Sopoccy radni za sprowadzeniem kolejnych repatriantów

Ludzie spacerują po pl. Przyjaciół Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Umożliwienie sprowadzenia 7 kolejnych polskich rodzin z Kazachstanu, określenie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów, zmienione stawki za odbiór śmieci oraz tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego – te tematy zdominowały ostatnią sesję Rady Miasta Sopotu.

Początek sesji, która odbyła się 27 lutego, poświęcony był budżetowi Sopotu na bieżący rok – zmianom w poszczególnych paragrafach oraz zmianom w wieloletniej prognozie finansowej.

W kolejnych punktach radni zdecydowali m.in. o zabezpieczeniu 276 tys. zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalili, że bezdomni skierowani do schroniska będą ponosić część odpłatności za pobyt oraz przyjęli sprawozdanie z działalności komisji bezpieczeństwa.

Repatrianci

Radni jednogłośnie przegłosowali blok uchwał, dzięki którym w Sopocie będą mogli zamieszkać repatrianci z Kazachstanu.

– Wszystkie uchwały podejmowane przez radnych zmieniają rzeczywistość. Ale te dotyczące repatriacji zmieniają życie konkretnych ludzi, życie całych rodzin na pokolenia – argumentował za przyjęciem uchwał Maciej Rusek, naczelnik Biura ds. Kontaktów Samorządowych i Repatriacji. – To nasz wielki, patriotyczny obowiązek i powinność.

Ujednolicone ceny biletów

Radni zdecydowali o ujednoliceniu cen biletów, dostosowując sopockie stawki do Gdańska i Gdyni. W celu zachowania jednakowej taryfy na terenie Sopotu oraz Gdańska i Gdyni, przyjęta dziś uchwała zrównuje ceny biletów na linie dzienne i nocne oraz zastępuje je jednym biletem, obejmującym zarówno linie dzienne, jak i nocne. Po zmianie najtańszy, jednoprzejazdowy bilet kosztować będzie 3,80 zł, dotychczas kosztował 3,20 zł.

Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na czytelność taryfy oraz łatwość podróży. Zmiany wejdą w życie od 1 maja br.

Cena za śmieci bez ryczałtu

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej radni zmienili składową opłaty za śmieci. Dotychczas opłata obliczana była na podstawie dwóch składowych – ryczałtu oraz ilości zużytej wody. Od teraz, zgodnie z sugestią RIO, opłata liczona będzie jedynie na podstawie faktycznie zużytej przez mieszkańców wody. 

W przegłosowanej uchwale dla nieruchomości zamieszkałych przyjęta została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

  • dla nieruchomości, w których mieszkają mieszkańcy i odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 8 zł za każdy m sześc. zużytej wody;
  • dla nieruchomości, w których świadczone są usługi hotelarskie (wynajem mieszkań, tzw. najem krótkotrwały) i odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 10 zł za każdy m sześc. zużytej wody.

Rodziny wielodzietne zostaną zwolnione z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny  w części przewyższającej kwotę 40 zł miesięcznie.

Dla nieruchomości, w których nie będzie prowadzona segregacja, przyjęto następujące opłaty:

  • dla nieruchomości, w których mieszkają mieszkańcy stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyniesie 24 zł za 1 m sześc. zużytej wody;
  • dla nieruchomości, w których świadczone są usługi hotelarskie stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyniesie 30 zł za 1 m sześc. zużytej wody.

– Na wniosek strony samorządowej Ustawa o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach będzie naprawiana, tak, by gminy, które teoretycznie same mogą decydować o metodzie naliczania opłaty za odbiór śmieci mogły do tego katalogu włączyć również ryczałt od wody. Będziemy to monitorowali, bo był to bardzo dobry i sprawiedliwy sposób naliczania opłat – argumentował Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 

Budżet Obywatelski bez limitu wieku

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem każdy mieszkaniec gminy, niezależnie od wieku, ma prawo uczestniczyć w konsultacjach społecznych, np. w głosowaniu projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

Podczas sesji radni dostosowali zapisy sopockiej uchwały o konsultacjach społecznych. Itak:

  • nie określamy limitu wieku osób głosujących;
  • głosować można wybierając z 5 projektów lokalnych i 5 ogólnomiejskich; dopuszczone jest głosowanie na projekty lokalne z różnych list projektów (np. mieszkając na Brodwinie można 2 projekty wybrać z Brodwina, a 3 z centrum Sopotu);
  • wnioskodawców może być więcej niż jeden;
  • możliwość realizacji inwestycji w dwuletnim okresie (rok na realizację niektórych zadań inwestycyjnych był nierzadko niemożliwy, choćby ze względu na skomplikowaną procedurę związaną z zamówieniami publicznymi, uzgodnieniami architektonicznymi oraz trudnościami w wyłonieniu wykonawców);
  • określono, jakie zadania można realizować na terenie niebędącym własnością gminy, np. tereny spółdzielni mieszkaniowych. Określono, że są to zadania inwestycyjne z zakresu m.in.: sportu, rekreacji, terenów zielonych, parków;
  • raz na kwartał podczas posiedzenia komisji przedstawiany będzie raport z realizacji inwestycji.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...