Diagnoza Sopotu, zmiany w podatkach, programy prozdrowotne. XX sesja Rady Miasta Sopotu

Budynek Urzędu Miasta w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Diagnoza Sopotu, zmiany w podatkach i opłatach lokalnych, programy prozdrowotne, które w przyszłym roku wpierać będą sopocian w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji – to niektóre z tematów i uchwał, które były podejmowane podczas sesji 26 listopada.

Pielęgnacja pomników przyrody

Radni wyrazili zgodę na wykonanie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych na 2 dębach szypułkowych wpisanych do ewidencji pomników przyrody, które rosną przy ul. Jagiełły. Oba drzewa są dobrej ogólnej kondycji zdrowotnej. Posiadają jednak posusz, który zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Ponadto część korony jednego z dębów koliduje z wylotem przewodów kominowych budynku przy ul. Jagiełły 12. Dlatego trzeba usunąć suche, chore, nadłamane gałęzie bezpośrednio stwarzające zagrożenie.

Finanse miasta

Skarbnik miasta przedstawił propozycję zmian w budżecie. Ma to związek z dotacjami otrzymanymi od wojewody pomorskiego na zadania zlecone i przesunięciami w ramach poszczególnych paragrafów. Dochody miasta określone zostały na poziomie blisko 397 mln zł, zaś wydatki na niewiele ponad 439 mln zł.

W trosce o zdrowie sopocian

Radni zaakceptowali uchwałę określającą programy polityki zdrowotnej, które będą realizowane w mieście w latach 2021-2023. Mieszkańcy Sopotu będą mogli skorzystać z następujących programów:

 • Program profilaktyki próchnicy zębów
 • Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego
 • Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez zastosowanie szczepień przeciwko wirusowi HPV
 • Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku

Rocznie programy kosztować będą 360 tys. zł i skorzysta z nich 2,5 tys. sopocian.

Radni przyjęli również Gminny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2021.

Gospodarka mieniem

Prezydent Sopotu wnioskował do Rady o wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67. Radni przychylili się do wniosku.

Z uwagi na unieważnienie przetargu na dzierżawę mola, prezydent Sopotu zawnioskował do radnych o uchylenie uchwały, którą podjęli w czerwcu br. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z częścią drewnianą zwaną molem oraz przystanią jachtową położoną w Sopocie przy pl. Zdrojowym 2 a i 2 b. Radni przyjęli uchwałę.

Molem od początku listopada zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Z tematem mola związana była również inna uchwała, którą do podjęcia radnym zaproponował prezydent miasta, a mianowicie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radni zgodzili się, by w statucie instytucji dodać zapis o możliwości powołania drugiego zastępcy dyrektora. Osoba ta zostanie wyłoniona w drodze konkursu i odpowiadać będzie za zarządzanie m.in. molem.

Mniejsze limity na alkohol

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje Radzie Gminy uprawnienia ustalenia, w drodze uchwały, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na swoim terenie. Odbywa się to odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży, czyli sklepach.

26 marca 2018 r. ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 proc. alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży (chodzi o sklepy) na 50. W grudniu 2019 r. radni zmniejszyli ten limit do 47, a następnie do 45 zezwoleń. 21 maja 2020 r. kolejny raz zmniejszony został limit do 43 zezwoleń.

Dziś radni zdecydowali o zmniejszeniu maksymalnej liczby zezwoleń o kolejne 2. Na dziś liczba zezwoleń to 41. Pozostała liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu (sklepy) to: do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwo – limit wynosi 75 zezwoleń, o zawartości od 4,5 do 18 proc., z wyjątkiem piwa, to 65.

Podatki i opłaty lokalne

Roczna stawka opłaty od posiadania psów na obszarze Sopotu pozostaje od kilku lat na tym samym poziomie i wynosi 66 zł za rok. Zwolnienia z opłaty dotyczą właścicieli psów ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie, na podstawie zaświadczenia ze schroniska. Planowane na 2021 rok dochody z tytułu tej opłaty szacuje się ok. 30 tys. zł.

Radni ustalili roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta w 2021 roku:

 • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 672 zł,
- od pozostałych samochodów – 864 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 798 zł,
- od pozostałych samochodów – 984 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI –1260zł
- od pozostałych samochodów – 1644 zł,

 • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż12 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenie uznanym za równoważne – 2784 zł,
- od pozostałych samochodów – 3168 zł,

 • od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że:

- od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 1608 zł
- od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych – 1944 zł,

 • od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne to 2184 zł,
- z pozostałym zawieszeniem – 2532 zł,

b) powyżej 36 ton:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2688 zł,
- z pozostałym zawieszeniem – 3300 zł,

 • od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 672 zł,
 • od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

a) od 12 ton do 36 ton włącznie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne to 1140 zł,
- z pozostałym zawieszeniem – 1704 zł,

b) powyżej 36 ton:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne to 1428 zł
- z pozostałym zawieszeniem – 2064 zł,

 • od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

a) mniejszej niż 22 miejsca
- od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 900 zł,
- od pozostałych autobusów – 1248 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca
- od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 0, EURO 1/I, EURO 2/II, EURO 3/III, EURO 4/IV, EURO 5/V, EURO 6/VI – 2292 zł,
- od pozostałych autobusów – 2508 zł,

Proponowane stawki są niższe od ustawowych. Dochód z tytułu podatku od środków transportowych na 2021 r. planuje się w wysokości ponad 411 800 zł. 

Radni ustalili wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Sopotu i wynoszą:

 • od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m kw. pow. użytkowej – 0,85 zł
 • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dział. gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kw. pow. użytkowej – 24,84 zł
 • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności stajni wyścigowych, stajni koni sportowych i stajni koni rekreacyjnych od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 24,84 zł
 • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 11,62 zł
 • od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od garaży wolnostojących, od garaży wielostanowiskowych będących we współwłasności w częściach ułamkowych wraz z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot własności od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 8,37 zł
 • od budowli – od wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2 proc.
 • od budowli służących bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków – od wartości ustalonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 1 proc.
 • od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 5,06 zł
 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,  od 1 m kw. powierzchni – 0,99 zł
 • od gruntów dzierżawionych od miasta, przylegających do budynków mieszkalnych od 1 m kw. powierzchni – 0,30 zł
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,99 zł
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw. powierzchni – 0,52 zł
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m kw. powierzchni – 3,28 zł

Z podatku zwolnione zostają kolumbaria, tj. budowle z niszami na urny z prochami zmarłych, grunty zajęte na cmentarze oraz tereny będące plażami nadmorskimi, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe symbolem Bz, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2021 r. wpływy z tego podatku szacuje się na około 22,5 mln zł.

Stawka maksymalna ogłoszona przez Ministra Finansów na 2021 r. wynosi 4,66 zł. Podczas sesji ustalono dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej pobieraną od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę na terenie Sopotu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w wysokości 4,65 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Jest to o 0,20 zł więcej od stawki obowiązującej w 2020 r.

Prognozuje się, że wpływy z tej opłaty w 2020 r. wyniosą około 2 200 000 zł, tj. o około 600 tys. mniej, niż zakładano. Sytuacja ta spowodowana została panująca od marca 2020 r. pandemią uniemożliwiającą prowadzenie działalności przez hotele, motele i inne obiekty wynajmujące lokale turystom.

Ze względu na stan epidemii prognozuje się dochody niższe również w 2021 r.                

Planowanie przestrzenne

Kolejnym blokiem uchwał były te dotyczące planowania przestrzennego:

 • uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu szkoły przy ul. Polnej w Sopocie,
 • uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części pasa przykolejowego w Sopocie ,
 • uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu parkingu u zbiegu ulic: Mikołaja Reja i Armii Krajowej oraz rejonu skrzyżowania ulic: Mikołaja Reja i Stanisława Wyspiańskiego w Sopocie.

Diagnoza miasta

W imieniu zespołu badawczego Uniwersytetu SWPS, prof. Mikołaj Cześnik w formie prezentacji i opisu, przedstawił założenia, które znalazły się w Diagnozie Sopotu. Z dokumentem można się zapoznać tutaj.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Miasta Sopotu na lata 2021-2030.

Koniec sesji zdominowała rezolucja w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Przyjęciu rezolucji towarzyszyła dyskusja radnych nad dokumentem.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...