Majowa sesja Rady Miasta

Górny Sopot. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Rezerwat przyrody Zajęcze Wzgórze - punkt widokowy na Sopot i Zatokę Gdańską
Fot. Fotobank.PL/UMS

Podczas sesji Rady Miasta Sopotu, która odbyła się 30 maja, radni m.in. zdecydowali o zmianach w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej, wyrazili zgodę na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, przyjęli regulamin rekrutacji uczniów, wyrazili zgodę na zmianę siedziby Zespołu Szkół Handlowych. Ponadto sopoccy radni przyjęli dwie bardzo ważne dla mieszkańców Rezolucje.

Uchwały

Sesję rozpoczęły uchwały finansowe – dotycząca zmian w budżecie i zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Obie zostały uchwalone jednogłośnie.

Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi. W raporcie czytamy, że w minionym roku zrealizowanych zostało 170 zadań, w tym 5 zadań wieloletnich, na łączną kwotę 7 mln zł. Dzięki doskonałej współpracy na linii gmina – organizacje pozarządowe udało się zrealizować mnóstwo ciekawych i bardzo potrzebnych mieszkańcom projektów, m.in. aktywujących, wspierających pasje i rozwijających umiejętności sopocian w każdym wieku.

Radni również wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku organizowania przetargu dla nieruchomości znajdującej się przy ul. Wejherowskiej 11. W lokalu gminnym mieści się prowadzony przez Spółdzielnie Socjalną Kooperacja charytatywny sklep LukLuk. Decyzją radnych sklep nadal będzie funkcjonował w tym miejscu.

Dwa dęby szypułkowe, będące pomnikami przyrody, a znajdujące się na terenie Lasów Państwowych przy ul. Reja, zostaną poddane zabiegom pielęgnacyjnym. Zeschłe gałęzie tych drzew stanowią zagrożenie dla spacerowiczów i osób, które przebywają w tym rejonie. Radni jednogłośnie zgodzili się na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych tych drzew.

Blok uchwał zamknęły projekty dotyczące edukacji. Najpierw radni zdecydowali o określeniu pensum nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, a prowadzących zajęcia w grupach 5-6 latków. Ich pensum ustalono na 22 godziny tygodniowo. Wcześniej uchwała pozytywnie została zaopiniowana przez nauczycielskie związki zawodowe.

Radni  przyjęli również uchwałę dotyczącą przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie. Przekształcenie polega na zmianie siedziby placówki. Placówka z ul. Kościuszki zostanie przeniesiona na ul. Wejherowską.

Przeniesienie siedziby szkoły poprzedzone będzie kompleksowym remontem budynku, który obejmować będzie m.in.:

  • prace adaptacyjne zwiększające liczbę pomieszczeń do nauki z 17 do 24 (w tym 5 pracowni komputerowych),
  • montaż dźwigu osobowego,
  • dostosowanie szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • przebudowę i modernizację instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.

Kolejnym krokiem będzie zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych i zawodowych. Dzięki temu Zespół Szkół Handlowych będzie docelowo funkcjonował w jednej lokalizacji z nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym, w warunkach lokalowych zapewniających sprawną i bezpieczną organizację szkoły.

Przeniesienie społeczności szkolnej do jednego budynku stworzy lepsze warunki techniczne, funkcjonalne, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa uczniów. Nauka i praca odbywać się będzie w jednym kompleksie budowlanym z zapleczem sportowym.

Do opuszczonego przez ZSH budynku zostanie przeniesiony Urząd Miasta na czas remontu. Po jego zakończeniu w obiekcie znajdą swoją siedzibę instytucje miejskie.

Rezolucje

Radni debatowali nad dwiema Rezolucjami, bardzo ważnymi z punktu widzenia interesów mieszkańców i miasta. Jedna z nich dotyczy daleko posuniętych liberalizacji w zapisach ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (pot. lex developer). Druga przyjęta Rezolucja w sprawie Planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, dotyczy apelu o ograniczenie ekspansywnej gospodarki leśnej. Obie rezolucje publikujemy w całości. 

 

Rezolucja – lex developer

Rada Miasta Sopotu zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy o weto dla nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

W sierpniu ubiegłego roku została podpisana ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Umożliwiła ona realizację inwestycji niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Lokalizacja inwestycji możliwa jest po spełnieniu szeregu wymogów dostępności do dróg, szkół, komunikacji publicznej, a także braku sprzeczności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ostateczna decyzja o tym, że inwestycja będzie mogła powstać należy do rady miasta.

Poruszając się w ramach ustawowych kompetencji, rada gminy miała możliwość dokonania korekty  zapisanych w ustawie parametrów, zaostrzając standardy urbanistyczne.

W trosce o ład przestrzenny, Sopot w grudniu 2018 r. przyjął w drodze uchwały Lokalne Standardy Urbanistyczne, które precyzują wskaźniki  zawarte w ustawie.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości liberalizuje ustawę „lex developer”, wprowadzając zmiany ułatwiające  realizację inwestycji, które nie spełniają  przyjętych przez miasto lokalnych standardów urbanistycznych. W nowelizacji zniknie obowiązek zapewnienia odległości  od szkół i przedszkoli. Tym samym, istotna dla miasta sprawa gospodarki przestrzennej procedowana jest w trybie inicjatywy poselskiej bez udziału samorządów w procesie konsultacji. Mamy podstawę do obaw, że ułatwienia jakie wprowadzi nowelizacja, spowodują brak narzędzi urbanistycznych do kontrolowania  rozwoju rynku deweloperskiego,  podporządkowując go dobru miasta. Może to oznaczać trudności  w budowie miasta kompaktowego, zrównoważonego, może spowodować chaotyczny rozrost osiedli w  obszarach nieprzystosowanych i nieprzygotowanych do takich inwestycji. Bez dbałości o przestrzeń publiczną, zieleń, zabytki, bez troski o jakość życia w mieście i dobro mieszkańców. Inwestycje powstaną w konflikcie z planami zagospodarowania przestrzennego, w powstawaniu których mają swój udział mieszkańcy miast, niwecząc jednocześnie cały dorobek planistyczny samorządów. 

Apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy, aby tę ustawę zawetował.

 

Rezolucja – w sprawie Planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zwracamy się do Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz do radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego, którzy będą podejmować uchwałę w sprawie przyjęcia Planu, o uwzględnienie w jego zapisach zakazu prowadzenia gospodarki leśnej mającej na celu pozyskanie drewna, dla obszaru leśnego otaczającego aglomerację trójmiejską,

Położenie aglomeracji trójmiejskiej bezpośrednio na styku z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, stanowi dla niej niebagatelną wartość. Nie do przecenienia jest rekreacyjne znaczenie parku. Ale  jeszcze większe jest jego znaczenie dla klimatu naszej metropolii. Tereny te zatrzymują duże ilości wody opadowej w glebie, w istotny sposób zmniejszają dobowe wahania temperatury powietrza i znacznie ograniczają uciążliwości związane ze zmiennością podmuchów wiatru.

W naszej ocenie wycinka drzew na terenie TPK w obrębie aglomeracji narusza także w sposób istotny walory retencyjne ekosystemów lasu i zakłóca gospodarkę wodną, co sprawia, że nawet krótkotrwałe ulewy stają się zagrożeniem.

W Planie ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, dla obszarów leśnych, powinno się uwzględnić przede wszystkim zapisy preferujące naturalne procesy odtwarzania środowiska przyrodniczego.

 

Data kolejnej sesji została ustalona na 27 czerwca. Będzie to sesja absolutoryjna.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...