Cena za odbiór śmieci bez ryczałtu  

logo Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na ostatnią uchwałę Rady Miasta Sopotu dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Izba zasugerowała, że stawka za odbiór śmieci naliczana na podstawie zużytej wody nie może zawierać składowej w postaci ryczałtu. Opłata może być naliczana jedynie na podstawie faktycznej ilości zużytej wody. Dlatego prezydent miasta przygotował uchwałę zmieniającą te zapisy. Uchwała procedowana będzie na najbliższej sesji, 27 lutego.

W projekcie uchwały zaproponowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • dla nieruchomości, w których mieszkają mieszkańcy i odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 8 zł za każdy 1 m sześc. zużytej wody;
  • dla nieruchomości, w których świadczone są usługi hotelarskie (wynajem mieszkań, tzw. najem krótkotrwały) i odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 9 zł za każdy 1 m sześc. zużytej wody (autopoprawka prezydenta mówi o 10 zł).

Rodziny wielodzietne zostaną zwolnione z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny  w części przewyższającej kwotę 40 zł miesięcznie.

Dla nieruchomości, w których nie będzie prowadzona  segregacja, zaproponowano następujące opłaty:

  • dla nieruchomości, w których mieszkają mieszkańcy stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 24 zł za 1 m sześc.  zużytej wody;
  • dla nieruchomości, w których świadczone są usługi hotelarskie stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 30 zł za 1 m sześc.  zużytej wody.

Statystyczne jednoosobowe gospodarstwo domowe zużywa ok. 3,5 m sześc. wody. Zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem opłata dla takiego gospodarstwa wyniesie ok. 28 zł. Jeżeli obliczona według zaproponowanej metody opłata dla rodziny wielodzietnej przekroczy kwotę 40 zł, rodzina wielodzietna zostanie zwolniona z konieczności zapłaty kwoty tego przekroczenia.

Osoby, które z uwagi na wprowadzoną regulację, znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogły zgłosić się po wsparcie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, który udzieli pomocy w ramach zasiłku celowego na częściowe pokrycie różnicy między dotychczasowymi kosztami wywozu odpadów komunalnych a kosztami po zmianie.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym otrzymają zniżkę w wysokości 2 zł miesięcznie.

Mieszkania, które są wynajmowane w formule najmu krótkoterminowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach hotelarskich w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, otrzymują dedykowaną im, nową stawkę. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że krótkotrwałe wynajmowanie domów czy mieszkań wiąże się przede wszystkim z sezonowym zwiększeniem ilości gromadzonych odpadów, co w konsekwencji wpływa na zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów z danej nieruchomości.

Przypomnijmy – opłata za śmieci w Sopocie dotychczas obliczana była na podstawie dwóch składowych – ryczałtu i zużytej wody. Dotychczasowa opłata za śmieci segregowane w Sopocie wynosiła  32 zł opłata ryczałtowa (powyżej 4 m sześc. zużytej wody na gospodarstwo domowe miesięcznie) plus 7,50 zł za każdy kolejny metr zużytej wody.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...