Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Sopotu  informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenu szkoły przy ul. Wejherowskiej 1 w Sopocie (symbol planu M-2/02a), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt wyłożony będzie do 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 107, w godzinach: w poniedziałki od 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu tego dokumentu, 1 kwietnia o godz. 16.30 w  siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27 w sali nr 39 zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko,  może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury 
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia  2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia  uwag będzie Prezydent Miasta Sopotu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...