Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Sopotu  informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

  • centralnej części pasa przykolejowego w Sopocie (C-2/06), karty terenu 02 i 04 (symbol planu C-2/06).
  • rejonu kościoła przy ul. Kujawskiej 50/52 – obszar ograniczony zabudową mieszkaniową, lasem oraz ul. Kujawską w mieście Sopocie (symbol planu M-2/03a)

do 26 listopada  2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 107, w godzinach: w poniedziałki od 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub w siedzibie Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16)

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia  uwag będzie Prezydent Miasta Sopotu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...