokalizuje się na terenie zapewniającym dostęp do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o powierzchni stanowiącej co najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m kw.

b) Zapewnienie dostępu, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez lokalizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej w odległości nie większej niż 1500 m od urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu.

3. Zmniejszono minimalną odległość od istniejącej zabudowy, umożliwiającą zastosowanie większej liczby kondygnacji o 50 proc. zmniejszając jednocześnie maksymalną wysokość budynku

a) Budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie mogą być wyższe niż 4 kondygnacje nadziemne.

b) Jeżeli w odległości nie większej niż 250 m od budynków objętych inwestycją mieszkaniową, o której mowa w ust. 1, znajdują się, w istniejącej zabudowie, budynki mieszkalne o wysokości przekraczającej 4 kondygnacje, wówczas maksymalną wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową wyznacza 50 proc. wysokości najwyższego budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie.

4. Określono wskaźnik normatywu parkingowego dla samochodów osobowych i rowerów niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej

a) Określa się wskaźnik 2 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na lokal mieszkalny, niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej.

b) Określa się wskaźnik 1,2  miejsca parkingowego dla samochodów osobowych na lokal mieszkalny, dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej w zabudowie wielorodzinnej.

c) Określa się wskaźnik 1 miejsca parkingowego dla rowerów na lokal mieszkalny, niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej

5. Określono wymóg dostępu do sieci ciepłowniczej dla inwestycji mieszkaniowych na zasadach wynikających z przepisów odrębnych

Dla realizacji inwestycji mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej ustala się obowiązek zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Ustalone w uchwale Lokalne Standardy Urbanistyczne dotyczące realizacji inwestycji mieszkaniowych mają zastosowanie wyłącznie w postępowaniach wynikających z zapisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) i nie mogą stanowić podstawy do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...