Zasady tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców

Monety ustawione w kolumnie na tle zegara wiszącego na ścianie
Fot. Pixabay

Od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy mogą starać się o wparcie ze środków  w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19 do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Wsparcie udzielane jest w dwóch formach: wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Ubiegać się o nie może każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), któremu w następstwie wystąpienia COVID-19 obroty gospodarcze spadły.

Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a także po tym okresie.

Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, który pozostaje w gotowości do pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z funduszu) na pracownika wyniesie 1533,09 zł brutto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67 proc.). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy, to wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu.

Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przepis wprowadza gwarancję minimalnego wynagrodzenia za pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy do 20 proc., z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2452,27 zł brutto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67 proc.). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń (powyżej przy wyliczeniach kwot maksymalnych wskazano już wysokość dofinansowań z uwzględnieniem składek od przyznanych świadczeń).

Świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez 3 miesiące. We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić, od kiedy do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej, niż od dnia wejścia w życie ustawy COVID-19, a także od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Szczegóły wsparcia dla przedsiębiorców

 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Z  pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł. Jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące, od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy zostanie umorzona, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski można składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w formie papierowej do urzędu.

Szczegóły pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...