Zmiana stawek opłat za śmieci

Pracownicy ZOM Sopot rozstawiają pojemniki na odpady
Fot. Fotobank.PL/UMS

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sopotu, radni zdecydowali o nowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami. Dotychczasowe stawki opłat za wywóz śmieci obowiązywały blisko 6 lat. Od tego czasu wzrosły koszty transportu, koszty wynagrodzeń oraz koszty utylizacji odpadów i opłat środowiskowych. Jednocześnie spadły ceny skupu makulatury, szkła i plastiku.

Opłaty za śmieci – nieruchomości zamieszkałe

Biorąc pod uwagę konieczność zbilansowania systemu, ustawowy wymóg podniesienia płacy minimalnej, coraz większe koszty zagospodarowania odpadów, rosnące koszty utrzymania taboru wraz z wymianą starych pojazdów na ekologiczne oraz konieczność wprowadzenia kolejnej frakcji, tzw. BIO, radni zdecydowali o podniesieniu opłaty za odbiór śmieci w Sopocie z 14 na 18 zł (opłata ryczałtowa) plus 4,80 zł stawka opłaty za 1 m sześc., wody zużytej w gospodarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo pomniejsza się o 4 m sześc.  

W porównaniu do obecnie obowiązującej opłaty nowe stawki spowodują wzrost kosztów ponoszonych przez gospodarstwo domowe średnio o ok. 29 proc. Ze zmiany opłat wyłączone będą rodziny wielodzietne (30 zł opłata ryczałtowa dla rodzin wielodzietnych).

W ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mają zapewniony bez ograniczeń odbiór odpadów zmieszanych i zielonych, wysegregowanych:

  • makulatury,
  • szkła plastiku,
  • opakowań wielomateriałowych.

Raz w roku każdemu właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do przekazania odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających odpadów niebezpiecznych w ilości 1 m sześc.

Raz w miesiącu istnieje możliwość, w ramach tzw. „wystawek”, pozbycia się odpadów wielkogabarytowych. 

Od 2016 r. mieszkaniec może zgłosić nieodpłatny odbiór (bezpośrednio z mieszkania) sprzętu AGD i RTV (powyżej 20 kg). Na terenie miasta zainstalowano 7  specjalnych pojemników do zbierania:  drobnego sprzętu elektronicznego, baterii i żarówek.

Ponadto na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta (ZOM) funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego przekazania odpadów wysegregowanych odpadów, których nie wystawili w terminie. Mogą również dostarczyć zużyte opony, odzież i tekstylia, sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Na terenie bazy ZOM funkcjonuje również punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) gdzie mieszkańcy mogą pozbyć się między innymi takich odpadów jak: resztki farb, lakierów, żywic, rozpuszczalników itp.; zbiorników po aerozolach i środkach dezynfekcji i dezynsekcji, baterii i akumulatorów, lamp fluorescencyjnych, resztek przepracowanych olejów itp. Dwa razy do roku organizowana jest objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (OZON). W aptekach zbierane są przeterminowane leki. W placówkach oświatowych, w urzędzie i placówkach handlowych zbierane są zużyte baterie.

W ramach systemu gospodarki odpadami Sopot zapewnia mieszkańcom pojemniki lub worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Z opłaty pokrywane są działania edukacyjne oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (tzw. dzikie wysypiska).

Porównując: wzrost opłat nastąpił również w innych gminach. I tak np. Kartuzy – 65 proc., Rumia – 36 proc., Tarnobrzeg – 100 proc., Ostrów Wielkopolski - 63 proc., Łódź – 85 proc., Gorzów - 15,4 proc.

Opłata za śmieci – nieruchomości niezamieszkałe

Sopoccy radni zajęli się również cennikiem opłat za odbiór śmieci od nieruchomości niezamieszkałych (np. hotele, firmy), które od 4 lat się nie zmieniły.

W uchwale ustalone zostały stawki opłaty za jednorazowe opróżnianie pojemnika z odpadami komunalnymi, w zależności od jego pojemności.

Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w ramach wnoszonej opłaty odbierane są bez ograniczeń ilościowych odpady zmieszane, odpady kuchenne biodegradowalne, selektywnie zebrane: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone: skoszona trawa, odpady z pielęgnacji ogrodów, jak również zebrane liście. I tak, dla przykładu, odbiór pojemnika 60-litrowego z odpadami posegregowanymi będzie kosztował 9 zł, zaś z nieposegregowanymi 18 zł.

Koszty wzrosną tu również o około 29 proc.

Dodatkowe, płatne usługi ZOM

Radni zdecydowali również o rodzajach i stawkach dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Dotyczy to przede wszystkim:

  • wynajmowania pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych,
  • mycia, dezynfekcji oraz usuwaniu larw i robactwa z pojemników do zbierania odpadów,
  • odbioru i zagospodarowania od właścicieli nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych w workach lub kontenerach.

Wzór deklaracji

Radni zdecydowali również w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

Konsekwencją wprowadzenia zmiany stawek opłat była również konieczność zmiany druków deklaracji w sekcjach dotyczących obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami.

Wprowadzono nowy wzór deklaracji dla tzw. nieruchomości mieszanych, które w części są zamieszkałe, a w części nie zamieszkałe (np. na parterze jest prowadzona działalność gospodarcza). Obowiązek złożenie deklaracji według tego nowego wzoru wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...