Wsparcie dla sopockich przedsiębiorców

Fot. Pixabay

Wciąż działa system pomocowy, którym Sopot objął lokalnych przedsiębiorców. Pierwsze pakiety uruchomione zostały w kwietniu, na początku pandemii. Obecnie nadal można skorzystać z obniżenia czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za lokale do 1 zł, odroczenia płatności podatku od nieruchomości, rozłożenie na raty zaległości podatkowej czy umorzenia podatku. Ponadto nie jest pobierana opłata targowa na targowisku miejskim. Poniżej znajdziecie też Państwo informacje o wsparciu w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Sopoccy przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną i dzierżawiący nieruchomości gruntowe lub wynajmujący lokale będące własnością Gminy Miasta Sopotu mogą liczyć na obniżeniu czynszu. Na mocy zarządzenia prezydenta Sopotu, czynsz dzierżawny dla takich podmiotów został obniżony do symbolicznej złotówki (netto) za miesiąc. Przedsiębiorcy z Sopotu będą płacić symboliczne opłaty do czasu odwołania obostrzeń, tj. do odwołania zakazu prowadzenia działalności gastronomicznej.

O obniżenie czynszu może wnioskować każdy dzierżawca lub najemca, który został zmuszony do zawieszenia działalności gastronomicznej ze względu na wprowadzone obostrzenia. Warunkiem obniżenia opłat jest złożenie przez dzierżawcę lub najemcę oświadczenia o obniżeniu czynszu do 1 zł netto poddzierżawcy lub podnajemcy. Ponadto wsparcie polegające na obniżce czynszu będzie udzielane tylko wtedy, gdy w miejscu prowadzenia działalności nie stwierdzono samowoli budowlanej i nielegalnie powieszonych reklam. 

Przedsiębiorcy branży gastronomicznej korzystający z zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Właściciele lokali objętych zakazem prowadzenia stacjonarnej działalności gastronomicznej, którzy mają zezwolenia zarządcy drogi na ustawienie ogródków bądź obiektów gastronomicznych wolnostojących w pasie drogowym, mogą złożyć wnioski do zarządu drogi o skrócenie zezwoleń do dnia obowiązującego zakazu.

Wniosek musi być poprzedzony likwidacją ogródka bądź obiektu z pasa drogowego (stoliki i krzesła powinny być schowanie do wewnątrz lokalu), a w przypadku obiektu wolnostojącego, trwałym zamknięciem obiektu wraz ze złożeniem mebli ogródkowych. W przypadku braku przestrzeni wewnątrz lokalu, dopuszcza się czasowe złożenie mebli wzdłuż elewacji posiadanego lokalu bądź obiektu, do czasu całkowitego usunięcia mebli lub mebli wraz z obiektem z pasa drogowego. Po tym zarządca drogi będzie wydawał na wniosek strony decyzję administracyjną zmieniającą decyzję obowiązującą. Jeśli przedsiębiorca zapłacił już za zajęcie pasa drogowego, środki będą zwracane na wskazane konta zgodnie z wydanymi zmieniającymi decyzjami administracyjnymi.

Wnioski należy składać do siedziby zarządcy drogi: ZDiZ Sopot, al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, osobiście lub pocztą. Wszystkie pisma wniesione podlegają dwudniowej kwarantannie. Można też najpierw przesłać wniosek drogą elektroniczną na adres sekretariat@zdiz.sopot.pl, a następnie oryginał dostarczyć osobiście lub pocztową.

Opłaty komunalne

Podobnie jak wiosną, Każda firma lub instytucja zawieszająca działalność gospodarczą mają możliwość zmniejszenia opłat za odpady. Można złożyć deklarację korygującą na mniejszą lub zerową ilość odpadów do odbioru. 

Deklarację korygującą trzeba złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie działalności. Żeby niepotrzebnie nie podjeżdżać po śmieci, ZOM potrzebuje jedynie informacji mailowej, że nie ma konieczności odbierania odpadów.

Deklaracje można składać:

  • drogą elektroniczną, deklaracje są do pobrania na stronie: http://zom.sopot.pl/edeklaracje(podpisana przez profil zaufany)
  • pocztą, za pomocą wypełnionych i zeskanowanych deklaracji, przesłanych przy pomocy platformy epuap (ZomSopot) lub listem poleconym (decyduje data nadania).

Można również aneksować umowy na najem pojemników, zawieszając ten najem na dowolny okres, np. 2 miesięcy lub w ogóle rozwiązać umowę (bez zachowania okresu wypowiedzenia). 

Podatek od nieruchomości

  • umorzenie podatku od nieruchomości – jest to pomoc publiczna. Prezydent jako organ podatkowy może nie tylko umorzyć zaległość podatkową, ale również odroczyć zapłatę podatku na inny termin oraz rozłożyć kwotę podatku do zapłaty na raty. Umorzenia mogą być uwzględnione tylko za okres braku działalności, a nie za cały rok;

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego

  • opłata za użytkowanie wieczyste za 2020 rok  została ustawowo przedłużona do 30 stycznia 2021 r.
  • możliwość odroczenia terminu płatności opłaty rocznej za 2021 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, nie przekraczającego roku kalendarzowego – wniosek należy złożyć najpóźniej do 17 marca wraz dokumentami wynikającymi z przepisów o pomocy publicznej tj.:

- wypełnionym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
- informacjami o wielkości otrzymanej pomocy de minimis za lata 2019-2021 wraz zaświadczeniami lub o nieotrzymaniu takiej pomocy,
-  dokumentami finansowymi potwierdzającymi sytuację finansową za lata 2018-2020.

Co istotne: wszystkie umorzenia i odroczenia odbywają się tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Warunkiem umorzenia czynszu czy podatku od nieruchomości jest zastosowanie przez przedsiębiorcę ulg dla swoich podnajemców (poddzierżawców).

Prosimy o składanie wniosków o udzielanie ulg w spłacie należności dotyczących kolejnych miesięcy. Podmioty ubiegające się o umorzenia w następnych miesiącach prosimy o przedstawienie sytuacji firmy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zatrudnionych pracownikach.

Pomoc tylko na wniosek

Udzielenie ulg w spłacie należności oraz umorzeń na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą winno nastąpić z poszanowaniem regulacji dotyczących pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis).

Wszystkie wnioski będą rozpatrywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Całość decyzji dotyczącej umorzeń zostanie przekazana niezwłocznie członkom Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sopotu.

Na dole strony zamieszczamy do pobrania formularze wniosków i oświadczeń do nich. Wypełnione wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesyłać na podane w nich adresy e-mail.

 

Tracza Antykryzysowa

Informacje o pomocy dla pracodawców i przedsiębiorców znajdują się także na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni:Tarcza dla pracodawców i przedsiębiorców

 Na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0 można także otrzymać wsparcie z ZUS: Jakie wsparcie można otrzymać z ZUS

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...