Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Budynek w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków, przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Sopotu. Jest ono wydawane z urzędu (w terminie 12 miesięcy licząc od dnia przekształcenia, tj. do 31 grudnia 2019 r.), nie trzeba składać w tym celu wniosków do Urzędu Miasta.

Jeżeli użytkownik wieczysty zamierza sprzedać lokal, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia szybciej (pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł).

Zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Urząd Miasta Sopotu będzie wysyłał dla wszystkich uprawnionych na adres wskazany w ewidencji gruntów lub inny adres, na który doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego oraz do Sądu Rejonowego w Sopocie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Sąd w oparciu o to zaświadczenie dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz roszczenia o opłatę za przekształcenie. Wysokość opłaty za przekształcenie jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby 1 stycznia 2019 r. Jej wysokość będzie określona w zaświadczeniu. Opłata może podlegać waloryzacji, nie częściej niż raz na 3 lata.

Opłatę wnosi się przez 20 lat do 31 marca każdego roku, z wyjątkiem opłaty za 2019 r., którą wnosi się 29 lutego 2020 r.

Właściciel gruntu może wnieść jednorazową opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono ten zamiar oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej osobom fizycznym będącym właścicielami: budynków  mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe lub spółdzielniom mieszkaniowym, przysługuje bonifikata w wysokości:

  • 90 proc. – gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
  • 80 proc. – gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu, tj. w 2020 r.
  • 70 proc. – gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu, tj. w 2021 r.
  • 60 proc. – gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu, tj. w 2022 r.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zaległości wobec Gminy Miasta Sopotu w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia.

Wniosek zgłoszenia zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie oraz szczegółowe informacje dostępne na BIP Sopot.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...