Sopot z uchwalonym budżetem na przyszły rok

Rozrzucone monety o nominałach 1 i 2 złote.
mat. prasowe

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Sopotu (19.12), radni uchwalili m.in. budżet na 2020 rok, zdecydowali o dopłatach dla mieszkańców chcących zmienić ogrzewanie mieszkań na bardziej ekologiczne, zdecydowali o przystąpieniu do tworzenia trzech planów miejscowych i uchwalili cennik usunięcia i przechowywania statków.

Budżet miasta

Najważniejszą uchwałą sesji, którą procedowali miejscy radni była uchwała budżetowa.

„Budżet będzie trudny ale stabilny. Rozsądny zapas środków finansowych, które zgromadziło miasto, pozwala nam patrzeć optymistycznie na najbliższy rok. W kolejnym roku już tak dobrze nie będzie” – argumentował za przyjęciem budżetu prezydent miasta Jacek Karnowski. „Staramy się nie ograniczać pieniędzy na takie działy jak kultura, pomoc społeczna czy oświata. Ale brak rekompensaty ze strony rządu na np. słuszne podwyżki płac nauczycieli, wyższe Janosikowe czy obniżenie podatków, ma niestety swoje odzwierciedlenie w miejskich finansach” – przekonywał prezydent.

 

Budżet Sopotu na przyszły rok przedstawia się w następująco:

 • dochody miasta to - 365,4 mln zł
 • wydatki to - 412,8 mln zł
 • deficyt maksymalnie osiągnie kwotę - 47 mln zł

 

Deficyt budżetowy (wynikający m.in. z rosnących wydatków na oświatę, zmniejszonych podatków czy większego Janosikowego) ma zostać pokryty z wolnych środków z lat poprzednich oraz dzięki emisji papierów wartościowych o łącznej wartości 20 mln zł. Zadłużenie miasta wg przewidywań ma osiągnąć poziom 28,4 proc.

 

Po stronie dochodów budżet Sopotu tworzą wpływy z:

- w 30,4% podatki: PIT (102 mln zł) i CIT (9 mln zł)

- w 28,7% podatki i opłaty lokalne: od nieruchomości (22,5 mln zł) od czynności cywilno-prawnych (10,6 mln zł) od spadków i darowizn (1 mln zł), najmy i dzierżawy (25,5 mln zł)

- w 12% subwencje  - 43,7 mln zł ( w tym oświatowa 41 mln zł)

- w 11% dotacje celowe min.: na pomoc społeczną, program 500+ (17 mln zł), oświatę i wychowanie (1,1 mln zł), straż pożarną (4,1 mln zł)

- w 9,5% pozyskane środki zewnętrzne w tym z UE (34,4 mln zł)

- dochody ze sprzedaży: terenów (22,6 mln zł), lokali i mieszkań komunalnych (8 mln zł)

 

Największą pozycję w wydatkach miasta stanowią koszty związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych – to 96,2 mln zł (42 mln pochodzić będzie z subwencji oświatowej, ponad 55 mln pochodzić będzie z budżetu miasta), następnie gospodarka komunalna (ponad 67 mln zł), transport i łączność (blisko 34 mln zł), ponad 27 mln pochłoną wydatki na kulturę.

 

Wydatki inwestycyjne to blisko 106 mln zł.

 

Najważniejsze, zaplanowane inwestycje przyszłego roku to:

 • budowa nowych 98 mieszkań komunalnych (13,75 mln zł)
 • przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Malczewskiego (10 mln zł),
 • termomodernizacja budynków (7,3 mln zł)
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ulic Abrahama/Andersa (7 mln zł)
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ulic Abrahama/Andersa (7 mln zł)
 • budowa Art. Inkubatora (5,8 mln zł)
 • budowa nowego żłobka (3,5 mln zł)
 • modernizacja oświetlenia (3,5 mln zł)
 • remont urzędu (2,2 mln zł)
 • przebudowa ulic Pogodnej i Architektów ( mln zł),
 • przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ulic Bohaterów Monte Cassino/Architektów (1 mln zł).

 

Kwestia bezpieczeństwa mieszkańców zajmuje w budżecie miasta istotne miejsce. W przyszłym roku na działalność Straży Miejskiej zarezerwowano 3,1 mln zł., rozbudowa systemu monitoringu w Sopocie pochłonie 240 tys. zł. za blisko 100 tys. zł (pierwsza rata) zakupione będą 2 samochody operacyjne dla Straży Miejskiej.

Miasto wyda 150 tys. zł na dodatkowe patrole policji, za kwotę 45 tys. zł zakupione będą dwa motocykle dla mundurowych.

Miasto za kwotę 120 tys. zł dokona zakupu samochodu gaśniczego i skokochronu dla Straży Pożarnej. Dotacja miejska dla tej formacji wyniesie w 2020 roku 40 tys. zł.

Również wsparcie, w kwocie 100 tys. zł otrzyma Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze. W budżecie obywatelskim, mieszkańcy wygłosowali dodatkowe 100 tys. zł na zakup defibrylatora na quadzie.

 

Sopot przeznacza jedne z najwyższych w skali kraju środki na kulturę, prowadzi instytucje kultury oraz finansuje wydarzenia na wysokim poziomie, tworząc ciekawą ofertę dla mieszkańców i gości. W 2020 roku miasto przeznaczy na działalność kultury:

- 3,8 mln zł na Miejską Bibliotekę Publiczną

- 3,5 mln zł na Państwową Galerię Sztuki

- 2,3 mln zł na funkcjonowanie Muzeum Sopotu

- 1,64 mln zł na działalność Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot

- 1 mln zł na Art. Inkubator

- 200 tys. zł na koszty utrzymania Domów Sąsiedzkich

 

Ekologiczny Sopot bez kopciuchów

Radni zdecydowali, że do 2024 roku z Sopotu muszą zniknąć wszystkie piece węglowe. W ciągu najbliższych dwóch lat miasto będzie w całości finansowało wymianę urządzeń grzewczych opalanych węglem na ekologiczne. To konsekwencja przygotowywanej przez Zarząd Województwa Pomorskiego odrębnej uchwały antysmogowej dla Sopotu.

Przyjęta uchwała zakłada, że w latach  2020-2021 miasto w stu procentach będzie finansowało wymianę urządzeń grzewczych na proekologiczne. W kolejnych latach poziom dofinansowania będzie się stopniowo obniżał. W roku 2022 sięgnie 80 proc., a w roku 2023 – 60 proc. dofinansowania. Od stycznia 2024 r. miasto nie będzie już finansować wymiany pieców. Maksymalny poziom dofinansowania to 800 zł na każdy kilowat zainstalowanej mocy nowego źródła ciepła. Przykładowo, dla urządzeń o mocy 24 kW, a takie są instalowane najczęściej, dofinansowanie wyniesie 19 200 zł.

 

Odholowywanie jednostek pływających

Statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba będąca pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, a dyspozycję usunięcia statku lub obiektu wydał policjant. Wówczas jednostkę odprowadza się strzeżonego portu, przystani lub strzeżonego parkingu.

Radni zdecydowali o nowych stawkach opłat za czynności związane z usunięciem z obszaru wodnego statku lub innej jednostki pływającej, które przestawiają się następująco:

 • rower wodny lub skuter wodny – za usunięcie 59 zł za przechowywanie 21 zł/za dobę
 • poduszkowiec – za usunięcie 111 zł, za przechowywanie 37 zł/za dobę
 • statek o długości kadłuba do 10 m – usunięcie 135 zł, przechowywanie 59 zł/za dobę
 • statek o długości kadłuba do 20 m – za usunięcie 166 zł, za przechowywanie 111 zł/za dobę
 • statek o długości kadłuba powyżej 20 m – usunięcie 220 zł, przechowywanie 166 zł/za dobę

 

 

Mniej sklepów z alkoholem

O kolejne dwie koncesje radni ograniczyli liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). Obecnie w Sopocie zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających ponad 18% alkoholu ma 45 punktów handlowych.

Jest to wynik konsekwentnej polityki miasta, która zakłada ograniczenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W tą politykę wpisuje się ubiegłoroczna uchwała dotycząca ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach.

Przypomnijmy, że decyzją radnych, podjętą w kwietniu 2018 roku, między godz. 2 w nocy a godz. 6 rano w sopockich sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. Nowe regulacje, związane z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, weszły w życie 5 czerwca 2018 r.

 

Planowanie przestrzenne

Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego:

 1. centralnej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w zakresie terenu 16.MU. Obejmuje 3,3 ha pomiędzy ulicami Bitwy pod Płowcami, Na Wydmach, Emilii Plater do granic z zabudową Placu Rybaków.
 2. Rejonu ulicy Władysława Cieszyńskiego na osiedlu „Brodwino”(symbol planu M-1/01a)
 3. Rejonu ulic T. Kościuszki, F. Chopina, J. Sobieskiego w zakresie karty terenu 09.U (symbol planu C-1/13a)

 

Radni uchwalili plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic 23 Marca, Zacisze, Piaskowa, Okrężna, Księżycowa (M-3/01).

Obszar obejmuje powierzchnię 1,8 ha. Zmiana planu podyktowana była potrzebą weryfikacji zapisów wcześniejszego planu w zakresie warunków urbanistycznych, a w szczególności wskaźnika zabudowy. Nie dokonano zmian funkcjonalnych (funkcja mieszkaniowa), a jedynie rozszerzono możliwość zabudowy, zwiększając procent terenu przeznaczonego pod zabudowę działki budowlanej z 20 na 30%.

 

Pozostałe uchwały

Radni przegłosowali również blok uchwał związanych z szerokorozumianą pomocą społeczną, dokonując:

 • przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Sopotu w roku 2020 (Druk Nr 186)
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2020 (Druk Nr 207
 • przystąpienia Gminy Miasta Sopotu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 (Druk Nr 193)
 • przyjęcia „Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności 2019-2024” (Druk Nr 199)
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2017-2026 za rok 2018 (Druk Nr 203)
 • zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią  w Sopocie (Druk Nr 204)
 • zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Uzdrowisko Sopot” w Sopocie (Druk Nr 205),

 

Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta

 

Podczas sesji nastąpiło również uroczyste wręczenie Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Sopotu dla Projektanta lub Zespołu Projektowego za Najlepszą Sopocką Inwestycję 2018 roku. Laureat otrzymał statuetkę, sopockiej rzeźbiarki Marii Kuczyńskiej.

Poniżej lista wyróżnionych oraz laureat, wraz z uzasadnieniem inwestycji:

 

WYRÓŻNIENIE: częściowa rozbiórka, przebudowa i rozbudowa budynku jednorodzinnego, ul. Słoneczna 4A, projektant arch. Andrzej Kwieciński

Skromna, wręcz surowa architektura z ciekawym, nowoczesnym, szklanym łącznikiem.

Przykład pozytywnego połączenia architektury nowoczesnej z tradycyjną (nowego ze starym), ma wymiar ludzki.

Oryginalne połączenie dwóch budynków o prostej formie i dwuspadowych dachach jest interesujące, harmonijne i pozytywne w odbiorze.

 

WYRÓŻNIENIE: budowa budynku wielorodzinnego, ul. Malczewskiego 29A,B,C, główny projektant: arch. Krzysztof Kozłowski, projektant: arch. Maria Stankiewicz

Nowoczesne, wertykalne podziały elewacji, przemyślana kolorystyka i użyty materiał oraz lokalizacja na wzniesieniu, wszystko to stworzyło ciekawą i oryginalną architekturę.

Rytm pionowych podziałów elewacji spowodował, że pomimo swojej znacznej kubatury i wysokości budynek wpasował się w krajobraz i stanowi jakby naturalne przedłużenie sąsiedniej ściany drzew.

Jest bardzo intrygujący w swojej inności od tego typu obiektów jakie powszechnie powstają gdziekolwiek indziej. Gdyby stworzyć ranking ciekawych architektonicznie budynków komunalnych, to byłby zapewne najładniejszym obiektem w Polsce.

 

NAGRODA: budowa domu pogrzebowego z infrastrukturą, ul. Malczewskiego 31, Zespól projektowy w składzie:  arch. Adam Drohomirecki, arch. Karolina Rochman, arch. Jakub Drohomirecki, arch. Marta Trzebicka, arch. Anna Hildebrandt-Fijorek

Dynamiczna, dobrze zakomponowana bryła, świetnie wpisująca się w teren i harmonizująca z otoczeniem.

Śmiałe rozwiązania funkcjonalne, ładne, symboliczne wnętrze kaplicy, gdzie zamierzony kontrast światła i cienia wprowadza w nastrój powagi i zadumy. Naturalne oświetlenie części pomieszczenia z katafalkiem poprzez wpadające z góry promienie jest przejmujące.

Funkcjonalnie dom pogrzebowy spełnia wymagania XXI wieku stawiane przed tego typu obiektami.

Jest przykładem najbardziej nowoczesnej architektury Sopotu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...