Nowe stawki za śmieci. Rodziny wielodzietne płacić będą bez zmian

kolorowe kubły na odpady: na papier, szkło i plastik, stoją na chodniku przy budynku
Fot. Fotobank.PL/UMS

Obowiązujące w Sopocie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Sopotu 14 czerwca 2013 r. Wówczas gminy były zobowiązane od 1 lipca 2013 r. zorganizować system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego czasu, tj. blisko 6 lat, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmieniły się.

Od tego czasu nastąpiły znaczne zmiany na rynku gospodarki odpadami. Przede wszystkim wzrosły koszty transportu, koszty wynagrodzeń oraz koszty utylizacji odpadów i opłat środowiskowych. Jednocześnie spadły ceny skupu makulatury, szkła i plastiku.

Mniejsze wpływy i rosnące koszty

I tak, w 2016 r. za tonę papieru ZOM otrzymywał 210,68 zł. Zaś w 2018 r. ta cena wynosiła jedynie 102 zł. Za szkło w 2016 – 59,40 zł, a w 2018 – już tylko 55 zł. Podobnie tworzywa sztuczne – tona w 2015 to 75,50 zł, a w 2018 – 68 zł.

W roku 2019 nastąpił wzrost opłaty środowiskowej, która ma wpływ na cenę utylizacji odpadów. Ta tzw. opłata środowiskowa (marszałkowska) jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Jeszcze w 2013 r. jej wysokość wynosiła 115,41 zł za tonę odpadów niesegregowanych, w 2014 r. – 119,68 zł, w 2017 r. – 120,76 zł. W roku 2019 będzie 170 zł, a od 2020 r. ma wynieść 270 zł/tonę.

Bonusy w ramach systemu

  1. W ramach wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Sopotu mieszkańcy mają zapewniony bez ograniczeń odbiór odpadów zmieszanych i zielonych, wysegregowanych:
  • makulatury,
  • szkła i plastiku,
  • opakowań wielomateriałowych.
  1. Raz w roku każdemu właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do przekazania odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających odpadów niebezpiecznych w ilości 1 m sześc.
  2. Raz w miesiącu istnieje możliwość, w ramach tzw. „wystawek”, pozbycia się odpadów wielkogabarytowych. 
  3. Od 2016 r. mieszkaniec może zgłosić nieodpłatny odbiór (bezpośrednio z mieszkania) sprzętu AGD i RTV (powyżej 20 kg). Na terenie miasta zainstalowano 7 specjalnych pojemników do zbierania drobnego sprzętu elektronicznego, baterii i żarówek.
  4. Ponadto na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta (ZOM) funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego przekazania wysegregowanych odpadów, których nie wystawili w terminie. Mogą również dostarczyć zużyte opony, odzież i tekstylia, sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  5. Na terenie bazy ZOM funkcjonuje również punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) gdzie mieszkańcy mogą pozbyć się m.in. takich odpadów, jak: resztki farb, lakierów, żywic, rozpuszczalników itp.; zbiorników po aerozolach i środkach dezynfekcji i dezynsekcji, baterii i akumulatorów, lamp fluorescencyjnych, resztek przepracowanych olejów itp. Dwa razy do roku organizowana jest objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (OZON). W aptekach zbierane są przeterminowane leki. W placówkach oświatowych, w urzędzie i placówkach handlowych zbierane są zużyte baterie.
  6. W ramach systemu gospodarki odpadami Sopot zapewnia mieszkańcom pojemniki lub worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Z opłaty pokrywane są działania edukacyjne oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (tzw. dzikie wysypiska).

Dlaczego zmiany w opłatach?

Biorąc pod uwagę konieczność zbilansowania systemu, ustawowy wymóg podniesienia płacy minimalnej, coraz większe koszty zagospodarowania odpadów, rosnące koszty utrzymania taboru wraz z wymianą starych pojazdów na ekologiczne oraz konieczność wprowadzenia kolejnej frakcji, tzw. bio, na najbliższej sesji Rady Miasta (28 marca) rekomendowane będzie podniesienie opłaty za odbiór śmieci w Sopocie z 14 na 18 zł (opłata ryczałtowa). W porównaniu do obecnie obowiązującej opłaty nowe stawki spowodują  wzrost kosztów ponoszonych przez gospodarstwo domowe średnio o ok. 29 proc. Ze zmiany opłat wyłączone będą rodziny wielodzietne (30 zł opłata ryczałtowa dla rodzin wielodzietnych).

Porównując:

Wzrost opłat nastąpił również w innych gminach. I tak np. Kartuzy – 65 proc., Rumia – 36 proc., Tarnobrzeg – 100 proc., Ostrów Wielkopolski - 63 proc., Łódź – 85 proc., Gorzów - 15,4 proc.

Symulacje:

1 osoba mieszkająca w Sopocie na 60 m kw. zapłaci 18 zł. w Gdańsku ta sama osoba zapłaciłaby 26,40 zł, w Gdyni 58 zł.

Dwuosobowa rodzina w 60-metrowym mieszkaniu w Sopocie zapłaci 37,20 zł, w Gdańsku 26,40, zaś w Gdyni 58 zł. 

Przygotowana uchwała dotycząca opłat została skierowana do prac w komisjach, tak, by mogła być procedowana na najbliższej sesji Rady Miasta Sopotu 28 marca.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...