Po sesji Rady Miasta

Sopot widok z lotu ptaka na Dom Zdrojowy.
Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank.PL/UMS

Podczas dzisiejszej (22 października 2020 r.) sesji Rady Miasta Sopotu, radni podjęli m.in. uchwałę o zmianach w Budżecie Miasta na rok 2020. Zdecydowali także o stawkach opłat za postój w strefach płatnego parkowania i zasadach wynajmowania lokali będących w zasobach Gminy.

Do porządku obrad dzisiejszej sesji dodano jako punkt 1 projekt dotyczący zmian w Budżecie Miasta na rok 2020. Rada Miasta Sopotu większością głosów podjęła uchwałę w tej sprawie. Po wprowadzonych zmianach Budżet Miasta Sopotu na rok 2020 wynosi:

– po stronie dochodów : 391.502.583

– po stronie wydatków:  433.654.943 zł.

O szczegółach zmian można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej (projekt uchwały 331/2020).

Radni większością głosów przyjęli też uchwałę w sprawie zmiany uchwały ws. zasad wynajmowania lokali
i pomieszczeń
będących w zasobie Gminy Miasta Sopotu, a także wyrażenia woli wyodrębnienia lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego GMS. Paragraf 10 Uchwały, który mówi, że Prezydent Miasta Sopotu może przeznaczać lokale dla: byłych zesłańców narodowości polskiej mieszkających obecnie w republikach byłego ZSRR i cudzoziemców posiadających status uchodźcy, został rozszerzony o „obywateli Białorusi”. W uzasadnieniu napisano o „moralnym obowiązku jaki staramy się wypełnić wobec obywateli Białorusi, których dotykają represje i prześladowanie za ich marzenia o wolności, o życiu w demokratycznym państwie. W podobnej sytuacji byli Polacy podczas stanu wojennego. Wówczas jako naród doświadczyliśmy pomocy przede wszystkim od krajów Europy zachodniej. To dług, który dziś w obliczu prześladowanego reżimem narodu białoruskiego, winniśmy spłacić”.

Na sesji ustalona została również wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu. W roku 2021 stawki te wyniosą: 

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie

Opłata za każdą dobę przechowywania

Wysokość kosztów w razie odstąpienia

rower lub motorower

123 zł

23 zł

61 zł

motocykl

242 zł

31 zł

121 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

523 zł

44 zł

261 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

653 zł

57 zł

326 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

922 zł

83 zł

461 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1360 zł

148 zł

680 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1654 zł

217 zł

827 zł

 
Kolejna uchwała, przyjęta większością głosów, dotyczyła zmiany uchwały z 22.10.2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych Gminy Miasta Sopotu oraz ustalenia stawek za postój w tej strefie i sposobu pobierania opłat. W dotychczasowej Uchwale Rady Miasta Sopotu określającej działanie sopockiej strefy płatnego parkowania zmienione zostały stawki jednorazowe za parkowanie w strefie:

Stawka za 1 godzinę z 3,30 zł na 4,20 zł

Stawka za 2 godzinę z 3,90 zł na 5,00 zł

Stawka za 3 godzinę z 4,60 zł na 6,00 zł

Stawka za 4 godzinę i następne z 3,30 zł na 4,20 zł

Stawka minimalna pozostaje niezmienna, i wynosi 0,50 zł.

Pozostałe zasady funkcjonowania strefy oraz opłaty, w tym wszystkie zryczałtowane opłaty roczne i miesięczne dla mieszkańców pozostają na dotychczasowym – co warto podkreślić najniższym w trójmieście – poziomie. Opłata mieszkańca za 1 miesiąc to 5 zł.

Z uwagi na zapisy ustawowe Sopot nie ma możliwości wprowadzenia strefy śródmiejskiej, która dopuszcza większe jednorazowe opłaty, a także nie może pobierać opłat w weekendy, co dla małych i średnich miast turystycznych i uzdrowiskowych jest jedynym sposobem ratunkiem na odkorkowanie miasta. Warto również podkreślić, że biorąc pod uwagę płatności mobilne, jednorazowe opłaty za postój w sopockiej strefie płatnego parkowania, ponosi zaledwie 5 proc. kierowców pojazdów z sopocką rejestracją (mieszkańcy). Pozostali kierowcy to turyści i goście i to ich w największym stopniu ta skromna podwyżka będzie dotyczyła. Środki pozyskane z opłat w SPP trafiają do budżetu Miasta i przeznaczane są na remonty dróg. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2021. Jest to w gruncie rzeczy waloryzacja dotychczasowych stawek, zgodnie z możliwością ustawową, które są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia, planowanego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września br. na rok 2021, na poziomie 2.800 zł.

Rada Miasta Sopotu przyjęła także roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Sopotu. Dotyczy to prac porządkowych wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, a także pomocy biurowej. Liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych wynosi 4800, liczba godzin do przepracowania dla jednej osoby to 10 tygodniowo. Dotyczy to 70 osób, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Decyzją radnych zmieniono również załącznik do uchwały RMS z 21.05.2020 r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku bieżącym na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, oraz wysokości środków na poszczególne zadania. Środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wynoszą 329 843 zł. W tym środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 30 tys. zł, na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 299 843 zł.

Sopoccy radni przyjęli także Roczny Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi. W projekcie dokonano autopoprawek dotyczących edukacji ekologicznej, przyjaznej przestrzeni publicznej i rozwijania zrównoważonego transportu, a także zadania realizowanego na podstawie umowy wieloletniej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie.

Na sesji przedstawione zostały wyniki sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Frekwencja wyniosła 13,7%, 2312 głosów oddano przez Internet, wypełniono 2103 karty do głosowania w formie papierowej. Głosowanie trwało 15 dni od 7 do 21 września. W tym czasie mieszkańcy mogli głosować elektronicznie oraz wypełnić kartę do głosowania w formie papierowej w mobilnych punktach do głosowania. Punkty te działały w sumie przez 111 godzin, były rozstawiane w miejscach najbardziej uczęszczanych. Miasto zorganizowało też 4 pikniki sąsiedzkie, które cieszyły się dużym powodzeniem. Podczas pikników w mobilnych punktach do głosowania oddano ponad 250 głosów.

Pod koniec dzisiejszej XIX sesji Rady Miasta, wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim poinformowała o powstaniu 16 osobowej Młodzieżowej Rady Miasta. W ciągu miesiąca zostanie zwołane jej pierwsze posiedzenie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...