Sopot wspiera osoby starsze, niesamodzielne oraz ich opiekunów

Uśmiechnięte starsza i młodsza kobieta przytulają się do siebie
Fot. Pixabay

W Sopocie już teraz ponad 33 proc. mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym. Ze względu na sytuację demograficzną Sopotu, w ostatnich latach priorytetem stały się działania skierowane do tej grupy mieszkańców. W 2015 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła Sopocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020. Powstała również Rada Seniorów. Wszystkie propozycje i inicjatywy realizowane przez miasto mają na celu zapewnienie osobom starszym warunków umożliwiających dobrą jakość życia. Miasto z jednej strony wpiera osoby niesamodzielne i samotne, ale również stwarza możliwości do rozwijania różnych form aktywności seniorów. Priorytetem miejskiej polityki senioralnej są także działania dedykowane opiekunom rodzinnym.

W Polsce seniorzy stanowią znaczącą, stale powiększającą się grupę społeczną. Według danych GUS osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią obecnie 21,9 proc. mieszkańców (dane za 2019 r.). Prognozuje się, że do roku 2050 osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić 40 proc. społeczeństwa.

Starość nie jest chorobą, ale zazwyczaj towarzyszą jej różne schorzenia upośledzające sprawność fizyczną i psychiczną. Starzenie się często związane jest z pogorszeniem stanu zdrowia i większym zapotrzebowaniem na leczenie i leki, dlatego już w 2004 r. Rada Miasta Sopotu zwiększyła kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku celowego na zakup leków. Miasto finansuje profilaktyczne programy zdrowotne skierowane do starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu, pomaga w przystosowaniu mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych i niesprawnych, m.in. poprzez dofinansowanie budowy podjazdu dla wózków, przebudowę łazienki czy montaż specjalnych poręczy.

W zależności od stanu zdrowia osoby starsze mogą korzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych, wsparcia dziennego w Dziennym Domu Pobytu, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z demencją czy pobytu w domu pomocy społecznej. Pod koniec 2019 r. otwarto w Sopocie Centrum Opieki Geriatrycznej – wielospecjalistyczny ośrodek geriatryczno-rehabilitacyjny.

Ciekawym pomysłem jest Wolontariat Sąsiedzki, który łączy osoby starsze, mieszkające samotnie z sąsiadami – wolontariuszami, którzy spędzają wspólnie czas. Czasem trzeba coś załatwić, pomóc w ogródku, nauczyć nowej funkcji telefonu, ale przede wszystkim seniorom potrzebny jest ktoś, kto po prostu ich wysłucha, odwróci uwagę od chorób i samotności.

– Coraz większą grupą są osoby w podeszłym wieku, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nadrzędną zasadą pomocy osobom wymagającym opieki jest możliwie jak najdłuższe pozostawanie ich w dotychczasowym, rodzinnym, dobrze znanym środowisku – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Dlatego stale podnosimy jakość usług opiekuńczych oraz wprowadzamy nowe formy wsparcia. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, miasto zapewnia najbardziej potrzebującym bezpłatną teleopiekę, system przywoławczy, który w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uruchamia system pomocy zawiadamiając najbliższe otoczenie, a w razie potrzeby służby medyczne. Osoby niesamodzielne mogą skorzystać z ciepłego posiłku dowożonego do domu, a także wsparcia psychologa. Wszyscy seniorzy mogą bezpłatnie otrzymać Sopockie Pudełko Życia, z kartą która zawiera informacje ważne dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej: o schorzeniach, uczuleniach, zażywanych lekach a także kontakt do najbliższej rodziny, szczególnie ważny w przypadku osób mieszkających samotnie.

Dodatkowym wsparciem jest pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, który wspiera osoby z niepełnosprawnością, m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o siebie i swoje otoczenie, w załatwianiu spraw urzędowych czy asystowaniu podczas wizyt u lekarza.

– Wieloletnia opieka nad chorym, niesamodzielnym domownikiem jest dużym obciążeniem psychicznym i może szybko doprowadzić do wyczerpania i zniechęcenia. Wzmocnienie opiekunów rodzinnych w pełnieniu ich trudnej roli jest kluczowym elementem umożliwiającym pozostanie osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczania w całodobowej placówce – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora sopockiego MOPS-u. – W celu poprawy jakości życia, zarówno osoby niesamodzielnej, jak i jego opiekuna, niezbędne jest czasowe odciążenie w sprawowaniu bezpośredniej opieki domowej. To niewątpliwie przyczyni się także do lepszej opieki nad bliskim. Taką możliwość daje opieka wytchnieniowa.

Całodobowa opieka wytchnieniowa została uruchomiona w 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej. Do dyspozycji jest dwuosobowy pokój z łazienką. Pomieszczenia są kompleksowo wyposażone i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Opieka wytchnieniowa polega na zapewnieniu opieki osobie z niepełnosprawnością na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, konieczność załatwienia codziennych spraw lub po prostu potrzebę odpoczynku. W czasie, gdy opiekun ma chwilę wytchnienia, podopiecznym w DPS-ie zajmują się specjaliści: opiekunka, pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy i pracownicy socjalni. DPS zapewnia również całodzienne wyżywienie.

Natomiast w Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym, dzięki środkom  z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w ubiegłym roku uruchomione zostały miejsca dziennej opieki wytchnieniowej. W tym roku Miasto Sopot również planuje wnioskować o środki finansowe na tę formę wsparcia.  

– Osoba, która musi się zmierzyć z opieką nad niesamodzielnym krewnym, często ma wiele pytań i wątpliwości. Stoi przed dylematem jak przeorganizować codzienne życie, aby zapewnić właściwą opiekę – mówi Marlena Jasnoch. – Nie wie gdzie szukać pomocy, jak pielęgnować osobę leżącą, jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej. Dlatego uruchomiliśmy w MOPS-ie Telefon Wsparcia Opiekuna.

Pod numerem 58 341 83 18, w środy w godz. 10.00-13.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy, otrzymać kompleksowe informacje o różnych formach wsparcia, a także pomoc psychologiczną. Jeśli będzie taka potrzeba psycholog udzieli również bezpośredniego wsparcia w domu. Przydatnym vademecum jest miejski biuletyn informacyjny „Sopocianie 60+”, w którym można znaleźć informacje ułatwiające codzienne funkcjonowanie osób starszych. To informator o działaniach miasta dedykowanych osobom powyżej 60. roku życia.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...