Prezydent Sopotu z absolutorium i wotum zaufania

Radni Rady Miasta Sopotu siedzą podczas sesji na sali gimnastycznej
Fot. Fotobank.PL/UMS

Sopoccy radni zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania oraz absolutorium prezydentowi miasta z wykonania zeszłorocznego budżetu. Radni m.in. zatwierdzili sprawozdania finansowe miejskich instytucji za ubiegły rok, wyrazili zgodę na rozpisanie przetargu na dzierżawę molo i mariny oraz rozpoczęcie procedury zmiany czterech planów miejscowych. 

Pomoc społeczna

Dzisiejszą sesję rozpoczął blok uchwał dotyczących pomocy społecznej w mieście. Radni przyjęli m.in. ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 r., sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie za 2019 r., sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2018-2020 za 2019 r., sprawozdanie z Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności 2019-2024 za 2019 r. oraz sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za 2019 r.

Raport o stanie miasta 2019

Prezydent Sopotu wraz z zastępcami zreferowali raport o stanie miasta – jest on dostępny w wersji elektronicznej na stronie miasta

– Nasz dom, Sopot, został wyremontowany, teraz jesteśmy w trakcie jego urządzania, napełniania treścią – relacjonował Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Nasze działania wynikają z obowiązującej strategii, ale już wspólnie z Uniwersytetem SWPS pracujemy nad kolejnym dokumentem – diagnozą będącą wstępem do kolejnej strategii.

Sopocianie są obywatelscy, dbają o swoje otoczenie i chętnie korzystają z oferty kulturalnej przygotowanej przez miejskie instytucje kultury. Warto nadmienić, że w przeliczeniu na mieszkańca, Sopot na kulturę wydaje najwięcej w kraju. Sopot staje się coraz bezpieczniejszym miastem, jasno wynika z policyjnych statystyk. Coraz więcej pracy mają funkcjonariusze Straży Miejskiej na co dzień dbający o porządek i bezpieczeństwo w mieście.

– Obszarami, z których możemy być dumni, są ekologia i ochrona środowiska – wyjaśniał z kolei wiceprezydent Marcin Skwierawski. – Trzeba podkreślić świadomość ekologiczną mieszkańców, ich dbałość o przestrzeń wspólną, o czyste powietrze i segregowanie śmieci. Konsekwentnie pozbywamy się z kurortu pieców węglowych, staramy się ograniczyć ruch samochodów w mieście. Wspólnie z mieszkańcami dbamy o zabytki, rewitalizując kolejne obiekty w mieście.

Z kolei wiceprezydent Magdalena Czarzyńska-Jachim informowała o ubiegłorocznych działaniach z zakresu pomocy społecznej, oświaty, promocji i turystyki.

– Wzrastają wydatki miasta na wsparcie dla mieszkańców, zarówno rodzin, jak i seniorów. Rozszerzamy ofertę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, tak, by mogli najpełniej uczestniczyć w życiu miasta. Bardzo mocno dofinansowujemy sopocką oświatę, co przekłada się na dobre wyniki dzieci i ciekawą ofertę szkół. Turystyka jest kołem zamachowym naszej miejskiej gospodarki. By ruch turystyczny uporządkować, stworzyliśmy nowoczesny i przejrzysty nowy system identyfikacji miejskiej. W minionym roku prowadziliśmy wiele akcji informacyjnych, również kierowanych do naszych gości, m.in. „Stop golasom na ulicy”, „Turysto szanuj Sopot”. Wciąż nierozwiązaną kwestią pozostaje najem krótkoterminowy, ale wynika to wyłącznie z braku odgórnych regulacji prawnych, na których moglibyśmy się oprzeć – wyjaśniała wiceprezydent  Czarzyńska-Jachim.

Po przedstawieniu zapisów zawartych w Raporcie, prezydent oraz zastępcy odpowiadali na licznie nadesłane pytania mieszkańców z wielu obszarów życia Sopotu. Wiele pytań dotyczyło kwestii bezpieczeństwa, ekologii, gospodarowania mieniem miasta. Po bloku pytań mieszkańców odbyła się ożywiona dyskusja radnych.

Ostatecznie prezydent otrzymał wotum zaufania i tym samym raport został przyjęty.

Absolutorium

Mirosław Goślicki, skarbnik miasta, przedstawił szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu w ubiegłym roku. Przytoczona została pozytywna opinia Regionalnej Izy Obrachunkowej i po dyskusji radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu. Prezydent Sopotu otrzymał absolutorium.

W zamian za pomoc

W miejscowości Schodno (gmina Dziemiany, powiat kościerski) przez półtora miesiąca przebywało dwoje mieszkańców Sopotu zakażonych koronawirusem. Opiekowali się nimi strażacy ochotnicy z terenu gminy, dostarczając im niezbędne zakupy, leki i inne artkuły.

Dlatego też w poczuciu odpowiedzialności i solidarności pomiędzy samorządami, prezydent poprosił radnych o zgodę na przekazanie 50 tys. zł pomocy finansowej dla strażaków ochotników z gminy Dziemiany. Z pieniędzy tych kupionych będzie dziesięć kompletów ubrań specjalistycznych do akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy. Radni jednogłośnie zgodzili się na przekazanie środków. 

Sprawozdania finansowe

Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2019 rok następujących sopockich instytucji:

 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
 • Goyki 3 Art Inkubator
 • Państwowej Galerii Sztuki
 • Muzeum Sopotu
 • Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

Dotacje konserwatorskie

Na wniosek prezydenta Sopotu, radni zdecydowali o przyznaniu dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane obiektu wpisanego do rejestru zabytków – budynku kościoła pw. Zbawiciela, mieszczącego się przy ul. Parkowej 5. Parafia ewangelicko-augsburska otrzymała dotację na remont elewacji wieży w wysokości 204 813 zł (co stanowi do 23 proc. kosztów prac).

Elewacja wieży kościoła, budynku niezwykle cennego konserwatorsko i historycznie, jest w bardzo złym stanie i wymaga natychmiastowych prac remontowych. W szczególności stan gzymsów wieży zegara budzi niepokój, gdyż zdaniem ekspertów zagraża bezpieczeństwu ludzi. Również i w tym przypadku radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przekazanie dotacji.

W trosce o klimat

Radni przyjęli Plan Adaptacji Miasta Sopotu do zmian klimatu do roku 2030, którego celem nadrzędnym jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców, ich aktywności i przedsiębiorczości poprzez organizacyjne i techniczne dostosowanie miasta. Plan dotyczy również działań na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy sopocian w warunkach zmieniającego się klimatu.

Cele szczegółowe planu to:

 • zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi od strony morza, wzrostu poziomu morza;
 • zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych, miejskich, deszczy nawalnych;
 • zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych;
 • zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnie niskiej temperatury;
 • Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru;
 • zwiększenie odporności miasta na występowanie burz, w tym burz z gradem;
 • zwiększenie odporności miasta na występowanie niedoboru wody w sezonie letnim;
 • zwiększenie odporności miasta na występowanie zanieczyszczeń powietrza.

Przetarg na operatora molo i mariny

Sopoccy radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu na 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej z częścią drewnianą (molem) oraz przystani jachtowej, położonej w Sopocie przy pl. Zdrojowym.

31 października kończy się umowa dzierżawy mola i przystani jachtowej zawarta pomiędzy Gminą Miasta Sopotu a Przedsiębiorstwem Turystyczno-Handlowym „Kąpielisko Morskie Sopot” sp. z o.o. w Sopocie. Dlatego trzeba ogłosić nowy przetarg.

10-letnia umowa to minimalny okres, który pozwala na zbilansowanie przyszłych nakładów finansowych dzierżawcy ze względu na prowadzenie działalności z zakresu usług turystycznych, sportowo-rekreacyjnych, artystyczno-kulturalnych na terenie przedmiotu przetargu. Pozwala na zamortyzowanie środków finansowych przeznaczonych przez dzierżawcę na prace remontowe i inwestycyjne realizowane na terenie dzierżawy. 

Planowanie przestrzenne

Rozpoczyna się procedowanie następujących planów miejscowych, które pozwolą m.in. na wzbogacenie oferty kurortu o sauny całoroczne:

 • plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich – fragment południowego pasa nadmorskiego od wejścia nr 26 do granic z Gdańskiem;
 • plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich – fragment północnego pasa nadmorskiego od Potoku Kamiennego do wejścia nr 26;
 • plan zagospodarowania przestrzennego dla ul. Mikołaja Reja na odcinku od parkingu przy banku wzdłuż ogrodów działkowych;
 • plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Królowej Jadwigi, Morską i J. J. Haffnera 5.22.    

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...