Krajowy Plan Odbudowy. Obradował samorządowy zespół roboczy

Ekran komputera, widać twarze osób uczestniczących w połączeniu online.
Fot. materiały UMS

Samorządowcy z całej Polski spotkali się dzisiaj na pierwszym posiedzeniu zespołu roboczego ds. Krajowego Planu Odbudowy w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego do spraw KPO odbyło sie online w środę, 12 maja. W posiedzeniu uczestniczył Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i prezes Stowarzyszenia Samorządy dla Polski. Prezydent reprezentował także stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) oraz Związku Miasta Polskich (ZMP). Ze strony samorządowej obecni byli również: Zygmunt Frankiewicz, senator RP oraz prezes ZMP, Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, Piotr Całbecki marszałek województwa kujawsko – pomorskiego (przewodniczący zespołu), Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska oraz Unia Metropolii Polskich (UMP), Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn, Związek Gmin Wiejskich, Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowal, Unia Miasteczek Polskich, Jan Grabkowski, starosta poznański, Związek Powiatów Polskich, oraz eksperci Tomasz Fiojek- dyrektor biura UMP, Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu, ekspert ZMP,  Michał Banacki, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Sopotu.

Stronę rządową reprezentowali, m.in. Waldemar Buda, minister funduszy i polityki regionalnej, sekretarz stanu oraz Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Podczas posiedzenia omówiono postulat wykorzystania doświadczeń oraz funkcjonujących struktur samorządów województw i zaplanowano na poziomie regionalnym 16 instytucji koordynujących wdrażanie KPO, odpowiadających za wdrażanie kopert regionalnych KPO. Złożono propozycję podziału alokacji i wdrażania KPO pomiędzy samorządy wojewódzkie a rząd. Postuluje się minimum 40% alokacji KPO wdrażanej przez samorządy wojewódzkie.

Strona samorządowa podkreśliła potrzebę zapoznania się z Nowym Ładem, a w szczególności z reformą służby zdrowia. Omówiono także wzmocnienie kompetencji i ustalenie składu Komitetu Monitorującego. Propozycja składu KM: 1/3 przedstawiciele sektora rządowego ( w tym instytucji zaangażowanych we wdrażanie KPO), 1/3 przedstawiciele sektora samorządowego, 1/3 przedstawiciele sektora organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych partnerów społeczno-gospodarczych.

Sopot od lat aktywnie korzysta ze wsparcia jakim są środki unijne. Bez nich nie można byłoby wdrożyć wielu inwestycji czy programów społecznych i zdrowotnych, realizowanych dla mieszkańców. W związku z tym, dziś, Sopot bardzo aktywnie bierze udział w pracach nad kształtem KPO. Prowadzi również prace nad projektami, które mogłyby ubiegać się o dofinansowanie ze środków KPO.

Są to między innymi przedsięwzięcia dotyczące:

  • modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w miejskich budynkach komunalnych w Sopocie
  • likwidacji ogrzewania węglowego w lokalach mieszkalnych w Sopocie
  • Smart City, jako wzmocnienia cyfrowych zmian łagodzących skutki wpływu COVID-19
  • wzmocnienia zdolności sopockich szkół w zakresie kształcenia zdalnego i hybrydowego
  • zwiększenia bazy uzdrowiskowej w Sopocie
  • zakupu niskoemisyjnego taboru transportu zbiorowego
  • zwiększenia efektywności funkcjonowania systemu gospodarowania wodami opadowymi na obszarze metropolitalnym poprzez rozwój miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Sopocie.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...