Wsparcie dla sopockich organizacji pozarządowych

Splecione dłonie kilku osób w różnym wieku
Fot. Pixabay

Specjalny pakiet wsparcia dla sopockich organizacji pozarządowych przygotowany przez władze miasta już działa. Dziś to NGO’s potrzebują pomocy, by po ustaniu pandemii same znów mogły pomagać. Wystarczy, że złożą uzasadniony wniosek, by procedura wsparcia mogła się rozpocząć.  

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne w funkcjonowaniu miasta są organizacje pozarządowe i jak bardzo w Sopocie jesteśmy z nich dumni – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Działają w każdej sferze naszego życia. Pomagają, wspierają, inspirują, nierzadko sprawiają, że człowiekowi chce się żyć. Ale w sytuacji, w której się dziś znaleźliśmy, to one potrzebują wsparcia. I właśnie taki pakiet z myślą o nich przygotowaliśmy.

Rozprzestrzenianie się COVID-19 utrudniło bądź wręcz uniemożliwiło wielu organizacjom pozarządowym prowadzenie działalności. Wiele z nich podejmuje działania, by przetrwać, ale bez wsparcia systemowego ich istnienie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Proponujemy zatem wsparcie w różnych aspektach funkcjonowania organizacji pozarządowych, tak, aby w jak najmniejszym stopniu ucierpiały i by mogły przetrwać.  

Prowadzisz organizację pozarządową? Sprawdź, z których propozycji możesz skorzystać

Złóż, najlepiej elektronicznie, uzasadniony wniosek (w wyjątkowej sytuacji dokumenty wrzuć do specjalnej urny w Urzędzie Miasta). Na dole strony znajdują się do pobrania formularze wniosków.

Czynsze – lokale i dzierżawy nieruchomości Gminy Miasta Sopotu

Z uwagi na ograniczenie prowadzenia działalności w marcu obniżka wyniesie 50 proc. W kwietniu i maju (bez względu na wielkość powierzchni) wysokość opłat za czynsz  wyniesie 1 zł plus VAT. Zgody na obniżenie czynszu wydawane będą na wniosek organizacji, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że te same stawki zastosuje wobec swojego poddzierżawcy lub najemcy. Obniżenie nie obejmuje innych opłat związanych z eksploatacją, takich jak, np. media czy opłaty za części wspólne. Udzielanie ulg odbywać się będzie z poszanowaniem regulacji dotyczących pomocy publicznej.

Opłata za śmieci

Organizacje, które zawiesiły działalność, mają prawo złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawiesili działalność (deklaracje w formie elektronicznej dostępne są na stronie Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie. W kolejnym kroku mogą również wystąpić do prezydenta miasta o umorzenie opłat.

Tu także zgody na umorzenie wydawane będą na wniosek organizacji, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że to samo umorzenie zastosuje wobec swojego poddzierżawcy lub podnajemcy.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w drugiej połowie marca 2020 r. Istnieje także możliwość składania wniosków na kolejne miesiące po przedstawieniu sytuacji organizacji i zatrudnienia. Ważne - nie trzeba demontować postawionych już obiektów. Należności będzie można także rozłożyć na raty.

Podatek od nieruchomości oraz użytkowanie wieczyste

Umorzenia mogą dotyczyć tylko okresu faktycznego braku działalności, a nie za cały rok. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o podobnym postępowaniu wobec swoich poddzierżawców lub podnajemców co oznacza, że kwota tego podatku nie będzie wliczona im w czynsz. Postępowanie podatkowe prowadzone będzie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej oraz przepisami o pomocy de minimis.

Termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 został ustawowo przedłużony do 30 czerwca 2020 r. Na wniosek organizacji pozarządowej w Sopocie termin ten może być odroczony aż do 31 sierpnia 2020 r.

Do 30 czerwca 2020 r. organizacje mają też czas na wniesienie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (rata za 2020 r.).

Aneksowanie umów

Miasto proponuje także aneksowanie zawartych umów na realizację zadania publicznego zleconego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w odniesieniu do:

 • terminu realizacji zadania publicznego,
 • planu i harmonogramu działań,
 • zmiany formy działań poprzez działania w trybie zdalnym: telefonicznie, z wykorzystaniem innych możliwych form komunikacji online,
 • rezultatów i wskaźników (do końca 2020 r. nie ma obowiązku osiągnięcia 80 proc. rezultatów, aby zadanie było uznane za zrealizowane),
 • kosztorysu.

Koszty pracownicze 

Organizacje pozarządowe mogą zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, który w ramach Tarczy antykryzysowej przygotowuje dla NGO’S:

 • niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy,
 • dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla przedsiębiorców,
 • dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy – dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat.

PUP w Gdyni od 17 do 30 kwietnia przyjmuje wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych w ramach Tarczy antykryzysowej. Wnioski elektroniczne należy składać tylko poprzez portal praca.gov.pl. Usprawnia to rozpatrywanie i przyspiesza wypłacanie środków finansowych.
Dokumenty można przesłać również pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Kołłątaja 8
81-332 Gdynia

 

Rozliczenia sprawozdań

By ułatwić organizacjom pozarządowym funkcjonowanie w tym trudnym czasie, Gmina Miasta Sopotu nie będzie kontrolować realizacji zadania publicznego przez 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Wprowadzona została także możliwość zdalnych rozliczeń sprawozdań częściowych i wniosków o płatność (skany). Oryginalne dokumenty trzeba będzie złożyć, kiedy będzie to możliwe po zakończeniu epidemii.

Przedłużony został też termin składania sprawozdań końcowych z realizacji zadania publicznego, jeśli przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii – o 30 dni po odwołaniu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Co ważne, wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie epidemii, zostaną uznane za uzasadnione. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Możliwe będzie także uznanie za uzasadnione wydatków poniesionych na koszty stałe związane z realizacją zadania publicznego. Nastąpi to pod warunkiem złożenia indywidualnego i uzasadnionego wniosku przez organizację  oraz przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji prawnych.

Gmina Miasta Sopotu proponuje też wsparcie na wkład własny dla projektów, na które organizacje pozarządowe pozyskają środki finansowe z funduszy europejskich lub innych źródeł zewnętrznych.

Organizacje pozarządowe uzyskają także możliwość wyposażenia w środki osobistej ochrony wolontariuszy, osób opiekujących się osobami samotnymi, niepełnosprawnymi, starszymi.

Więcej informacji

Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni działa szybka obsługa dla podmiotów, które będą korzystać ze wsparcia starosty przewidzianego w ustawie o Tarczy antykryzysowej.

Cały czas można korzystać ze wsparcia doradczego i eksperckiego, które oferuje Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Ważne!

Szanowni Państwo, Członkowie organizacji pozarządowych,

w związku z trwającą epidemią koronawirusa, a w jej konsekwencji ogłoszonym w marcu tego roku stanem epidemicznym, zmuszeni jesteśmy do przesunięcia terminu corocznie ogłaszanego w kwietniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych. Decyzja o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu powodowana jest nade wszystko troską o bezpieczeństwo, zdrowie i życie naszych mieszkańców. 

Następny komunikat podamy ok 15 maja.

Jednocześnie zapewniamy Państwa, że jak tylko obowiązujące restrykcje zostaną złagodzone, konkurs na możliwe do realizacji zadania zostanie ogłoszony. Przy czym obecnie nie mamy podstaw do przewidywania całkowitego zniesienia obostrzeń związanych z epidemią w okresie letnim, czy nawet jesiennym. Dlatego też prosimy o ewentualne rozważenie i przygotowanie się do organizacji zajęć, wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, z preferencją w granicach naszego miasta.

Wierzymy, że w nieodległym czasie będziemy mogli, jak dotąd, wspólnie, z zaangażowaniem i w pełni służyć mieszkańcom naszego miasta w ich potrzebach i oczekiwaniach.

 

Pomoc od Samorządu Województwa Pomorskiego

 Oferowane wsparcie dla pomorskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw podejmowanych przez przedstawicieli sektora obywatelskiego to m.in.: system minigrantów, aktualizacja zadań publicznych i aneksy umów, wydłużenie terminów rozliczeń/sprawozdań, wsparcie Banków Żywności, pozyskiwanie dodatkowych środków, promocja działań organizacji pozarządowych, utworzenie banku danych o potrzebach placówek pomocy społecznej, pomoc finansowa ze środków Funduszu Pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Pomorska współpraca międzysektorowa kieruje swój uważny wzrok i energię w stronę dobra wspólnego – wspólnoty regionalnej Pomorza.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

Pożyczka płynnościwa z Banku Gospodarstwa Krajowego 

Spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczek na terenie całego kraju udzielają pośrednicy finansowi, współpracujący z BGK.

Pożyczka płynnościowa w wysokości do 100 tys. zł będzie mogła sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, opłaty za czynsz, koszt zakupu niezbędnego wyposażenia czy zaległe zobowiązania wobec kontrahentów.

Z pożyczki płynnościowej będą mogły skorzystać podmioty ekonomii społecznej (PES). To organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, a wypracowane zyski przeznaczają na realizację celów statutowych. Najczęściej jest to praca na rzecz osób wykluczonych, bezrobotnych, z niepełnosprawnościami.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest prowadzenie działalności przez minimum 12 miesięcy i posiadanie przynajmniej jednego zamkniętego roku obrotowego.

Zasady:

 • maksymalna wartość pożyczki to 25 proc. wartości rocznego obrotu, ale nie więcej niż 100 tys. zł;
 • oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku;
 • okres spłaty do 48 miesięcy;
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy (w tym czasie pożyczkobiorca spłaca wyłącznie odsetki, w okresach miesięcznych lub kwartalnych);
 • w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może nastąpić w ratach kwartalnych (np. w sytuacji prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej);
 • łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco;
 • brak prowizji i opłat;
 • przeznaczenie: cele płynnościowe, finansowanie bieżącej działalności.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...