Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Hipodromu

Do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Hipodromu w mieście Sopocie (symbol planu R-4/06), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Reguluje to art. 17 pkt. 9 i 11, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 30, art. 39 ust.1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zmianami).

Od 21 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 107, w godzinach: w poniedziałki od 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu tego dokumentu 28 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27 w sali nr 39 zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami.

Zgodnie z art. 18 ust.1 wyżej cytowanej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury 
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego  2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Prezydent Miasta Sopotu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...