Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych

Roześmiane dzieci siedzą na ławeczce w sali
Fot. Fotobank.PL/UMS

W Sopocie każdy maluch ma zapewnione miejsce w przedszkolu. Rekrutacja rusza 2 marca 2020 r., wnioski o przyjęcie dziecka do wybranej placówki będzie można składać do końca miesiąca. Premiowane będą dzieci, których dwoje rodziców pracuje oraz te, które mają szczepienia ochronne. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I należy składać w szkole podstawowej, od 2 marca do 30 kwietnia 2020 r.

Przedszkola

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 24 kwietnia. (poniżej dostępny jest szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego). Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola w poprzednim roku szkolnym składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 21 do 28 lutego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

Na rok szkolny 2020/21 miasto przygotowało ok. 720 miejsc w przedszkolach, co powinno wszystkim chętnym rodzicom z Sopotu umożliwić zapisanie dzieci w wieku 3-6 lat do placówki. Rodzice mają możliwość wyboru 3 przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności.

W pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmowane jest:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej,
 • dziecko z niepełnosprawnością,
 • dziecko, którego rodzice lub rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
 • dziecko, które wychowuje tylko jedno z rodziców,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Kryteria wraz z przyporządkowaną wartością punktową, które obowiązują w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego:

 1. kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola – 10 pkt.,
 2. kandydaci, których oboje rodzice bądź prawni opiekunowie zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 pkt.,
 3. kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni albo rodzic bądź opiekun prawny rozliczają/-a podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie – 10 pkt.,
 4. odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego przedszkola, do którego składany jest wniosek, nie przekracza 3 km – 7 pkt.,
 5. dziecko posiadające na dzień rekrutacji obowiązkowe szczepienia ochronne określone w Programie Szczepień Ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 6 pkt.,
 6. kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich – 5 pkt.

Szkoły podstawowe

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I należy bezpośrednio składać w szkole podstawowej, od 2 marca do 30 kwietnia. Oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 20 maja o godz. 12.00. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zamieszczamy poniżej.

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, prawnych opiekunów.

Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postepowaniu rekrutacyjnym, w którym obowiązują następujące kryteria:

 1. kandydaci, których rodzeństwo kontynuuje naukę w danej szkole – 5 pkt.,
 2. kandydaci, którzy są mieszkańcami Sopotu – 5 pkt.,
 3. kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie – 4 pkt.,
 4. kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni ze względu na organizację pracy zawodowej, obowiązki rodzinne oraz lokalne potrzeby społeczne związani są z Sopotem – 3 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych kryteriów są:

 • potwierdzenie dyrektora o uczęszczaniu rodzeństwa do danej szkoły,
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Sopotu,
 • oświadczenie o złożeniu w Urzędzie Skarbowym w Sopocie zeznania podatkowego od dochodów osobistych za rok ubiegły,
 • oświadczenie o wykonywaniu obowiązków rodzinnych lub realizacji lokalnych potrzeb społecznych na terenie Sopotu.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...