Sopot objęty obostrzeniami czerwonej strefy

Widok na Sopot z lotu ptaka
Fot. materiały UMS

Skoordynowane działania sopockiej Straży Miejskiej i Policji, obostrzenia wewnętrzne w szkołach i przedszkolach, Domu Pomocy Społecznej czy MOPS sprawiły, że udało się uniknąć dużych ognisk zachorowań, szczególnie w okresie sezonu turystycznego. 

Sytuacja w sopockich placówkach oświatowych jest dobra. Aktualnie jedna szkoła – Zespół Szkół Handlowych, ze względu na dwa przypadki zachorowania w gronie nauczycielskim, prowadzi naukę w trybie zdalnym do 2 października. Pozostałe placówki działają w trybie stacjonarnym.

Niestety obecnie mamy bardzo duże ognisko spowodowane wyjazdem grupy seniorów (łącznie 33 osoby uczestników wjazdu i ich rodzin). Ponieważ dla osób starszych zakażenie jest bardzo groźne, jesteśmy w kontakcie z osobami, które chorują i ich rodzinami.

– Apelujemy o rozsądek i przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych. Wciąż obowiązuje zakaz organizacji wyjazdów grupowych w szkołach, ograniczyliśmy lub wręcz odwołaliśmy część wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Bezpieczeństwo nas i naszych bliskich, a w szczególności seniorów, w dużej mierze zależy od nas, od tego, jak poważnie potraktujemy obostrzenia i restrykcje – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Wszystkie służby miejskie pracują w normalnym trybie, ale w mocno podwyższonym reżimie sanitarnym – dodaje prezydent Karnowski. 

Tak duży – w skali Sopotu – wzrost liczby zachorowań doprowadził do tego, że miasto zostało zakwalifikowane do strefy czerwonej, co wiąże się z wieloma dodatkowymi obostrzeniami. Obowiązywać one będą od soboty, 3 października.

Zasady w strefie czerwonej

 • Nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej
 • Organizacja kongresów i targów – zakaz
 • Wydarzenia sportowe – bez udziału publiczności
 • Wydarzenia kulturalne – zakaz organizacji (zamknięte dla zwiedzających: Państwowa Galeria Sztuki, Muzeum Sopotu)
 • Gastronomia – 1 osoba na 4 m kw.
 • Działalność hotelarska– jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek
 • Aquaparki i baseny – 75 proc. obłożenia obiektu
 • Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne – zakaz działalności
 • Siłownie – 1 osoba na 10 m kw.
 • Kina – 25 proc. publiczności
 • Sanatoria, rehabilitacja uzdrowiskowa – warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie wcześniejm niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego
 • Zgromadzenia – zakaz zgromadzeń powyżej 100 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos
 • Kościoły – 50 proc. obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego, obowiązek zakrywania ust i nosa
 • Wesela i inne uroczystości rodzinne – 50 osób, z wyjątkiem obsługi
 • Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju – 50 osób, z wyjątkiem obsługi
 • Transport zbiorowy – na liniach wewnętrznych pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących albo co najmniej 50 proc. wolnych miejsc siedzących (linie międzygminne funkcjonują jak w strefie żółtej)
 • Kluby nocne, dyskoteki – zakaz prowadzenia działalności

 

Czerwona strefa – wyjątki w obostrzeniach

Obowiązku zakrywania ust i nosa, nawet w czerwonej strefie, nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt. 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
 • dziecka do ukończenia 5. roku życia;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

- całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

- trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność; 
 • kierującego statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność; 
 • kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
 • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
 • osoby przebywającej na terenie lasu;
 • jazdy konnej;
 • personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;
 • uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej;
 • podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo przed duchownym.

 Mieszkańców informować będziemy o obostrzeniach poprzez: publikacje informacji na stronie internetowej miasta, za pośrednictwem Blue Alertu oraz dziennika elektronicznego. Informacje o czerwonej strefie pojawią się na miejskich witaczach oraz tablicy led ERGO ARENY. Wysłane będzie również pismo do proboszczów sopockich parafii, aby zwrócili uwagę wiernym na obowiązujące obostrzenia.

W weekend prewencyjne patrole Straży Miejskiej za pośrednictwem systemu nagłaśniającego informować będą o konieczności zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Będą również sprawdzać, jak ten obowiązek jest przestrzegany.

Urząd Miasta Sopotu funkcjonuje w normalnym trybie, jednak w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Przyjmujemy interesantów, odbywają się wizje w terenie, kontynuujemy inwestycje i remonty.

Objęcie Sopotu czerwoną strefą związaną ze wzrostem zachorowań na Covid-19 powoduje, że miasto zaczyna funkcjonować wg. zmienionego rytmu. Zarówno Urząd Miasta, jak i wszystkie instytucje miejskie, pracują w trybie stacjonarnym. W przypadku urzędu wizyta w budynku jest możliwa po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, umówieniu.

Transport zbiorowy

Linie międzygminne

Dbamy o bezpieczeństwo, przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń.

Liczba pasażerów odpowiadająca ilości:

100 proc. miejsc siedzących albo 50 proc. sumy miejsc stojących i siedzących wskazanej w dokumentacji technicznej pojazdu przy pozostawieniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych

Linie wewnętrzne (np. linia 144 lub 185) – strefa czerwona

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących albo co najmniej 50 proc. wolnych miejsc siedzących

Sopocki rynek

Na terenie targowiska, nie wliczając obsługi targowiska i straganów, może znajdować się maksymalnie 150 osób, lecz nie więcej niż 4 osoby na jedno czynne stoisko/stragan. Obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek jednorazowych.

Wejście na targowisko możliwe jest jedynie przez bramę od ul. Polnej, a wyjście przez bramę od ul. Klenczona.

Wejście możliwe jest jedynie za zgodą pracownika obsługi, po zdezynfekowaniu rąk. Klienci muszą mieć zakryte usta i nos. Przy bramie wejściowej i przy toaletach znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym. Obsługa straganu/stoiska zapewnia 2 pojemniki płynu dezynfekującego (odrębne dla siebie i klientów) oraz rękawiczki jednorazowe lub woreczki foliowe.

Aqua Sopot

Również w reżimie sanitarnym działa spółka Aqua Sopot, zaopatrująca miasto w wodę i zajmująca się odprowadzaniem ścieków. Dyspozytorzy na stacji Bitwy pod Płowcami nie mogą kontaktować się z żadnymi pracownikami Aqua, SNG ani innych służb. Do niezbędnego minimum ograniczono wejście do budynku stacji (dyspozytorni). Wykonywane będą tylko prace niezbędne przez AQUA-Sopot; SNG wstrzyma bieżące remonty, chyba, że są niezbędne. Nie będą dokonywane planowe wyłączenia wody (wcinki, płukania itp.).

Zakład Oczyszczania Miasta

Ważna jest dla nas ciągłość pracy służb odpowiedzialnych za czystość i porządek w mieście, w tym wywozu śmieci. Dlatego wprowadziliśmy system zmianowy, aby w razie ewentualnej kwarantanny części pracowników mogła wypełniać swoje obowiązki.

Inwestycje

Wszystkie inwestycje, budowy i przebudowy w mieście są kontynuowane.

Kultura

Zgodnie z obostrzeniami dotyczącymi stref, instytucje kultury pracują w innym trybie. I tak:

Muzeum Sopotu jest zamknięte dla osób zwiedzających

Muzeum Sopotu zamknięte jest dla zwiedzających na czas nieokreślony. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez instytucję zostaną odwołane lub odbędą się w formule online.

Do odwołania zawiesza się działalność edukacyjną i popularyzującą historię kurortu realizowaną w stacjonarnej formule przez Muzeum Sopotu.

Miejska Biblioteka Publiczna

Zasady korzystania z Sopoteki:

 • zwroty książek tylko przy stanowisku do tego wyznaczonym, są tam ustawione i oznaczone kosze na zwroty
 • wcześniej zarezerwowane pozycje odbiera się przy stanowisku od strony ruchomych schodów
 • osoby przebywające na kwarantannie proszone są o niezwłoczne zgłoszenie potrzeby przedłużenia terminu zwrotu zbiorów; można to zrobić telefonicznie, mailowo lub przez FB Sopoteki
 • nie będzie usług ksero, sprzedaży kawy, dostępu do Internetu dla Czytelników, udostępniania toalet Czytelnikom, korzystania ze zbiorów na miejscu (w tym książek, czasopism, gier planszowych, tabletów, komputerów itp.), dostępu do półek
 • do odwołania zostają zawieszone wydarzenia odbywające się na miejscu, Sopoteka jest dla Państwa w sieci
 • planowane wypożyczenia koniecznie należy zgłosić wcześniej – telefonicznie: 58 551 27 06, przez Facebook Sopoteki, mailowo: sopoteka@mbp.sopot.pl lub przez konto czytelnika online
 • legimi wciąż dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00 przez Facebook Sopoteki oraz pod numerem tel. 518 951 331.

Sopoteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00.

Zasady w Filiach 2, 6, 8, Kocu i Książce, Broadwayu, Minitece:

Zwroty i odbiory zbiorów odbywają się w wyznaczonych dniach (w drzwiach wejściowych do Filii):

 • poniedziałek – (po uprzednim umówieniu telefonicznym) dzień wydawania zbiorów 
 • wtorek– dzień przyjmowania zwrotów
 • środa – (po uprzednim umówieniu telefonicznym) dzień wydawania zbiorów
 • czwartek – dzień przyjmowania zwrotów
 • piątek – (po uprzednim umówieniu telefonicznym) dzień wydawania zbiorów

Osoby przebywające na kwarantannie muszą niezwłoczne zgłosić potrzebę przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów.

Należy zwrócić uwagę na taśmy wyznaczające miejsca, w których można się poruszać.

Nie będzie usług ksero, sprzedaży kawy, dostępu do Internetu dla Czytelników, udostępniania toalet Czytelnikom, korzystania ze zbiorów na miejscu (w tym książek, czasopism, komputerów itp.), dostępu do półek.

Do odwołania zostają zawieszone wydarzenia odbywające się na miejscu, Biblioteka jest dla Państwa w sieci.

Pracownicy wykonują pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad sanitarnych, w rękawicach ochronnych, maskach lub/i przyłbicach.

Planowane wypożyczenia należy wcześniej zgłosić telefonicznie, mailowo lub przez konto Czytelnika online:

Godziny funkcjonowania Filii: 

 • poniedziałek – wtorek 12.00-19.00
 • środa 12.00-15.00
 • czwartek 12.00-19.00
 • piątek 8.00-15.00

Bałtycka Agencja Artystyczna BART – Opera Leśna

Wszystkie wydarzenia w Operze Leśnej oraz wydarzenia organizowane przez BART zostały odwołane. W dalszym ciągu jest możliwość zwiedzania Opery Leśnej w godz. 10.00-16.00.

Państwowa Galeria Sztuki

Galeria jest zamknięta dla zwiedzających. Wszystkie wydarzenia zostały odwołane.

Inkubator

Wszystkie wydarzenia Art Inkubatora odbędą się online. Nie ma możliwości zwiedzania obiektu.

Dworek Sierakowskich

Wszystkie wydarzenie kulturalne w Dworku odbywają się online. Najbliższe Czwartkowe Wieczory Muzyczne nie odbędą się z udziałem publiczności, natomiast przygotowane zostaną koncerty w wersji online (dostępne naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych TPS); spotkania będą publikowane na stronie internetowej.

W Dworku funkcjonuje kawiarnia ze wszystkimi obostrzeniami.

Sport

Wstrzymane zostają planowane zajęcia programu Zdrowi i Aktywni, które odbywają się w sali gimnastycznej. Jeśli pogoda pozwoli, ćwiczenia nadal będą się odbywać w parku Północnym oraz na błoniach. Wszelkie bieżące informacje znajdują się na FB Zdrowi i Aktywni.

Mecze ligowe – możliwe, ale bez udziału publiczności.

Podczas wyjazdów na zawody sopockich sportowców nakazuje się przestrzeganie obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...