Ważne dla sopockich przedsiębiorców

Banknoty 100 i 50-złotowe rozłożone w wachlarz
Fot. Pixabay

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, prezydent Sopotu informuje, że na uzasadniony wniosek istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności należności na rzecz Gminy Miasta Sopotu o charakterze cywilno-prawnym.

Mowa o:

  • opłacie rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  • czynszu dzierżawnym.

Wnioski należy składać przed upływem terminów płatności, będą one rozpatrywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Jeśli zobowiązany do opłaty jest przedsiębiorcą, powinno to nastąpić z poszanowaniem przepisów dotyczących pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis). Prosimy, aby osoby te oraz spółki załączyły do wniosku informację dotyczącą otrzymanej w okresie 2018-2020 pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami lub złożyli oświadczenie, że nie korzystali z tej formy pomocy.

Przy należności z tytułu zajęcia pasa drogowego (dotyczy głównie ogródków gastronomicznych) informujemy, że na uzasadniony wniosek strony będą podejmowane prawnie dopuszczalne działania związane m.in. z rozkładaniem na raty tych należności. Nie ma konieczności demontowania już postawionych obiektów. Decyzję o ewentualnym złożeniu pozostawiamy właścicielom.

Informujemy także o możliwości odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości. Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi polegającej na odroczeniu terminu płatności, zgodnie z art. 67 a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z2019 r., poz. 900) powinien złożyć wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatk, należy złożyć przed upływem terminu płatności podatku.

Od momentu złożenia takiego wniosku nie są naliczane odsetki od nieterminowej zapłaty podatku.

W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą udzielenie takiej pomocy winno następować z poszanowaniem przepisów dotyczących pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis), a tym samym odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego, dotyczących pomocy m.in. w ramach zasady de minimis.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...