Trzynasta sesja Rady Miasta Sopotu

Radni Miasta Sopotu podczas sesji
Fot. Fotobank.PL/UMS

Dopłaty miasta do niepublicznych przedszkoli, dodatkowe punkty za szczepienia dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola, zmiana planu miejscowego dla części pasa nadmorskiego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – oto główne tematy trzynastej sesji Rady Miasta Sopotu, która odbyła się 30 stycznia 2020 r.

Dopłaty do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych

Radni zadecydowali o wysokości dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Sopotu. Dotacja celowa przeznaczona jest na każde dziecko mieszkające na terenie Sopotu, zapisane do niepublicznego żłobka lub klubu dziecięcego. O dotacje mogą ubiegać się podmioty prowadzące taką działalność. Wysokość dotacji ustalono na 350 zł dla żłobka niepublicznego na każde dziecko. W przypadku klubów dziecięcych miasto do każdego dziecka dopłacać będzie 200 zł miesięcznie. Wcześniej miasto dopłacało 300 zł do każdego dziecka uczęszczającego do żłobka i 150 zł do klubu dziecięcego.

Stypendia dla twórców kultury

Sopot corocznie przyznaje stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, niezależnie od wieku, pochodzenia czy miejsca zamieszkania. Artysta może je otrzymać wyłącznie na wykonanie w kreślonym terminie konkretnego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Stypendium przyznawane jest w kwocie do 5 tys. zł i wypłacane jest jednorazowo.

Plan miejscowy dla części plaży

Radni wyrazili zgodę na rozpoczęcie prac nad zmianą planu miejscowego dla obszaru plaż miejskich dla północnego pasa nadmorskiego (od granicy z Gdynią do Potoku Kamiennego).  Plan obejmuje obszar 10,5 ha pasa wydm i plaży w pasie technicznym brzegu morskiego. Obecnie obowiązuje dla tego terenu plan miejscowy z 2009 r. Zaproponowane zmiany mają na celu korektę linii brzegowej, zmianę zapisów dotyczących przyplażowych pawilonów usługowych w celu polepszenia warunków ich funkcjonowania oraz dopasowania ich form widzianych od strony morza do krajobrazu otoczenia, na całej długości plaży w granicach objętych planem.

Sopotarium – zgoda na dzierżawę bez przetargu

Millenium Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Katowicach – inwestor Sanatorium „Sopotorium Medical Resort” dzierżawi na 20 lat nieruchomość położoną przy ul. Bitwy pod Płowcami z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu zielenią.

Spółka pragnąc uatrakcyjnić ofertę dla gości sanatorium oraz mieszkańców Sopotu, wystąpiła z wnioskiem o wydzierżawienie terenu o pow. 4 tys. m kw., przedstawiając propozycję aranżacji i urządzenia pełnozakresowej ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej. Dobór i liczba urządzeń zostały skonsultowane z zespołem fizjoterapeutów. Przedstawiona propozycja pozwala wygenerować rekreacyjną przestrzeń i uzupełnić istniejącą infrastrukturę w postaci placów zabaw i boiska do siatkówki o zewnętrzną siłownię. Niezależnie spółka proponuje, aby ogólnodostępne zajęcia wykorzystujące urządzenia siłowni, prowadzone były przez fizjoterapeutów z Sopotorium. Radni Sopotu wyrazili zgodę na dzierżawę tego terenu bez przetargu.

Stawki za odbiór śmieci

Radni przyjęli uchwałę określającą stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

Od kwietnia opłaty wynosić będą:

a) 32 zł miesięcznie – opłata ryczałtowa od każdego gospodarstwa domowego danej nieruchomości,

b) 7,50 zł stawka opłaty za 1 m sześc. wody zużytej w gospodarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo pomniejsza się o 4 m sześc.,

c) 40 zł miesięcznie – opłata ryczałtowa od gospodarstwa domowego stanowiącego rodzinę wielodzietną.

Stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny  po podwyżce wynosić będą:

a) 96 zł miesięcznie – opłata ryczałtowa od każdego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości,

b) 22,50 zł stawka opłaty za 1 m sześc. wody zużytej w gospodarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo pomniejsza się o 4 m sześc.

Zmieniła się: opłata ryczałtowa o 77,8 proc., opłata zmienna o 56,3 proc., co daje średni wzrost opłaty o około 67 proc.

Po podwyżce pojedyncze gospodarstwo domowe zapłaci miesięcznie ok. 32 zł, a rodzina wielodzietna 40 zł.

Dodatkowe punkty za szczepienia

Radni określili kryteria naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto. Dodatkową punktację otrzymają dzieci, które na dzień rekrutacji posiadać będą obowiązkowe szczepienia ochronne.

 

Ponadto na sesji Radni przyjęli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za poprzedni rok budżetowy, ustalili stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w Sopocie, przyjęli sprawozdanie z działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, zatwierdzili roczny plan kontroli tej komisji. Radni przyjęli również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Sopotu w 2020 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...