W Sopocie powstało nowe mieszkanie chronione

Fot. Fotobank.PL/UMS

Pięcioro młodych ludzi, wychowanków pieczy zastępczej, odebrało dziś klucze do nowego mieszkania chronionego, w którym będą mogli przygotowywać się do samodzielnego życia. Mieszkanie znajduje się w niedawno oddanym do użytku budynku komunalnym przy al. Niepodległości 650 B.

Przeznaczone jest dla 5 wychowanków, którzy opuścili instytucjonalną bądź rodzinną pieczę zastępczą i postanowili się usamodzielnić. Mieszkanie jest na parterze, ma niezależne wejście. Dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, jak również do ewentualnego przyjęcia matki z dzieckiem.

– To bardzo ważny moment w życiu młodych ludzi, którzy tu zamieszkają – mówił podczas prezentacji mieszkania Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Może być im trudniej odnaleźć się w samodzielnym życiu, więc chcemy im w tym jak najlepiej pomóc. Mają teraz miejsce, gdzie otrzymają potrzebne im wsparcie i mogą uczyć się samodzielnego, odpowiedzialnego życia.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Mieszkanie składa się z 5 pokoi (oddzielnych dla każdego wychowanka), pokoju socjalnego dla specjalistów, którzy wspierają wychowanków w procesie usamodzielnia oraz części wspólnych: dużego pokoju dziennego z aneksem kuchennym, WC, łazienki, pomieszczenia pomocniczego. Są nowe meble oraz sprzęty RTV i AGD, a także przedmioty codziennego użytku, np. naczynia. W mieszkaniu przygotowane jest również miejsce na interwencyjne przyjęcie osoby, która znalazła się w sytuacji kryzysowej.

– Otwarcie mieszkania wpisuje się w obchody Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – To święto wszystkich osób działających w pomocy społecznej, zaangażowanych w pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Skuteczna pomoc możliwa jest dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób oraz otwartości na drugiego człowieka. Chcemy naszymi działaniami poprawić sytuację i w miarę możliwości pomóc w usamodzielnieniu się osobom korzystającym z pomocy społecznej. Jedną z form wsparcia, przygotowującą pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, jest właśnie mieszkanie chronione.

Usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej

Formalnie proces usamodzielniania rozpoczyna się w 17. roku życia wychowanka, kiedy wybiera on opiekuna usamodzielnienia. Opiekun wspiera i towarzyszy przez cały czas usamodzielniania. Co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości wychowanek, wspólnie z opiekunem i pracownikiem socjalnym, przygotowują Indywidualny Program Usamodzielnienia.

– Proces usamodzielnienia młodego człowieka opuszczającego pieczę zastępczą może trwać kilka lat, formalnie do ukończenia 25. roku życia. To czas podejmowania decyzji dotyczących swojej przyszłości, przygotowania do podjęcia samodzielnego życia – mówi Dominik Osiak, specjalista pracy socjalnej MOPS, który pracuje z usamodzielniającymi się wychowankami. – Młodzi ludzie, którzy nie mieli właściwych wzorców w swoim domu rodzinnym, czasem mają problem, by „stanąć na własnych nogach” w dorosłym życiu. Brakuje im pewności siebie i wiary we własne możliwości, dlatego tak ważne jest wsparcie i pomoc w przezwyciężeniu trudności, z jakimi mogą się zetknąć. Potrzebują osób, którym mogą zaufać, z którymi mogą porozmawiać, poradzić się, podzielić swoimi radościami i problemami, na które zawsze mogą liczyć.  

W procesie usamodzielnienia młodym ludziom towarzyszą specjaliści z Działu Pieczy Zastępczej MOPS Sopot, m.in. pracownik socjalny, pedagog, psycholog, konsultant prawny. Zapewniają pomoc zarówno w sferze emocjonalnej, jak i wsparcie w załatwianiu spraw formalnych i urzędowych.

Pełnoletni wychowankowie mogą także liczyć na wsparcie finansowe, np. na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie czy na zagospodarowanie. Pracownicy MOPS współpracują z Wydziałem Lokalowym UM w Sopocie, by młodzi ludzie otrzymali lokal socjalny lub wspierają w wynajęciu mieszkania. Pomagają w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i znalezieniu pracy, zachęcają do udziału w szkoleniach aktywizujących i kursach dokształcających.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Przez 20 lat 24 wychowanków pieczy zastępczej (rodzinnej orz instytucjonalnej) otrzymało mieszkania socjalne z zasobów Gminy Miasta Sopotu.

Mieszkania wspomagane szansą na usamodzielnienie i wyjście z kryzysu

Sopot poszerza bazę lokalową mieszkalnictwa wspomaganego. Pierwsze tego typu mieszkanie powstało w 2001 roku i pełniło 2 funkcje: mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz interwencyjnego miejsca noclegowego dla osób i rodzin doświadczających przemocy – w ramach interwencji kryzysowej. Obecnie mieszkanie to przeznaczone jest dla osób dotkniętych problemem przemocy. Oprócz wsparcia psychologicznego i prawnego, bardzo ważne jest odizolowanie osób krzywdzonych od agresorów. Bardzo ważne, by w sytuacjach zagrożenia, rodzic z dziećmi mógł znaleźć się w bezpiecznym miejscu.

Dotychczas w interwencyjnym miejscu noclegowym schronienie znalazło 70 osób, w tym 25 dzieci.

W Sopocie funkcjonują również dwa mieszkania chronione dla osób doświadczających bezdomności. Jedno z nich prowadzi sopocki MOPS, drugie organizacja pozarządowa. Przy wsparciu specjalistów osoby w kryzysie bezdomności przygotowują się w nich do samodzielnego funkcjonowania. Podczas pobytu w mieszkaniu chronionym mają możliwość ponownego nabycia umiejętności społecznych, które zostały utracone podczas kryzysu bezdomności. Taka kompleksowa i wielowymiarowa praca przynosi dobre rezultaty i daje szansę na odzyskanie samodzielności życiowej przez osoby w kryzysie bezdomności lub zagrożone bezdomnością. Najważniejszym jednak elementem jest chęć współpracy w dążeniu do zmiany swojej sytuacji.

Przez ostatnie trzy lata z możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych skorzystało 29 osób. Obecnie przebywa w nich 8 osób.

Pod koniec 2019 r. w Sopocie powstało tzw. mieszkanie docelowe (MD). To innowacyjna forma wsparcia, opracowana w ramach miejskiego systemu mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności, będącego częścią Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności. Mieszkanie docelowe to mieszkanie socjalne, końcowy etap procesu usamodzielniania.

W mieszkaniu docelowym mieszkają osoby, które są gotowe do samodzielnego funkcjonowania. Drogę wychodzenia z bezdomności najczęściej rozpoczynały w miejscach niemieszkalnych. Przeszły poprzez noclegownie, schroniska, mieszkania chronione, aż do własnego lokalu socjalnego. Wszystko dzięki własnej pracy i wsparciu pracowników socjalnych oraz opiekuna/asystenta osoby bezdomnej. Osoby te posiadają własny dochód (zatrudnienie, renta, emerytura, zasiłek stały), który pozwala na utrzymanie lokalu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...